Eger - napilap, 1931/1

1931-01-01 / 1. szám

AB* 20 FILLÉR ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL: EGY HÓNAPRA 3 PENGŐ 80 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 8 PENGŐ- — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Orbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG: EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT 8. — TELEFON: 11.- KIADÓHÍVATALi EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT 6. — TELEFON i 87. - POSTATAKARÉK­PÉNZTÁRI CSEKK- i: SZÁMLA: 54.558. u X 7.77. évfolyam 1. szám ♦ Csütörtök ❖ Eger, 1931 január L Jogerős az egri fizietek vasárnapi zárórájáról hozott új rendelet Hevesvármegye alispánja elutasította a fellebbezést. Hírek néhány sorban. — Kettős jubileuma volt a kalo­csai egyházmegyének. Felemelő ünnepiégek keretében hódolt az egyházmegye papiága gróf Zichy Gyula kalocsai érseknek negyed­százados püspöki jubileuma al­kalmából, és az idén volt ötven éve annak, hogy a kalocsai kis- szemioáriumot megnyitották. — Egy görög egyetemi tanár kimutatta, hogy a női bfiaözök száma csak busz százaléka a férfiakénak. — Az »R. ION őriásléghajő kataszt­rófájából megmenekült kisszámú utasok közé tartozó Watts me­chanikus halálos motorkerékpár­szerencsétlenség áldozata lett London közelében.— Óriási meteor hullott karáciony estéjén Boiie városka közelében. Világító ereje akkora volt, hogy 100 kilométer körzetben nappali világosság tá­madt. — Joffire tábornagy agóniája megszűnt, de állapota változat­lanul reménytelen. — Víz helyett tévedésből zsírkőold&tot ivott egy szegedi villamoskalauz. Súlyos belső égési sebeket szenvedett. — Manikörözéstől meghalt a szom­bathelyi jegyző 17 éves leánya. Körömfestékkel a szájához ért és a szájpadlásán fájdalmas seb keletkezett. Az orvotok vérmér­gezést állapítottak meg, amely a leány halálát okozta. — Prágai vélemény szerint semmi alapjuk sincs azoknak a híreknek, hogy Magyarországgal rövidesen, még januárban megindul a tárgyalás. — Mussolini öcsss »Igazságot a népeknek« cimon vezércikket írt az egyik nagy római lapba. A cikk, amelyben erős hangon követeli a békeszerződések re­vízióját, politikai körökben nagy feltűnést keltett. — Krishnamurti a hires hindu »próféta« Buda­pestre érkezett és a Vigadóban fog előadást tartani a hindu élet­elvekről. — Borzalmas tözhalált szenvedett a vasmegyei Eger­vár szőlőhegyén egy ittas gaz­da. Pincéjében, a kipattanó szik­rától ruhája lángot fogott s ha­lálra égette az ittas embert.;— Tizenöt évi távoliét után érkezett haza Szekczárdra egy holttá nyilvánított hadifogoly. — A postai és telefon tarifaemelés mi­att a fővárosi nagy vállalatok elhatározták, hogy a helyi levél forgalmukat magánkézbesítőkkel bonyolítják le. Eger, december 31. Eger kereskedői bizonyára örömmel fogják hallani a hírt, hogy az üzletek vasárnapi zárórájá­ról hozott polgármesteri rende­let jogerős, amennyiben Hevesvármegye al­ispánja a mai napon elutasította a hozzá beadott felebbesést, — amelynek leglényegesebb érve az volt, hogy »a zárórát a fűsze­resekre is kiterjeszti a rendelet, holott azokra, mivel túlnyomóan élelmiszert árusítanak, nem vo­natkozik.« így tehát a felebbezök szerint a rendelet szabálytalan 8 egyben szabálytalan a záróra­kérelem mellett állást foglaló fűszeresek aláírása is. A véghatározat a következőket mondja: »A felebbezést elutasítom! Olyan éleimiszerkereskedő, aki a 94537/1921. sz. K. M. rendelet ezerin'- kizárólagosan, vagy túl­nyomóan élelmiszereket árutí- tana, nincs az aláírók között. Az aláírási íven szereplő fűszer- kereskedők nagyrészt nem élelmi­szert árusítanak. Egyébként a felebbezést alá­írók között is vannak fűszer- kereskedők, mely tényből meg­állapítható, hogy a felebbezók sincsenek meggyőződve arról, hogy ez az indokuk helytálló. A felebbezök bizonyos kiköté­sekkel hajlandóak belenyugodni a vasárnapi teljes munkaszünetbe. Kétségtelen, hogy ezirányű kí­vánságaik kellő megfontolást nem érdemelnek, mert például a feltételül kikötött gyöngyösi vasárnapi munkaszünet az Egerben alkalmazott renddel nincs összefüggésben, lévőn Gyöngyösnek is, Egernek is egészen más forgalom szem­pontjából figyelembe vehető kör­nyéke. Azt, hogy az Eger kör­nyéki falvak lakossága vasár­naponként Gyöngyösre fog járni bevásárlás céljából, a felebbezök maguk sem gondolhatják komo­lyan, már csak a nagy távolság miatt sem. Az e szempontból figyelembe vehető Füzesabony és Mezőkö­vesd községekben pedig ily irá­nyú mozgalom színién folyamat­ban van, károsodás tehát az egri érde­keltséget ebből a szempontból som érheti. Minthogy pedig a munkaszü- net elrendelését az iratokhoz csatolt hivatalos megállapítás szerint az érdekeltek kétharmad részénél nagyobb számú keres­kedő és iparos kérte, minthogy a felebbezéshez csatolt aláírási íveken szereplők kereskedői és iparosi minősége igazolva nincs s minthogy végöl a felebbezést aláírók között többen a kérelme­zők részéről is szerepelnek, tehát aláírásuk, az aláírók számszerű megállapítása szempontjából fi­gyelembe nem vehető, a feleb­bezést el kellett utasítani. Erről Eger megyei város pol­gármesterét az iratok kapcsán és általa pedig a felebbezőket értesítem. Jelen II. fokú véghatározat ellen az 1929. évi XXX. t.-c. 49. §-a értelmében további fslebbezésnek helye nincs.« Ezzel a véghatározattsl tehát 1931. január l.-én Eger város egész területén érvénybe lép az új zárórarendelet, amely szerint vasárnaponként és Szsnt István napján azok az iparosok és ke­reskedők, akikre a rendelet vo­natkozik, egész napon át köte­lesek üzleteiket csukva tartani. A véghatározat egyben pon­tot tesz a szociális szempontból nagyjelentőségű akció végére és a felsőbb hatóságok helyeslésé­nek pecsétjét nyomja Radii Ká­roly ipartestületi elnök időszerű elgondolására s mindazon ipa­rosok és kereskedők megértő támogatására, akik felekezeti különbség nélkül, a terv mellé álltak. Boldog újévet kíván az »Eger« elsősorban I« hűséges olvasóinak. Őszinte szív­vel kívánja, hogy az 1931. esz­tendőben jő híreket vihessen mindennap az otthonokba, M- torságemelőket az élet nagy har­cában, csüggedásoszlatőkat a ne­héz időkben. Kívánja, hogy bi­zalmat hirdethessen az elmúlt 1930.-as év lélektompíiő fásult­ságéval, rettegő bizonytalansá­gával szemben. Kivánja, hogy az elmúlt esztendő lett légyen az a mélypont a gazdasági sü- lyeúésben, a kereskedelmi vér­keringés akadozásában, amely­ből csak fölfelé emelkedhetünk egy nyugodtabb, vállalkozóbb életütemű lét színvonalára. Boldog újévet kíván az »Eger« minden apró betűjével s becsü­letes meggyőződésével szolgáit városa minden rendű és raagú lakosának. Kivánja, hogy az új esztendő hozza meg a régóta hőn ódajtott egri utakat, hogy tűnjenek el azokról a polgár éle­tét megkeserítő portengerek és sármocaarak s hogy szitok és tengelytörés nélkül kapcsolód- hasaék be az új hírre vergődő városunk az idegenforgalom vér­keringésébe. Hozzon a sok ide­gen az űj évben sok érdeklő­dést és pénzt hozzánk, innen pedig megelégedett s kielégített lelkületűt vigyen magával. Boldog újévet kivén azonkí­vül az »Eger« Hevesvármegye egész közönségének, gazdag ter­mést, acélos búzát a g -züaiár- aadalomnak, zamatos bort a szőlő­termelőnek, elbocsátástól és fíze- tésciökkenéstől meg nem zavart muukakedveta tisztviseíöosztáiy- nak. Kivánja, hogy az űj esz­tendőben mindenütt gyúljanak ki a nagy hevesmegyei villamos- vezetékek lámpái és hintsék el minden faluban, amerre elvonul­nak. a kultúra fényét és áldá­sait. Járjon ezek nyomában a lé­lek kujturájának fénye és neme- s&dése, ami a villanylámpában kifejezett civilizációnál ezerszer- te fontosabb és értékesebb. Épül­jenek az űj évben is vármegye- szerte új templomok, iskolák, népházak az igazi, örökkévaló eszmék terjesztésére. Végül boldogabb és békésebb új évet a sok sorscsapástól el- erőtlenedett, külső ellenségtől féltékenyen őrzött, belső árulá­sok és viszályok miatt egyre több vért vesztő, de mégi? az ezeréves határok nagyságát szü­net nélkül visszaálmodő édes magyar hazának!

Next

/
Oldalképek
Tartalom