Egri Népújság - napilap, 1926/2

1926-07-01 / 145. szám

с Ára 2000, vasárnap 3000 korona n július 1. csütörtök XLII1 évf 145 яг epujjag Előfizetési di] postai szállítással: | POLITIK ВЛ NAPILAP^ •<JB hóra 40.000 к, neggedévre 120.000 к. I Főszerkesztő: Dr. Óriás Nándor. Szerkesztőség: Eger, Llcenm. Kiadóhivatal: Liceumi nyomda. Telefonszám: 11. A saját számlájára Íratta Bacher vezérigazgató a malom nyereséges üzleteit, vi­szont a veszteségekkel a malom kontóját terhelte meg. Elég soká űzték, részvénytársasági tör­vényünk hézagos voltára speku­lálva, a lopásnak és hivatalos hatalommal való visszaélésnek ezt a modern válfaját, gazdasági életünk pionérjai: a bank- és vállalati igazgatók : mig a kir. ügyészség végre megsokalta az ügyeket és pontot tett az ilyen üzletek végére. Talán most is tovább folyna a részvényesek kifosztása, ha a Viktória malomkoncern össze­omlásával az állam hitelpolitikai szempontból nem kényszerült volna kétezázmilliárddal a ma­lomkoncern segítségére sietni. Az állam közegeinek ezzel a szanálással kapcsolatban módjá­ban volt azokkal a praktikák­kal közelebbről megismerkedni, amelyek segítségével közgazda- sági életünk tágt' bb lelkiismeretű vezërférfiai a magyar gazdasági életet végigharácsoiták. Amit nem tudott elérni a jobb- érzésű sajtó a támadásaival és a kifosztott közönség panasza, azt elérte az állam közvetlen vesz­teségének veszélye. Ugyan nem válik nagy dicső­ségére a magyar államnak, hogy a lopás ős rablás modern for­máinak üldözésére és megaka­dályozására nem a kereskedelmi morálról vallott tiszlultabb föl­fogás és az egészséges erkölcsi Ítélet alkalmazása vezették rá — hanem főleg az állam vesz­teségeinek nyomása alatt csele­kedett — még így is üdvözöl­nünk kell a kormány energiku- •abb fellépését az intellektuális bűncselekmények ezen fajával szemben. A szanálás üdvös hatásai a kormány gerincének megkemé- nyedésében ín mutatkoznak már. Azelőtt a kormány tehetetlensé­gében kénytelen volt beavatko­zás nélkül szemlélni azt az érték­rombolást, amelyet a nemzetközi síbervilág bankjának aktiv köz­reműködése mellett kifejtett, most már a közgazdasági kalózkodás­nak is vannak már határai. Gazdasági életünk megtisztítá­sának az oda nem való elemek­től — elkésve bár — immár megindulhat, mert az államhata­lom megerősödése erre módot nyújt. — p. e. — ABacher-ügy, a kartellek és trösztök kérdése a parlament szanálási bizottsága előtt. A kormány behatóan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Budapest, június 30. A nemzetgyűlés kebelében alakult szanálási bizottság ma délelőtt ülést tartott. Rupert Re­zső a RacAer-ügyből kifolyóan szemrehányásokat tett a kor­mánynak, amiért 200 milliárdot bocsájtott Bacher vállalatának szanálására, őrffy Imre hang­súlyozta, hogy ez a kérdés nem tartozik a szanálási bizottság elé. Hajós Kálmán fölvetette azt az eszmét, hogy nem volna-e szükség törvény­hozási intézkedésekre a kartellek és trösztök ellen. Búd János pénzügyminiszter kijelentette a felszólalásokra, hogy a kormány nem 200, hanem csak 150 milliárdot fordított a Concordia szanálására, ebből az összegből csak 100 milliárdot adott még oda, ezt is fontos állami érdekből tette. A többi felszólalásokra kijelentette a mi­niszter, hogy a kormány maga is behatóan foglalkozik a fel­hozott kérdésekkel. ses# шт-ъткш&ь Kecskemét törvényhatósága viharos jelenetek között választotta díszpolgárává a miniszterelnököt. J Egyik bizottsági tag ellenvéleményt jelentett be és állandóan : zavarta a díszközgyűlést. — Széksértésért kétszer egymillió koronára büntette a közgyűlés. Kecskemét, június 30. (Rádió­jelentés.) Kecskemét város törvényha- sági bizottsága ma délelőtt dísz­közgyűlést tartott, melyen a mi­niszterelnök díszpolgárrá válasz­tása volt a tárgysorozat 'első pontja. Dr. Nagy László bizott­sági tag a javaslat ellen szólt. Beszédét tiltakozó ellentmondá­sok fogadták. Egyik kisgazda meg is támadta dr. Nagy Lászlót, hogy a Károlyi-uralom híve volt. A javaslat mellett elhangzó be­szédeket a sodrából kihozott dr. Nagy László állandóan za­varta és megakadályozta a köz­gyűlés méltóságú« lefolyását. — A város közgyűlése ezért kétszer egymillió koronára Ítélte szék- sértésért, amire eddig még nem volt példa Kecskeméten. A sza­vazásnál dr. Nagy László egy­maga maradt, míg 102 bizottsági tag a miniszterelnök díszpol­gárrá választása mellett szava­zott. •ею»«*** Шб&О шча 99 ninssssso luxa» »<W'*iiSHfe3*«e*w- 4ЯМ№<<3*№<*| A2 új kormányprogrammrói nyilatkozik julius 6.-án Bethlen István gróf miniszterelnök a miskolci főispán beiktatásán. Budapestről jelentik : Mikszáth Kálmán miskolci főispán beikta­tási ünnepélyén, julius 6-án, Bethlen István gróf miniszterel­nök is résztvesz. A miniszterel­nök ezúttal hozza nyilvánosságra a magyar kormány új prog- rammját. >lll|il||l||ililliMll|lll I MldHIII 11Ш llUtill ima Elhúnyt színművész. Budapest, június 30. Mészáros Lajos, a Nemzeti Színház mű­vésze, kedden este 8 órakor a i Rókus-kórházban meghalt. Bacher Emil a vizsgálóbíró előtt. Budapest, junius 30. A vizsgálóbíró ma kihallgatta Bacher Emilt. A kihallgatás dél­előtt 11 órakor kezdődött és előreláthatóan igen sokáig fog tartani. A forgószél elpusztította Viddin varosát. Belgrad, június 30. (Rádió- jelentés) Szófiai jelentés szerint Viddin város fölött rettenetes vihar tombolt. A forgószél kö­vetkeztében igen sok ház össze­omlott. A halottak száma nagy. A lakás forgalmat 1927. november elsejétől szabaddá tették. A kormány rendeletet adott ki, mely kimondja, hogy a lakások bérbeadását, felhasználását és átruházását korlátozó kivételes szabályok ez évi szeptember l.-őn hatályukat vesztik és ezzel a nappal a lakásügyi hatóságok működése megszűnik. A lakások bérét az alapbér után kell kiszámítani, amely az alapbérnek bizonyos százaléká­ban van évnegyedekre mégha- határozva. És pedig : ‘ 1926.novemberi bérnegyedre 55°/» 1927. februári 1927. májusi 1927. augusztusi 1927. novemberi 55 •/, 60% 65°/o 70% A bért, ellenkező megállapodás hiányában, a bérlő egyenlő havi részletekben is fizetheti. A tulajdonos a bérletet 1927. november l.-töl kezdve szaba­don felmondhatja 1928. május 1. re, míg 1928. május 1.-tól kezdve a bérletet a magánjog szabályai szerint lehet felmon­dani. •■^Mt£Sl:si4S3 öttevényi Szabó István nemzetgyűlési képviselő temetése. Győr, június 30. Tegnap dél­után temették el a belvárosi templomból, a közönség és a keresztény közélet képviselői­nek impozáns részvétele mellett, Szabó Istvánt, az öttevényi ke­rület nemzetgyűlési képviselőjét. A temetésen a nemzetgyűlést Huszár Károly alelnök képvi­selte. A gyászmenetben nagy számban vettek részt a keresz­tény szocialista csoportok is. Nagy földrengés Kaliforniában. San-Francisko, június 30. (Rádió-jelentés) Kaliforniában tegnap délután Santa-Monica, Losangeles és Santa-Barbara városokból erós földlökéseket jeleztek. Santa-Barbarában a la- omlő házfalak megöltek egy kis gyermeket. A közúton a vasúti kocsik kisiklottak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom