Egri Ujság - napilap 1918/1

1918-01-01 / 1. szám

XXY. évfolyam to hí» ;j0U+t&V 1918. január 1. kedd Előfizetési árak: Helyben és vidéken postán küldve egész évre 20 korona, — fél évre 10 korona, — negyed évre S korona, — egy hóra 1 korona 70 f. — Egyes szám éra vasárnap és ünnepnap Is 6 f. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Jókai Mór-utca 6. — Megyei és helyközi telefon: 106. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. SETÉT SÁNDOR. Felelős szerkesztő: KISS ENDRE. Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével mindennap. Hirdetésüárak: □cm.-kénl nyílttéri közlemények, bírósági Ítéletek, stísü- jelentések hírek rovatában 20 fillér, hatóságok, rész-rimj társaságok, gazdaságok, hivatalok hirdetményei, árverés hirdetések 12 fillér, magánvállalatok hirdetményei 6 fillér Eljegyzések, egybekelések, köszönetnyilvánítások stb. 1—s sorig 5 K. Egyesületek, bálbizottságok értesítései, köseB- netnyilvánitásai, felülfizetések nyugtázása 20 sorig 6 K A béke uj esztendeje. Eger, december 31. Vérrel ázott köpenyébe bur­koltan suhan el az ezerkilenc- száztizenhetes év, sóhajok köny- ayek kapaszkodnak uszályába. Csatazajban fogant és a rava­talánál is még mindig kivont karddal, de már megroggyanva halálra váltan, mint az elsira­tott halott, áll a háború réme. Minden napja sajgó fájdalmat árasztott a földre, amely éhe­sen és könyörtelenül nyelte el a legszebb fiatal életeket. Kul­túrát, szeretetet elsorvasztó vi­har dobálta hajónkat. Vijjogó vészmadarak röppentek fejünk körül, zaklatott lelkűnknek nem adatott pillanatnyi nyugalom. Is­tenem ! a negyedik szám, ame­lyet párolgó embervérbe már­tott lándzsával Írnak az Idők homlokára . . . Feldúlt házi tűzhelyek, a mém?,külő anyák megmereve­dett karjaiból porba, hulltak a •secsemök, ágyúgolyók: .döntik porba az Ur dicséretére etné& templomtornyokat. Árvák lágy kenyérről ábrándoznak, özve­gyek könnybe fojtják ifjúságu­kat. Vaslábon topogó honvédek szomorúan járják a rögös utat. Szörnyű gomolyagban viaskod­nak rettenthetetlen férfiak. A megértést, a megbocsájtást tá­voli ködök rejtik. Mintha lát­hatatlan erő visszataszította volna az emberiséget a kőkor­szakba. Ölni, marcangolni erény istennek elvadult kertjében mér­ges növények burjánoznak. A szomorúság és a könny fátyolén át mégis úgy látjuk, hogy káprázatos szivárványuton a Béke uj esztendeje int fe­lénk. Legyőzve ártalmatlanná léve ellenségeinket, elkergettük öltét határainkról és 3 -és*fél évi védelmi harcunk után az uj esztendő hajnalán vezéreink í: Brestlitowskban a békét ko­vácsolják. Az ó év búcsúján megingathatatlan fatalizmussal hiszünk a béke eljövetelében. 5 A keserű bünhődések poharát elfelejtjük, a megpróbáltatások nemesebbé kovácsolták a nem­í zetet — úgy érezzük — közel az idő, amikor — mint a nép­mesékben, meghempergetőd- zünk a porban és lehullnak a tigrisbőrök az elátkozott embe­rekről és a szeretet melege és a béke aranya fizet a múlt szenvedéseiért. Szombaton folytatják a bresztlttooszki tárgyalást. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Pétervár, december 29. A német kirendeltség, amely a breszt-litovszki tárgyalá­sokkal összefüggő technikai kérdéseket óhajtja megoldani, szom­baton este ideérkezett. Remélik, hogy a kirendeltség a polgári foglyok kicserélésének Mgyét is elints?!*» A tárgyalásokat szom­baton folytatják. 5. Nehéz küzdelem a Tomba-heyyért. A Vezérkarunk jelenti: Budapest, december 31. KELETI HARCTÉR: Fegyverszünet. OLASZ HARCTÉR: Tegnap délután francia gyalogság heves tüzérségi és ak­navetőtűz előkészítése után megtámadta a Monte To-nbán levő allása/friteJ. AteJbéz küedekm ufán sikerüli az ellenségnek egyes helyen árkainkba benyomulni. Ellenintézkedéseink folyamatban vannak. A többi szakaszokon sok helyütt élénk tüzérségi tevékenység. Kemps! konzulunk ?étsrtiárott. • * - * A Magyar Távirati IrodcT jelenti: Bécs, december 30. Hempei konzultól távirat érkezett * Pétervárról,. hogy azzal a küldöttséggel, amelyet ő vezet, decembef 29-én az orosz fővárosba érkezett. * " Fantasztáiig bir a német foglyok felfegyverzéséről. * * Kópenhága, dec. *3U Azt hiresztelik, hogy Lucius báró stokholmi méniet követ és Dohna-Slodion gróf/Péterv&rra utaztak. Egy hadtest orosz fog­ságban volt német foglyot fel­fegyvereztek az orosz kormány tudtával *és ez a nérpet hadtest fogja Pétervárott a rendet hely­reállítani,'ha zavargások törné- k nek*ki. ; • I Huszonöt esztendő. Eger, december 31. A huszonötödik jubileum píros­sága világítja meg az Egri Újság portáját. Ünnepel az újság és ml»«, den szerénységünk melleit is kéjí a közönséget, hogy oszfozzé pünkben. Huszonötödik az Egri Újság,-mint szer megjelenő heüj be az olvasókhoz hogy az Egri Uj lődött. Kétszeres tehát.'“ Tiz egykori kis hétül sem feielheteü meg'' igényeinek, reggelente' ország eseményeit, soksi kot jelenté szenzációkat, a érdekes történeteit újságolja, kánként, amikor az egri polgár igazak éimát alussza, a sápadt vil­lanyfény mellett Íróasztalunk fölé hajolva rójjuk a betűket. Nem ismerünk fáradtságot, tol­lúnk versenyezve köved a roh<sé esemenyekef. És velünk együtt har­colnak munkatársaink a Szedőszek rény mellett. Vájjon idegölő mit* kánk eléri e célját? Felelet hely« büszkeséggel hivatkozhatunk hogy a sajtógép maholnap mái alig nyomhat elegendő példányt. Bátra» állíthatjuk, hogy a közönség az Egri Ujs.ágot szeretettbe fogadta. 25 év alatt népszerűvé és súlyossá emelő- dött ez az újság, amelynek mindé* mondatát tiszta tollal és- féltő gon­dossággal vetjük" papírra. _ Erre cé­gednek következtetni azok a fényes 'sikerek, amelyek az Egri Újság mia- •den mozgalmát koronázták, A pol­gárság ráeszmélt arra, hogy en»ek a lípnak minden sora a szent köz- érdeket"Szoigílja éá túlhaladott áíifc- pont, ha hangsúlyozzak, jfogy az Egri Újság íiz'év óta itt, Hevesbe!* magasabbrendü hivatást teljésit. Tiz év- elegendő volt arra, hogy mély gyökeret vetjcp.ez az újság, amelyet eg> formán barkának tart­hat minden polgára e% városnak. Huszonöt éves ’ mnltunk bizonyítja,' hogy soha melléktekinteiek e5 ne« terítettek,*szolgáltuk változatlanul hit­iéi és meggyőződéssel a 67-es ki­egyezés politikáját és a benne le­fektetett • liberális elveket, szavuk Ára 6 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom