Eger - napilap, 1939/1

1939-01-01 / 1. szám

Eger, L. évfolyam, 1. szám. Ara 12 FILLÉR ♦ Vasárnap * Trianon 20, 1939. január 1. ELŐFIZETÉSI DÍJ: egg hónapra: 1 pengő 50 fil­lér, negyedévre 4 pengő. Egyes szám: hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. SZERKESZTŐSÉG: Líceum földszint 5. Telefón: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János Nyomda. Telefón: 176. sz. Postatakarékp. csekkszámla: 54.558 sz. VARMEGYEI politikai napilap 1939 első napján az Eger ötvenedik év­folyamának első számát tesszük ol­vasóink asztalára s a lap címe mel­lett megkoszorúzva jelenik meg ma és az év többi napjain a jubileumi évszám. Aki olvasta Breznay Imré­nek, Eger jeles történeti kutatójá­nak legutóbb megjelent ismertető cikkét az Eger múltjáról, az tudja, hogy a lap maga régibb ötven esz­tendőnél, mert 1863 júliusában in­dult el, tehát 76 évesnek kellene lennie, de idők folyamán többször szünetelt, vagy változott írógárdája változott névvel vitte tovább a régi szellemet, újra kezdvén az évfolya­mokat. Ötven év óta a betűk milliói so- j rakoztak fel ez alatt a cim alatt s j emberek sokasága vállalta a vidéki újságíró kicsit megalázó, hálátlan, | kicsit szent hivatását s találkozott ! abban a törekvésben, hogy ezt a szép várost még szebbé, okosabbá, gazdagabbá, műveltebbé tegye. Idő- í mította a koreszméket a város sa- j játos lelkületéhez s vitte olvasóit új j szellemi mozgalmak felé, igyekezett | érthetőbbé tenni s a maga munka- * területén megoldani a magyar sors- ! kérdéseket, dédelgette a hely sze- retetének és megbecsülésének emel- \ kedettebb értelmében az itt ható, j vagy innen kiindult emberi értéke­ket, s tolta sokszor fáradt izmokkal, sokszor véres vállal a kisváros sár- ; ba ragadt szekerét, próbált tárgyi témát adni a személyi megszólások ; alacsony élvezete helyett, erejéhez képest előbbre vitte a köz fejlődé- ; sét mindenütt, minden vonalon. Ezek • voltak a nagy célok s ezek ma is. És szüntelen volt a munka és szün- ) télén ma is. Ezekben a célokban, ebben a mun­kában benne volt és van a város minden polgára és minden érdeke. Kezdve attól, hogy az egri termelő szebb és jobb gyümölcsöt termeljen, í hogy az iparosnak hitele, tudása, elismerése legyen, hogy a kereskedő ízlése finomodjék s hogy itt tartsuk számára a kenyeret jelentő vevőt, j hogy az íróasztal embere felüdüljön | a kultúra szépségében, hogy min- ; denki találkozzék mindezek mellett a nemzet testét erősítő, lelkét üdítő sportban. Persze, ha körülnézünk az ötve- ; nedik évfolyam elején, számot kell vetnünk azzal, mi sikerült, mennyi valósult meg ezekből > célokból, mennyire volt hasznos az újság, az i újságírói munka. Talán nem sok, talán kevés látszik belőle. Erőnk sokszor nem volt elég a feladatok­hoz, méreteink szerénysége, képes­ségeink gyarló volta, a fogyatékos segítség, amit mégis hálával érez­tünk, a gáncs és könnyű ítélkezés, amit fájdalmasan kellett éreznünk ingadozóvá és sokszor reménytelen­né tette a cél és a munka, a mun­ka és eredmény közti viszony ala­kulását. De mégis egy csepp vol­tunk és vagyunk a többi közt, egy csepp, ami vájja a követ, hogy na­gyobb legyen a tér, amelyben egy­re teljesebben, feltáruló igazságai­nak és szépségeinek egyre gazda­gabb valóságával fér el maga a magyar élet. Egy csepp, de büszke önérzettel mondhatjuk, hogy nem is akartunk többnek látszani, amint­hogy arról sem mi tehetünk egészen, hogy nem lehettünk nagyobbak. De nem is kifelé nézünk most, egy vidéki lapnak kevéssé igényes jubileumán, hanem önmagunk felé fordulunk, megvilágítjuk a kezeket, amik bosszú láncolatban gymásínak., adták a tollat, a szíveket s az esz­méket, amelyek irányították az írás „acélhegyű ördögét“. Lehet, bizo­nyos, hogy sok minden nem sikerült és nem úgy sikerült, ahogy szán­dékoltuk, de szándékunk jóhiszemű­ségével, hitünk erejével becsülete­sen állunk mindenki előtt. Mindig a jót, a szebbet, a nagyobbat, a boldogabbat akartuk és hittünk ab­ban az örök isteni törvényben, a- mely fát lombosodik a magból és magasabb homlokúvá teszi az em­bereket. Ez a hit hevítette hetven­hat esztendő óta, ötven évfolyamban azokat, akik elődeink voltak a vég­vári tollforgatásbau s akik azóta tisztes pozíciókban dolgoznak a kö­zösség javáért, vagy az Isten ki­sebb íródiákjaiként fogalmazzák a magyar, sajtó mai gondolatait. Az ötvenedik év elején sem tudunk többet és mást adni ennél a jó szándéknál, ennél a becsületes hitnél és törekvésnél. Érezzék meg ezt és segítsenek nekünk, vidéki újságíróknak, akik sokszor, eloltva este a szerkesztőségi lámpákat, meg­állunk a sötétbe süllyedt íróasztalok fölött és szorongva érezzük, hogy egyedül vagyunk. Segítsenek hinni és dolgozni magukért, magunkért, mindnyájunkért, a város népéért, mert a kis kövek fényesebb fényé­vel ragyog elő csak az ország egész ékessége. Kapor Elemér dr. — Dr. Szentbenedeki Ede rendőrtanácsost az egri rendőrkapitányság éléről a kassal rendőrkapitánysághoz helyezték át A magyar királyi belügyminisz­ter dr. Szentbenedeki Ede rendőr­tanácsost, az egri rendőrkapitányság ideiglenes vezetőjét a kassai rendőr- kapitánysághoz helyezte át és egy­ben megbízta a kassai kapitányság vezetőhelyettesi teendőinek ellátá­sával. Az áthelyezés őszinte sajnálkozást váltott ki egész Eger társadalmá­ban. Dr. Szentbenedeki rendőrtaná­csos több mint nyolc éve teljesít Egerben szolgálatot és ez idő alatt nemcsak felettes hatóságainak meg­becsülését érdemelte ki, hanem ne­mes gondolkozásával, a kisemberek­kel szemben tanúsított szociális megértésével az egész társadalom osztatlan szeretetét és tiszteletét megnyerte puritán személye. Eger társadalma és vezető körei azt re­mélték dr. KaáliNagy Marcel rend­őrfőtanácsos távozása után, hogy dr. Szentbenedeki lesz az egri ka­pitányság vezetője nemcsak ideig­es megbízatással, hanem végleges ■ve,zéssel is Most értbefő sai- né.'attal tölt el mindenkit a csaló­dást Dr. Szentbenedeki Ede rendőr­tanácsos vezetésének rövid ideje alatt is üdvös intézkedésekkel emelte Eger közrendjét. Csak röviden em­lítjük meg, hogy a hóstyai szurká- lásokat a minimumra csökkentette, a piac rendészeti intézkedéseivel szigorú rendet és tisztaságot terem­tett az élelmiszerek árusításában, Eger utcai rendjének korszerű sza­bályozásával emelte a városi köz­lekedés színvonalát. A dr. Szentbenedeki Ede távo­zásával okozott szomorúságot eny­hítheti azonban az a körülmény, hogy a szolgálat magasabb érdekei parancsolták Egerből Kassára a magyarul, németül és tóiul beszélő rendőrtanácsost, s megbízatása a kassai rendőrkapitányság vezetőhe­lyettesi állásában kitüntető hiva­tali emelkedést is jelent. A távozó rendőrtanácsos egyéb­ként ma, szombaton délelőtt adta át hivatalát dr. Radnay Zoltán rendőrkapitánynak, akit az egri ka­pitányság vezetőhelyettesi teendői­nek ellátásával bíztak meg. A Fel­vidék fővárosában, Kassán, hétfőn foglalja el új hivatalát dr. Szent­benedeki Ede. R rendőrkapitányság vezetőjének búcsúja Szentbenedeki Ede dr. elhelyezé­sével kapcsolatban az alábbi sorok közlésére kérte fel lapunkat: ’— Gyors áthelyezésem, s* r'A idő rövidsége miatt nincs alkalmam jo­gásztársaim, jó barátaim, ismerőseim, jó akaróim kezét búcsúzóul megszo­rítani. Hálásan köszönöm működésem alatt szóval és tettel kifejtett tá­mogatásukat, s e rövid néhány szó­ban búcsúzom: kérem tartsanak meg emlékükben! Eger, 1938 évi december hó 31. dr. Szentbenedeki Ede s. k. m. kir. rendőrtanácsos, a kassai rendőrkapitányság helyettes vezetője. Január 1-től megkezdik a mezőgazdasági öregségi járadék fizetését Egerben 140 igényjogosult jelentkezett «nyug­díjért» — Három szociális rendelkezés lép életbe az év elején A mezőgazdasági munkásság ed­dig nagyon elhanyagolt rétege volt a magyar társadalomnak A törvény- hozás, megértve a kor szellemét s a becsületesebb magyar élet paran­csát, ebben az évben törvénybe ik­tatta, hogy megsegíti a mezőgazda- sági munka rokkantjait és elörege­dettjeit. A törvény értelmében az a mezőgazdasági munkavállaló, aki 65., illetve ha tűzharcos 63. élet­évét az év végéig betöltötte, öreg­ségi járadékra jogosult, ha keresete az utóbbi időben túlnyomórészben gazdasági múnkavállalói viszonyból eredt és 45. éve betöltése után 15 éven át évenként legalább 15 hetet mint mezőgazdasági munkás dolgo­zott. A mezőgazdasági munkások igazolványt kapnak s a birtokosok Qsak igazolványos munkást szerződ­tethetnek. A járulékokat január \ 1-től már fizeti az Országos Mező- gazdasági Biztosító Intézet s az ország területén mintegy 75 ezer öreg munkás kap járadékot. A já­radék alapjául szolgáló tökét kisebb részben maguk a munkások, na­gyobb részben a birtokosok fizetik. Egerben összesen száznegyvenen jelentkeztek öregségi járadékért. A jelentkezettek igényjogosultságát részben már elbírálta a helyi jára­dékbizottság, részben pedig a kö­zeli napokban bírálja el. Az iratok felkerülnek a Biztosító Intézethez s a jogosultak valószínűleg még janu­árban megkapják az öregségi díjat. Január 1-én még két új szociális rendelkezés lép életbe: a családi munkabér a sokgyermekes munkások fizetésének pótlására, valamint a ke­reskedelmi tisztviselők és segéd­munkások minimális fizetése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom