Egri Ujság - napilap 1916/2

1916-05-02 / 121. szám

,*XHI. évfolyam 121. szám S9!6 májul 2., kedd Előfizetési árak: Helyben és vidéken postán küldve egész érre 18 korona, — fél évre 9 korona, — Begyed évre 4 kor. 50 fill., — egy hóra 1 kor. 50 f. — Egyes szóm ára vasár- és ünnepnap is 4 f. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Jókai Mór-utca 6. sz. Megyei és helyközi telefon szám: 106. POLITIKAI NAPILAP JUnertesztfi t Dr. SETÉT BÁMBOR NtUs ixartwrió: KÁLLAY MIKLÓS HadótalaidMOBl DOBÖ IiTVá H-NYOMDi *É8* VÍHT-TÁBS AllO. Hirdetési árak: □ cm.-ként nyílttéri közlemények, DÍrusÁli itüetek 20 fillér, hatóságok, rés>vénytírsa»4- * gok, gazdaságok, hivatalok hirdetményei, árve­rési hirdetések 10 fillér, magánvállalatak hirdet- ményei 6 fillér. Eljegyzések, egybekelések, kö­szönetnyilvánítások »tb. 1—5 sorig 5 K. EgyesiUe- lek, bálbizottságok értesítései, köszönetnyilvá­nításai, feiaifízetések nyugtázása 20 serig 5 K H békeszerző lázadás. Eger. máj. 1. A világ ur3, aki a sziget- ország magas trónusáról öt éven keresztül akarta nézni, amig a hátoiuba kevert né­pek egymást eldösik, hogy azután a lerongyolódott, ki­éhezett, vérve ztett Európa felett újra évszázadokon ke­resztül ő legyen a legna­gyobb hatalom: az angol kezd inogni ezen á büszke poleon. Még ki se húzta az álta­lános védkótelezettség kard­ját, hogy a németekre ijesz- sze« veie és már belemar­kolnak a karjába a saját vérei, az elnyomott Írek. Kegyetlen szatirája a vi­lágtörténelemnek l Amig Anglia a kis népek szabadságát hirdette, az apró nemzetek protektoiának sze­repét játszotta, azalatt ellen* lázadnak (öl és fölszabadu­lást akarnak a hozzá legkö­zelebb álló leigázottak, az írek. Az elkeseredettség, a düh, amely évtizedeken keresztül ért ét forrott, most a világ­háború tüzétól magasra csa­pott ki és a lázadás árvizét csapja ki. Háború a névjogoknak legjobb termő talaja. Az orosz alkotmány is ak­kor vert gyökerot, amikor Oroszországot Japán leverte és a kudarc batáta alatt Ga- pon pópa és kivei fölkorbá- esolták a szenvedélyeket Szentpétervár utcáin. Ha akkor Oroszország győz, rógi formájában marad meg az orosz, abszolutizmus, amelyen rést ütöttek. Az események megismétlődnek, és azon, hogy nem Oroszor­szágban, hanem Angliában került újra a sor rájuk, nincsen csodálni való. Ebben a világháborúban Anglia vette magára a leg­nagyobb felelősséget. Az entente kudarca tehát első sorban Anglia szégyene. A harag, a felhát orodáe, a düh tehát legjobban az an­gol közvéleményből tört ki az országnak vezetői ellen és ebben a tömeghangulat­ban fokozott erővel, a viha­rok elsöprő hatásával ujult föl az irek elégedetlensége, jogegyenlőséget követelő tü­relmetlensége. Napról-napra bizonyosab­bá válik, hogy az irek láza­dása hatalmasan meg volt szervezve és hogy annak fegyveres letörése az aDgol kormánynak óriási munkát ad. És ha sikerülni fog az an­goloknak vérrel * és vassal elnyomni a lázadást, az elé­gedetlenséget gúzsba kötni, számithat-e Anglia katonai ereje akkor, amikor az álta­lános védkötetezettségnek ilyen leigázott nép fiaiból kell hadsereget szervezni. A vérbe fűlt forradalom után lehet-e csataterekre vinni azokat a lázadókat, akiket nem éltek meg és nem bör- ténöztek be. Korai lenne még arról be­szélni, hegy az ir lázadás a háború befejeztét siettetné. í De a forradalomnak szó- nokaiban sokszor a virradás kakasai rikoltanak. A világ­háború sötétje kezd oszlani. Elsőben az irek független­sége bontakozik ki belőle, azután következik az angol uralom alatt nyögő nemze teknek, az ententeban egye­sült onzágok fi szabadulása mmi»mn.naeieiw.wwmnwgi«w.',iir' m áz aeerikai nagykövet a aénet főhadiszálláson. A Wolf ügynökség jelenti: a békók alól, amelyeket Anglia a londoni egyez­ményben tett rájuk és ame­lyek a békének egyelőre legnagyobb akadályai. A berlini amerikai nagykövet, akit a császár a főhadiszállá­son kihallgatáson fogadott, ma visszatért Berlinbe. Xőftr jelentése Az Adamella szakaszon snlyas veszteségekkel kiásniuk meg az alpiaik támadásai. Mas ajság aincs, a helyzet változattal. (Közli a füieiszterelnökség sajtóosztálya.) Budapest, május 1. (Hivatalos jelentés.) Orosz és délkeleti hadszíntér: Nincs újabb esemény. Ofasz hadszíntér s A helyzet változatlan. Az Adamelio szakaszon csapataink az ellenség támadásait, melyek főképpen Fargorida szoros ellen irányultak, az alpinik te­kintélyes veszteségei mellett visszautasították. Hefer, altábornagy. Heves haveek a Kövt-Hömme-on Iféeet repítik bőségesei bombázták a Torino körüli csapatálliiokat. Egy francia kétfedeli elpusztult, i többi harctéren a helyzet változatlan. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin, május 1. A nagyfőhadiszállás jelenti: nyugati hadszíntér i A.helyzet általában változatlan. A Mort-Homme magaslatén tegnap is heves harc folyt. Repülőrajaink Verduntél nyugatra és délre bő­ségesen dobtak bombákat ellenséges csapatéllá- sokra. Moya-utél keletre légiharcban lelőttünk egy fraicia kétfedelűt. A bennülők meghaltak. Keleti és balkáni hadszíntér: Különös jelentőségű esemény nem történt. A legfőbb hadvezetéősg. ÉM 4 Miór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom