Eger - hetente négyszer, 1942/2

1942-07-01 / 103. szám

szám. A K * 8 PILLÉK Szerda Trianon 23, 1942, július L Ua \> /ija /' "•? Ji %er, ÜIZ évfolyam, 10«# ELŐFIZETÉSI DÍJi ítgg hőnapra 1 pengő §0 f, V* évre 4 P, fél­évre 8 P. Egges számi hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. POLITIKAI LAP, MEGJELENIK HETENKÉNT NÉGYSZEB SZERKESZTŐSÉIG Líceum fsz. 3. Tel.: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János-Ngomda. Telefoni 176. szám. Csekkszámla: 54.558. A viszontlátásra! Ezzel a szóval az ajkunkon gör­dül ki velünk a vonat a pálya­udvarról. A viszontlátásra! Hisszük, hogy viszont fogjuk látni ezt a vá­rost. Hisszük, mert érezzük, hogy velünk lesz a város lakosságának a fohásza, szeretteink imádsága, amely örzőangyalként fog bennünket a bizonytalanságban megvédelmezni. Hiszünk a viszontlátásban, mert ma­gyarok vagyunk s bízunk a magya­rok Istenében aki meg fog bennünket védelmezni s erőt ad kötelességünk teljesítésére. Mi, akiket nem a paragrafusok megfélemlítő ereje, hanem a becsület sorakoztatott fel, hogy az itthon- hagyottakért, a hozzánktartozókért, a muskátlis ablakú, gólyafészkes ki­csi hajlékunkért, az otthonért, a városért, a társadalomért, a hitért, a hazáért teljesítjük a kötelességün­ket úgy, ahogy azt a becsület megkö­veteli, mi, az elvonulók, az elválás pil­lanatában kétfelé osztjuk a szívünket. Az. egyik felét itthon hagyjak, vigasz­talni a szomorkodó hitvest, a bána­tos édesanyát; a másik felét pedig elvisszük és oda fogja nekünk va­rázsolni messze idegenben: a kicsi gyermekünk kacagását, a hitvesünk bársonyos szavát, az édesanyánk imádságát. Hiszünk a viszontlátásban, mert a reménység, amely odaláncol ben­nünket a polgári életbe, a megpró- tatások közt is, az eke szarvához, a pulthoz, a műhelyszékhez, az író­asztalhoz, most aranyhid gyanánt fog bennünket messze idegenben az ott­honnal összekötni. S bármilyen megpróbáltatások vár­nak is reánk, bármilyen veszélyek és viharok jönnek is felénk, meg fog bennünket védeni az a szeretet, a- mely a hitünk szárnyán be fog bennünket takargatni. Ugyanakkor, amikor mi ezért a szent ügyért: hazánkért harcolunk, arra kérjük a közigazgatási veze­tőket, kövessenek el mindent, hogy itthon hagyott elaggott szüléink, a bánatos hitves, s a neveletlen kicsi gyermekeink ne érezzék azt meg, hogy a kenyérkereső fiú, a szerető férj, s a gondviselő édesapa, vala­hol Oroszországban van. Töröljék le a fehérhajú szülők arcáról a könnyet, vigasztalják meg a bánatos hitvest, simogassák meg a szeretet melegé­vel szókefejű kicsi gyermekeinket. Tárják ki szívük kapuját s a meg­értés aranyszavával fogadják a hoz­zájuk forduló hozzánk tartozókat. Ne nézzék azt, hogy mikor van hivatalos óra, hanem megértéssel hallgassák meg kérésüket és soron- kívül intézzék el azt. Mi meg fogjuk ezt érezni odakünt, s ez a szent érzés erőt és bátorságot fog adni minekünk ahoz, hogy a zászlót, bárha gránát- és golyó­tépve is, ha véresen, szakadozottan is, de kibontva, magasan lobogtatva, győztesen hozzuk haza! A francia hírszolgálati iroda kairói körök értesülését közli. Az értesülés szerint a német és olasz páncélos csapatok 160 kilométernyi távolság­Berlin, június 30. A Führer főhadiszállásáról jelen­tik a Német Távirati Irodának. A véderő főparancsnoksága közli: A német tengeralattjárók két nap alatt az Atlanti-óceán nyugati ré­szén a Mexikói-öbölben és a Ka- raibi-tengeren elsüllyesztettek 11 ellenséges kereskedelmi hajót ösz­Hiszünk a viszontlátásban, mert kell, hogy azok a könnyek, amelyek az otthon maradottak arcát most megnedvesítik, a viszontlátás boldog mámorában rübincseppekké váljanak. Mivelünk pedig lassan megindul a vonat s a kerekek,'zakatolása zengi, az elsuhanó táj mosolyogja felénk : a viszontlátásra. Szfics József őrvezető lé./Ezredtörz«. ra közelítették meg Alexandriát, Egyiptom legnagyobb kikötővárosát a megvert angol csapatok üldözése közben. szesen 98.000 tonna tartalommal, két másikat pedig torpedótalálattal súlyosan megrongáltak. Az elsüllyesztett hajók egy része repülőgéprakományt szállított, to­vábbá hadianyagot és egyéb hadi­szert, amit Afrika felé irányítottak. (MTI) formán elvitathatatlan. Sebastopol földrajzi fekvése és természetes adottságai azonban ennek ellenére is sok előnyt jelentenek a bolsevis­táknak. A Metaxas-vonalhoz és a máltai erődítményekhez hasonlóan itt is sziklába beépített erődrendszerrel találkozunk, amely sok esetben még a legnehezebb fegyverek ellen is biztos védelmet nyújt. Ehhez járul, hogy a bolsevisták a bekerítés óta állandóan erősítették és tovább épí­tették rendszerüket és így végered­ményben olyan védelmi vonalat te­remtettek meg, amelynek ellenálló­képességéhez hasonlót alig látott a világ. Óriási mennyiségű hadianyagot halmoztak fel a városban, vala­mennyi fegyvernemből erős kötelé­keket összpontosítottak az erődvo­nalban, hogy Sebastopolt, a Krim félsziget utolsó támaszpontját, amely­nek a szovjet vezetőség is minden bizonnyal nagy jelentőséget tulaj­donit, minden lehető eszközzel és módszerről tnegvédÓlMrztéfc a szö­vetséges csapatok támadása ellen. Mivel a legtöbb erőd és támasz­pont sziklábavájt természetes vé­delmi lehetőséget nyújt és a nehéz fegyverekkel sem rombolható szét, csupán gyalogsági rohamokkal lehet bevenni. A német birodalmi vas­utak háborús feladatai* A túlterheltség enghulésére lehet számítani. A birodalmi közlekedési minisz­térium új államtitkára, Ganzen­müller doktor a német sajtó előtt érdekes közlés keretében ismertette a német közlekedés, különösen pe­dig a birodalmi vasútak jelenlegi problémáit. Az államtitkár abból a tényből indult ki, hogy a birodalmi vasútak közlekedési hálózata 1937 óta megkétszereződött és hogy a német vasút működési köre a spa­nyol-francia határtól egészen a szovjetoroszországi Stalinóig terjed, vagyis több, mint 5000 kilométer hosszúságú területen kell a forgalom fenntartásáról és lebonyolításáról gondoskodnia. Különös érdeklődésre tarthat számot az államtitkárnak az a közlése, hogy az új gyártási program keretében nemsokára le­szállításra kerülő új vasúti kocsik és mozdonyok első részlete már né­hány hónapon belül éreztetni fogja hatását a közlekedési helyzet fe­szültségének enyhítésében. Nehéz harcok Szebasztopol körül Érdekes megemlíteni, hogy német katonai körök, jóllehet a korszerűen kiépített sebastopoli erődrendszer ellen erós katonai egységeket ve­tettek harcba, a támadás kimene­teléről és tartamáról nagyon elővi­gyázatosan nyilatkoznak. Sebastopolt német részen a világ egyik legerő­sebb erődjének tekintik, amely kom­binált szárazföldi és tengeri hely­zeténél fogva komoly nehézségeket és akadályokat gördít a támadók elé. A vár körüli gyűrű már a múlt év őszén kialakult, amely természe­tesen a Szovjet számára azt a hát­rányt jelentette, hogy az erődkör­ben egyetlen repülőteret sem tudott kiépíteni, úgy hogy a légierő köz­belépését csupán távolabb eső re­pülőterekről lehet megvalósítani. A német légihaderő fölénye ilyen­A német és olasz csapatok 160 kilométerre közelítették meg Alexandriát Ha Egyiptom elveszett, Nagybritannia egész Afrikát vesztette el A News Chronicle hangsúlyozza, hogy az Egyiptom birtokáért dúló döntő csata kimenetelétől függ a brit világbirodalom sorsa. Abban az esetben ugyanis, ha Alexandria és Szuez az ellenség kezére kerül, nemcsak Nagybritannia középkeleti pozíciója jutna erősen veszélyeztetett helyzetbe, hanem Málta és Ciprusz ellátása is kérdésessé válna. Ebben az esetben az egész afrikai száraz­föld ki lenne szolgáltatva a tengely­nek és a háború beláthatatlan időre meghosszabbodnék. Egyiptom elvesz­tése tehát messzemenő következmé­nyeket von maga után. Stockholm, június 30. Mint Alexandriából közük: Kairó­ban véres zavargásokra került sor, amikor az angol katonai hatóságok kísérletet tettek arra, hogy a Kairó­ban lévő görög kereskedőket fegy­veres szolgálatra sorozzák be. — A nyugalmat csak akkor sikerült helyreállítani, miután a rendőrség erősítést kapott és a tűzoltóság vízi­fecskendőkkel zavarta szét a tö­meget. Az áldozatokat kórházba vitték. (MTI) Repülőgépekkel megrakott 14 hajó süllyedt el az Atlanti-csatában

Next

/
Oldalképek
Tartalom