Egri Népujság - napilap 1921/2

1921-07-01 / 146. szám

Ära 2 korona. ■Eg:er, 1921. július 1. P" í. ólfc£ tess dijak postai szállítással; fegész ét félévi előfizetést nem fogadnak el. Segged évre 110 K. — Egg bóra 40 K. — BMWMMMgHHHlHHHHnNHHHHnnHHBHDHHná hmm au „A számok erdejéből“ i. Igen érdemes, hogy megismerkedjünk az 2 920/21-iki költségvetés rendes és rend­kívüli bevételeivel. A rendes bevételek összege 8089 mil­lió.. a rendkívülieké 1711 miliő. • A kiemelkedőbb és közérdekűbb té­telek a következők : A külügyminisztérium a konzuli ille­tékekből 8 milliót szed be: már a házi­gazda, a pénzügyminiszter erre a kis nu­merusra fittyet hány; neki a földadóból 275, házadóból 56, keresetadóból 172‘5, vállalatok, egyletek adójából 25, tőke­kamat és járadékadóból 55, vasúti szállítási adóból 16, általános jövedelmi pőtadóból 147, betegápolási adóból _ 100, ji vedeleniadóból 200, vagyonadóból 100, nyereségtöbblet-adóból 35, fényüzési adó­ból 150, vasúti hadiadóból 120, szeszadóból lö‘8, szeszpótlékadóból 8-4, szeszeladási ár- részesedésből 478’8, sajtoltélesztőadóból 12, sőröcskéböl 48, cukrocskából 60, cukorel- fidási árrészesedésből 60, petróleumból 4, ennek kincstári részesedéséből 75 5, bor- termelési adóból 15, bori tál adóból 12, hús- fogyasztási adóból 44, italmérési illeték­ből 7'5, bélyegből 5819, illetékből 1416, értékpapirforgalmi adóból 80, behozatali vámilletékból 600, kiviteli illetékből 50, a dohányból 1087 3, osztálysorsjátékből 3"77, mesterséges édesítőszerek monopóliumából 55, a sóból 497, a pénzverdéből 3, bányák­ból 7‘2, állami nyomdából 43'57, — no és ezt sem fölösleges tudni, akik ott már nát­hát kaptak — az alagútból 400 korona POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: BREZNÄY IMRE. Szerfcesztötég i Eger, Liceam. Kiadóhivatal s Llceunl agorad*; Telefon 11. jövedelme van; az előbbi azonban mind milliócska, egytól-egyig a sok többivel, amit elhagytunk, No most mi jövünk ! Mondja kivágott mellel a vasutas meg a postás. Hát bizony el keli ismerni, hogy ezek a derék polgár­társak emberül dolgoznak, mert a vasúi­ból Hegedűs szerint 2500, a posta és táv­író, távbeszélőből 5365, a postatakarékből 29'2 milliócska gurul be a nagy kasszába, sőt a zálogházak is 3 2, a szabadalmi hi­vatal meg 14, az állami vasgyárak pedig 456 milliót hoznak a házhoz. A földművelésügyi minisztérium az erdőkből 38, a ménesbirtokokból és a gö­döllői koronauradalomból 74.6, a lótenyész­tésből 112, a gazdazági akadémiákból 2T7, a szőlészetből 5, kertészetből 3 9, ?. kisér- letügyből l-5, a selyemtenyésztésből 57 4 milliót remél. A vallás- és közoktatásügyi miniszter tudvalévőén mindig nagy deficittel dolgo­zik, de óriási a szellemi eredmény, melyet produkál, mert nélküle az egyszeregyet sem tudnánk. De azért ő is 17 milliót vesz be a budapesti egyetemből, 21 3 a klinikákból, 21 az állami középiskolák­ból ; a színészet pedig 14- milliót ad be. Az igazságügy minisztérium mindössze 22 8 milliót jövedelmez, melyben a bünte­téspénzek 21'4 milliót tesznek. Azt gondolnánk, hogy a honvédelmi miniszter is csak a markát tartja. Dehogy! Ad is! Összesen 1263 milliót. A rendkívüli bevételek között a pénz­ügyminisztérium vezet újra 1684'6 milliócs- kával, melyben a következő tételek mere- deznek a halmok között: Nyereségtöbblet­adó 50, cukoreladási ár és behozatali költ­ségek megtérítése 430, ásványolajnál ugyan­ez 400, mesterséges ódesitő szerek eladási ára 400, pénzverdéből 4, természetbeni el­látásért a közszolgálati alkalmazottak ál­tal fizetett vételár 400 millió korona. De a kiadás meg 27öO millió korona reá. Ezek után a többi tárca már csak kullog a rendkívüli Bevételek dolgában, bár Nagyatádi Szabó István még bepön- dörít 24‘3 millió koronát az. állam zsákjába, még pedig a több kicsin kivül 10 milliót a gazdaságból, 12-őt meg a selyemgubókból. Eddig a nóta. Eddig az a table d’ haute, melyből 1921/2I-ben mindnyájan élvezzük az államrendet, a poigárosúlt berendezé­seket. Hát bizony ezt az étlapot úgy hívják a Tiszánál, hogy »Nyögve nyelő.« Ha azonban Janőék most is, illetve már is velünk egy tálból ennének »Túl a Nagy Krivánról,« hát fejrázva csak ennyit mondanának reá: »Keserű az bagó is, míg is sag meg­rágjuk.« A jövő ködös ugyan, de azért nyugod- tabban nézhetünk eléje, mint a háború előtti években, amikor a budget verbum regense a mindent elnyelő hadügy volt —hns.— Ä júniusi városi közgyűlés. A hatalmas közgyűlési tárgysorozat a képviselőtestület élénk érdeklődése mel­lett folyt le a Városháza dísztermében. — A közgyűlés örömmel vette tudomásul dr. Szmrecsányi Lajos érsek főpásztor, gróf Apponyi Albert és a jogakadémia köszönő TARCA A »jólértesűit». — Jellemkép. — Ö mindent tud. Tudja, hogy a csehek kitakarodnak az országból; hogy az olá­hok megcsömörlöttek már Erdélytől s tál­cán kínálják vissza nekünk. Tudja, hogy a nemzeti hadsereg kész a támadásra és már csak pár hét, vagy nap, hogy kiver­jük az országból a rabló megszállókat. Tudja, hogy a kommunistáknak fegyver­raktáraik vannak s csak jelre várnak, hogy mindem burzsujt kardélre hányjanak. Tudja, hogy a keresztény uralom rövide­sen megbukik, de azt is ttidja, hogy nem­sokára szörnyű pogrom lesz az országban. Tudja, hogy a kormány titokban már most j.sidó hullákat küld a Duna habjai közé s ugyanakkor elárulja a hazát a csehekkel, o láhokkal, szerbekkel. Tudja, hogy a Bá­nátból, Bácskából köztársaság, a ruthén fold önálló királyság lesz. Tudja, hogy az ébredők összeomlása küszöbön van, a sza­badkőművesek visszakapják a Podmanicz­ky-utcai palotát. Tudja, hogy Friedrich újból miniszterelnök lesz, ha a Tisza-pört a háta mögött látja s akkor elevenen fogja felfalni Ulain ügyvéd urat, legnagyobb ellenségét. Tudja, hogy a miniszterelnök mit reg­gelizik ; mit beszélt bizalmasan az angol követtel; hogy a mozirendeletet minden j bizonnyal vissza fogja vonni s egy héten belül Miklós Andorral brúdert iszik az Angol-Parkban. Tudja, hogy Huszár Ká­roly tízmilliót kapott a zsidóktól, Haller csak azért lármázik még, mert a pesti iz­raelita hitközség csak kétmillió hallgatási díjat ígért neki. Tudja, hogy a jövő em­bere egyedül és kizárólag Vázsonyi Vil­mos, de ha ő nem, akkor föltétien bizo­nyos, hogy csak katonai diktatúra jöhet, esetleg azonban lehet proletárdiktatúra is. Tudja, hogy te, kedves felebarátom, igen közönséges ember vagy, aki minden órában legalább egyszer elárulod a hazát; aki minden öt percben letagadod az Is­tent az égből: aki ujj áthúzol az egyház­zal. kigúnyolod a bitedet, vígan csalod a ] házastársadat, izgatsz a gazdagok ellen, lázítod a szegényt, aláásod a társadalmat. ~. . Szóval ő mindent tud, mert őneki i mindenkivel megvan az összeköttetése. És ő ezt oly következetességgel hirdeti, hogy j a szamarak légiója állja körül. El is hi­szik neki, amit mond. Sót lassan ő is el­hiszi, hogy IV. Károly egyenesen vele közli legtitkosabb trónfoglalási szándékait, hogy a miniszterek csak őt informálják, hogy a politikai pártok vezérei csak tőle kérnek tanácsot, hogy a galíciaiak’ csak tőle várják a boldogító igent, hogy kiván­dorolhassanak Szíriába. Az egri érsek, a hevesi főispán, csak általa nyilatkoznak. A családok csak az ő orrára kötik titkaikat. Pedig soha semmit nem tud közve- tetlenül, mert a miniszternek, vagy az érsek­nek még az inasa sem áll szóba vele. De orrint valamit az «Az Est« bői, hall vala­mit a miniszter szakácsnéjának a szerető­jétől, az érsek huszárjának z komájától. A többit már toldja ő s oly ügyesen, hogy elég gyorsan tekintéllyé növi ki magát — a jólértesült. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom