Eger - napilap, 1935/2

1935-07-02 / 103. szám

Aba 6 FILLÉR Eger, XL FZ. évfolyam 103. szám + Kedd ♦ Trianon lß, 2, ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRAi I PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 7 PENGŐ KO FILLÉR. —EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 6 F, VASÁRNAP 10 FILLÉR. — POSTA- TAKARÉ EPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54.658. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG. EGER, LÍCEUM, FÖLD­SZINT 3. SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL : EGER, LÍ­CEUMI KÖNYVNYOM­DA. — TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER- KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL : SZABÓ JÓ­ZSEF, SZT. BERTALAN U. (ÚJ KATONA-HÁZ.) A múlt évinél jóval kedvezőbbek a terméskilátások Heves vármegyében A vármegye egész területén megkezdődött az aratás — Búzából és rozsból 7, árpából 6, zabból ő mázsás átlag várható Eger, július 1. A Péter és Pál ünnepét meg­előző napon a vármegye egéaz területén megpendült a baaza éa megkezdődött az arafái. Vágják az életet a nagybirtokoaok éa kiaemberek földjein egyformán, aöt a délibb fekvésű falvakban már caépelnek ia. Az aratáa várható eredményeit méltán kelthetnek meglepetéat. A megye területén ugyania a tetemes fagykárok ellenére ia jóval nagyobb termés várható mint az elmúlt évben. Igaz, hogy a tavalyi 114 ezer hold búza, 20 ezer hold rozs, 41 ezer hold ár- paterülethez képeat az idén na­gyobb területet vetettek be sze­mes terménnyel, azonban a gaz­dák aok panasz után a közön­ség a tavalyinál aokkal kisebb eredményre azámított. A kiszán- táaok űgylátszik jól sikerültek A Tiszajobbparii Mezőgazda­sági Kamara az elmúlt hét vé­gén tartotta rendes közgyűlését Miskolcon. A közgyűlésen felszó­lalt a Kamarába nemrégen be­került dr. Petro Kálmán egri országgyűlési képviselő, aki éles bírálatot mondott a miskolci ka­mara működéséről, de általában az egész kamarai rendszerről. — Reméli — mondotta többek közt —, hogy Mecsér András az Országos Mezőgazdasági Kama­ránál és Lukács Béla a Tisza­jobbparii Kamaránál szakítani fognak a mezőgazdasági kama­rák működését jellemző maradi Sággal és eleven vért, lüktető erőt visznek bele a kamarák éle­tébe. Azért a pénzért, amibe a mezőgazda társadalomnak a ka­és az űj aratás kárpótolja a gazdákat. A termésátlagban az egri ér­sekség magas kultúrájú gazda­ságai vezetnek, itt 15 mázsát várnak holdanként. De nem ma­radnak el az érseki földek mel­lett a fökáptalan földjei sem. A vármegye gazdasági fel­ügyelőségétől nyert értesülésünk szerint a megyében közepes, helyenkint jő közepes, az ura­dalmaknál pádig jő termésre van kilátás. Bűzáből 7, rozsból szin­tén 7 mázsa a remélhető átlag­termés, a tavalyi 5 és fél, 4 má­zsás átlag helyett. Árpából 6, zabból 5 mázsás jő átlagtermés várható. Az utóbbi napok túlságosan meleg időjárása sem tett na­gyobb kárt a lábon állő termés­ben, mert a szemek csak néhány vidéken szorultak meg. marék kerülnek, különbet, jobbat éa hasznosabbat ia lehetne pro­dukálni. A kamara évi jelentése minden tekintetben kiváló első­rangú elméleti értékű közgazda- sági mű, de mindenütt általános­ságokban mozog, sehol konkré­tumokra nem utal. Bizonyos egyoldalúságot lát a kamara mű­ködése részéről Borsod megye javárB, holott Hsvesmegye épp úgy hozzájárul a kamara tsrhei- hez. A kamarai ügyvitel eddigi uzusát nem helyesli. Felhívja a kamara vezetőségét a gyümölos és szőlőtermelés fontosságára. A kamara hivatalos lapjában alig esik sző erről a nagyfonlos- ságű kérdésről. A jövőben tiszta és áttekinthető képet vár a ka­marai jelentéstől. A zárszámadás is szomorú helyzetet tár fel. A kamarát nem azért tartja fenn a gazdatársadalom, hogy az adminisztrációs költségeit elő­teremtse. Sokalja a kamarai zár­számadás 4000 pengős utazási kiadási tételét. És horribilisnek tartja a kamara hivatalos lap­jának évi 7000 pengős terhét. — Ha nem lesz változás, a kamarák életében — folytatta Petro Kálmán — én, aki pedig segítettem Hoyost és az ö lég­körét leépíteni és Mécsért be­hozni — robbantani leszek haj­landó. Nem fogom tűrni, hogy a magyar nép érdekei ne száz százalékban védessenek meg. A kamarai elnök személyi értékeit elismeri, munkáját megbecsüli és Eger, július 1. A transzferpénzekböl Egernek juttatott 100 ezer pengős útépí­tési kölcsön csak azoknak a munkáknak az elvégzésére ele­gendő, amelyeket előirányoztak és amelyek jelenleg is fo'yamat- ban vannak. A szinte süppBdé- kessé vált, igen rossz állapotban lévő Kossuth tér mellett több nagyforgalmú belvárosi u*ca át- építése is halaszthatatlanná v&lt. így a Sárvita utci lakói memo­randummal fordultak a város­hoz az utca megjavítása érdeké­ben, de a többi utcák is inkább akadályai már a közlekedésnek, mint előmozdítói. A Magyar Útépítési R. t. aján­latot tett a városnak, hogy a még szükséges útépítéseket hajlandó hitelbe elvégezni. Ezzel kapcso­latban felmerült a kérdés, hogy inkább a Kossuthtér, vagy a rossz bekötő utcák átépítését végezzék n el. Tekintve, hogy n Kedden érkeznek haza táborukból a gimnazista cserkészek. Eger, július 1. Pallavicini Alfonz Károly őr­gróf és felesége jővoltából már második hatüket töltik táborban elvárja tőle, hogy űj szellemet és aktivitást visz bele a kamara életébe, hogy több hasznot él­vezzen a kamarai terület gazda- közönsége, mint eddig. Petro Kálmán dr. felszólalása után vitéz Borbély Maetky Emil főispán vette védelmébe a ka­marát, majd Lukács Bála elnök szólalt fel s Petro Kálmán kri­tikáját jogosnak éa tárgyilagos­nak minősítette. Elismerte, hogy a kamara működése nem felel meg a várakozásoknak, de en­nek részben a pénztelenség, rész­ben a rendszer hiányossága az oka. ősszel kerül a Ház elé a kamarai törvény revíziója, a- mely a kamarai rendszer hiá­nyosságait pótolni fogja. pi8c-kérdés rendezésével a Kos­suth térről elhelyezik a piacot és a teret parkosítani fogják, célszerűbbnek látszott a bekötő utcák további megjavítása. — A munka keretében az Érsek utca, Maczky Valér, a Dobő-tér egy része, Újvilág, Halpiac és Húspiac tér, Servita u'ca, az Ir­galmatok kőrházátől a Torony u cin és Harangöntő utcán át a Servita utcához csatlakozó rész átépítését végeznék el. összesen 55 ezer 300 pengő keretben. A város 1939 ig a transzfer- kölcsön utolsó részletét is kifi­zeti, viszont a vállalkozó a hitel­összeg törlesztését csak 1938-től kívánja, addig csak kamatfize­tést kell teljesíteni a városnak. Az ajánlat ügyében a tárgyalá­sok már meg is indultak az ajánlattevő céggel s a megálla­podások ügyében a város kép­viselőtestülete fog érdemben ha­tározni. az egri ciszterci gimnázium 213. Koháry István cserkészcsapatá­nak cserkészei a szilvásvárad! Szalajka völgyben. Hatalmas fe­nyőszálakkal övezett tisztáson, csobogó hegyi patak partján épí­tették fel táborukat a fiúk, ahon­Petro Kálmán dr. élesen bírálta Miskolcon a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara működését 55 ezer pengős költséggel a többi egri utcákat is átépitteti Eger városa A vállalkozó hajlandó hitelbe elvégezni a munkát

Next

/
Oldalképek
Tartalom