Egri Ujság - napilap 1915/1

1915-01-01 / 1. szám

XXII évfolyam. 1915. január 1, péntek. 1. szám. \ Előfizetési árak: Helyben és vidéken postán küldve egész évre 18 korona, — fél évre 9 korona, — negyed évre 4 kor. 50 fill., — egy hóra 1 kor. 50 f. — Egyes szám ára vasár­áé ünnepnap fs 4 f. — Szerke,ztőség és kiadóhivatal: Jókai Mór-utca 6. szám. Megyei és helyközi telefon szán: 108. POLITIKA* NAPILAP Főszerkesztő: Dr. SETÉT SÁNDOR. Felelős szerkesztő: KÁLLAY MIKLÓS Kiadótulajdonos: DOBÓ 1STVÁN-NYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. \ Hirdetési árak: □ cm-ként nyiltéri közlemények, bírósági ítéletek 20, hatóságok, hivatalok árverési hirdetni. 8, magánváll, hirdetm. 5 fillér. Eljegyzések, egybekelések,gyászj.,köszö- netnyilv. stb. 1—5 sorig 5 K. Egyesületek, bálbizottságok értesítései, köszönetnyil­vánításai, felülfiz. nyugtázása 20 sorigöK* A miniszterelnök a harctéri helyzetről. Sáros és Zenplén határában tartóztatjuk fel az oroszokat. — Magyarország rövid idő alatt tiszti lesz az ellenségtől. — A déli harctéren kisebb csatározások folynak. Tisza stván gróf miniszterelnök ma a következő táviratot küldötte a vármegye főispánjához: A Knsznóig és Jaslóig előretolt jobb szárnyunk ellen, az ezáltal erősen fenyagetett orosz hadvezetöség tetemes túlerőt vont össze, a mely elől csapatunk veszteségek nélkül rendben Sáros és Zemplén vármegyék határszéléig vonultak vissza, hol az ellenséget megállították és bevárják az útban evő erősítéseket. Ezek a mozdulatok a nagy orosz harctér kedvezően fejlődő eseményeinek egyik mozdulatát alkotják. Az oioszok ellentámadását minden más ponton nekik okozott nagy veszteségeikéi vertük vissza. A mi, Tomasovtól keletre és északkeletre folyó offeizivánk biztosan halad előre. Az Uzsoki szorosból teljesen kivertük is galíciai területen nyomjuk tovább az ellenséget, remélhető­leg mielölb kiverjük a Bereg és Máramarosmegyék északi határszéléig visszanyonott ellenséges csapatokat is. Alapos a remény, hogy hazánk belsejébe irányuló orosz offenzivától nem kell tartani. A <bli harctéren a montenegróiaknak jelentéktelen és könnyen visszavert támadásaitól eltekintve szünet állott be. Ilazánk területén nincs ellenség, csapataink kiegészítése és helyreállítása kedvezően folyik. Tisza* Boldog ij évet. Egei december 31. Akár milyen csodálatos és megfoghatatlan időket élünk most, az óra vakövetkezetes- ségü mutatójt míg nem foghatja senki, Egymásután maradnak el, a pontosan ugyanazon távdságra elhe­lyezett állomájok, s a mutató sötét dárdája kérlelhetetlenül szúr be a fönn trónoló, mél- tóságos XII-es számba. A földkerekség minden óráján elzug, mint tizenkét súlyos kalapács ütés az éjfél és meg­születik az uj esztendő, A babonák édes tején ne­velt képzelet mindig külö­nös és sejtelmes költészettel övezte ezt a titokzatos órát. De talán soha döbbentebben szív meg nem fog állani en­nél a szomorá stációnál, mint az Ur 1914. és 1915 ik esz­tendejének határ mesgyéjén. Titkos megborzongással és kékülő ajkkal, megmagyaráz­hatatlan remegéssel fogják kiejteni, a máskor unott bol­dog uj évet és az évek óta megszokott szavak most uj és végtelen jelentőséget kap­nak. Soha még olyan igazán uj és bizonytalan esztendő nem köszöntött ránk, mint a mostani. E«rópa testét lán­gok tépik, recseg-ropog a régi világ s rettenetes kon- vulziókban hánykódik min« den, ami volt. Egy végtelen k inoktól szaggatott szent anyaméh a földi mindenség, amelyben most vajúdik az uj és megváltozandó világ. Mert ennek az évnek meg kell hozni a döntést. A kocka el van vetve. Mindent, ami kedves, ami drága, ami szent volt nekünk, a nagy üstbe dobtuk, amelybei} kén­köves lánggal szortyog most a boszorkányos kotyvalék. De ennek az évnek meg kell hozni a nagy elváltozást. Ara 4 fillér*

Next

/
Oldalképek
Tartalom