Egri Népujság - napilap 1922/1

1922-01-01 / 1. szám

Ära: hétköznap 2 K, vasár" és ünnepnap 3 K. Eget, ü9£2. január 1. vasárnap. OIX vl í- ssu Sscúefóiékég i Eger, Liceasc. Eladéhlvatal i Líceumi nyomda. Telefon s*áco 11. feí»Ő*wié«*i díjaSi postai száillitsssu %*ss és félévi előfizetést liem fogadnak el. Segged évre 150 S. — Egg bőr» SOK. POLITIKAI NÄPILÄP Felelős szerkesztő: BREZN ÄY IMRE. Újesztendö. Eger, 1922. jan. 1. Ismét lepergett egy olsárgult levél a vén Idő fájáról. Most, hogy az ijesztendő utolsó órái­ban szorongó szívvel rovom e sorokat, eszembe jut a legnagyobb képzeletű ma­gyar regényírónak egy mondása: tA haldokló arca többre tanít, mint az emberek minden beszéde és tudo­mánya.* 'Erről a mondatról akarok elmélked­ni. Hisz’ a haldokló ember és ez a hal­dokló esztendő annyira hasonlítanak egy­máshoz. Ismét nyomorúságban, szenvedésben talál bennünket az új év, mint már jóná- hány évforduló a nagy összeomlás után. Rongyos a ruhánk, rongyos a csizmánk, üres a kamránk. Akinek meg nem ron­gyos a gúnyája, a csizmája és nem üres a kamrája: annak a szíve élettelen, durva és üres. Sivár, kilátástalan volt majdnem min­den napja az elmúlt esztendőnek. Sokan már reményüket is elvesztették s ettől az élettől nem várnak többé semmi jót, semmi örömet; csak keserűségei, nyomo­rúságot, szenvedést. De nem igy volt a másik oldalon. Bőség minden elképzelhető jóban; muzsika, mulatság s minden más, amit gondtalan emberek élvezethajhászó őrülete megte­remthet. A bűnös nagyváros, Budapest, járt és jír ma is elül a rossz példával. A jó életet élt, boldog, isteni és em­beri törvényeknek mindenkor eleget tett haldokló ember arcának ráncai szépen el­simulnak. Az isteni szikra derűt varázsol a halavány arcra s az örök béke rózsái ütnek ki azon. És az elhidegült ajkak mintha mondanák: jól éltem! A haldokló ó esztendő utolsó órái a nemzet poklát tárják a szemlélő elé. Ber- nolák és Klebelsberg mutatja meg ezt a rettentő képei urbi et orbi: a rothadt, feslett élet, általános nyomorúság, szívte­lenség vetítő vásznán. Bernolák felelős helyen, a nemzet színe előtt felelt a nunciusnak és külföldi misszióknak. A belügyminiszter pedig az elmúlt év utolsó óráiban adta ki rendeletét, nmly az őriiletes dőzsölésnek, mulatozásnak akar gátat vetni. E két szomorú ténnyel múli el fö­löttünk 1921, és ez jellemzi azt a 365 na­pot, melynek mindegyike ólomsuly volt a becsületes magyar lelkeken. . . De elmúlt. Borítsunk fátyolt e szo­morú esztendőre. És hintsünk hamut a fejünkre. El­mélkedjünk ! Aztán tegyünk róla, hogy többé ne legyen ilyen esztendőnk! Hz ipartőrVIny a nemzetgyűlés Bizottságai előtt. Nagy János ár. felszólalása. — A kereskedelmi miniszter válasza. 1921. december 31. A nemzetgyűlésnek közgazdasági, köz­oktatási és igazságügyi bizottságai dec. 28 án délután tárgyalták az ipartörvény módosításáról szőlő törvényjavaslatot. Az általános vitánál Nagy János dr. mindjárt elsőnek szólalt föl,, Örömének adott kifejezést, hogy az iparosok régi kívánsága tárgyalás alá kerül, de egyben szomorúságát is kifejezte, hogy a bizottság íOO tagja közül alig jött össze egy pár képviselő ennek a fontos ügynek a tár­gyalására. A meddő politika, személyi ér­dek ugyanis jobban izgat, mint ez a fon­tos gazdasági kérdés. Különösen a nagy­hangú politikusok hiányzanak az ilyen gazdasági tárgyalásokról. Rámutatott to­vábbá képviselőnk a német nemzetgyűlés példájára, amely minden idejét arra for­dítja, hogy miképen gyógyítsa a vesztett háború által ütött sebeket, hogyan állítsa talpra gazdaságilag a kegyetlen béke ál­tal agyonnyomott német nemzetet. Ezek előrebocsátása után képvise­lőnk kiemelte a javaslat főbb pontjait,me­lyek az iparosság régi sérelmeit orvosol­ják. Közben elmondotta, hogy az egri ipa­rossággal két ízben is tartott részletekbe menő eszmecserét, melynek eredményeként rámutatott arra, hogy az iparosok még messzebb menő intézkedéseket követelnek, mint ami a javaslatban van. Különösen követelik, hogy az ipartestületek ne csali- véleményező, hanem joghatósággal felru­házott, testületek legyenek. N~ i elégsze­nek meg a segédvizsgával, hanem követe­lik a mestervizsga behozatalát is. A kon­tárok kiküszöbölése céljából kívánják a szigorú képesítéshez kötést. Követelik a háború és komraün alatt kiadott engedé­lyek felülvizsgálását; továbbá azt, hogy a jogi személyek ipart csak úgy űzhesse­nek, ha igazgatóságukban égy-két tag e- leget, tesz a képesítésnek; végül, hogy üz­letvezetőt csak özvegy alkalmazhasson. Előterjesztette képviselőnk azt a ki­Wohlmuth Ferenc. Falusi temetőben, ismeretlen sírok között járok. Halottak nyugosznak itt, a- kiket nem ismertem, akiket elfelejtettek ; halottak, akiknek omlókét könnyes szomo­rúsággal még őrzik az élők. Ahogy járok a néma sírok között, önkéntelenül megállók egy hant előtt. El­olvasom a felírást: Wohlmuth Ferenc. És egyszerre eltűnik körülöttem a temető, visszavisz az emlékezés, a rettegés, a vér, a szenny, a borzalmak fölé, mert aki itt pi­hen a császári temető csendjében, áldo­zata, nem: hőse, vértanúja volt a »vörös rémuralomnak. Nevét ne csak ez a kis fakereszt őrizze, kitéve az enyészetnek, hanem őrizze egy nemzet kegyelete! Ad­játok ezt a nevet szájról-száji a tovább, hogy amint vértanúsága messzebb és mész- szebb tűnik majd a múlandóságban, alakja nőjjön mindig nagyobbra s legendába szövő a késő utódok előtt. A vörös uralom idején jártam már ebben a szép, módos faluban. A szekér sebesen vitt rajta keresztül s a kocsi gaz­dája suttogva beszélte nekem a vörös rémtettet, amely megrázta ezt a csendes, szunnyadó falut. Az arca, — szép, nap­barnított magyar arca, — egy árnyalattal sötétebb lett, amikor ostorával rámutatott *) Ezt a cikket dr. Ágoston Gézáné, a Ma­gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének aleinőke irta. Fölemelő és meleghangú emlékezés ez Császár komárommegyei község érdemes plébánosára, kit a kommün terroristái 1919. jún. 5-én kivégeztek. egy telegráf oszlopra és villogó szemmel suttogta: — Erre húzták fel a gazok! — S dacos haragjában mélyen, alázatosan emelío meg kalapját az Isten háza előtt. S az emlékezés, a kegyelet csak azért hozott ide, hogy megállják a sírodnál hő­sök hőse, aki feláldoztad hanyatló éltedet, önként vitted bitó alá ősz fejedet, hogy megmentsed azt a sok sok magyar életet, amelynek van és lesz folytatása! Annyiszor vesztettük ti hitünket a sivár küzdelmes évek alatt! S most azért állok itt porladó hamvaid felett, Istennek hősi szolgája, hogy tettedből erőt merít- «ok, hogy mártír halálod borzalmas szép­ségét szétszórjam e csonka ország minden kétkedőjének leikébe. Körülvesz a nyugalmas magyar falu csendje. Ezért a bókéért, ezért a nyugal­mas életért halt meg az, akinek sírja tö­vénél meghajtom a fejem s lehunyt szem­mel álmodom vissza a feldúlt falut, a puskaropogást; hallom, hogy szennyes szavak . . . , bitó . . . s utána dermedt várakozás! . . . * Amikor a vörös uralom tombolt a fő­városban, a vidék, a falvak elszórtan, meg­megújuló daccal próbáltak egy-egy izolált ellenforradalmat csinálni. Császár község már április 30-án betelt a diktatúrával, lerázta a munkástanácsot. De jött a terror. S a falura ráborult a hallgatás, a fenye­gető várakozás. Június első napjaiban az egész Dunántúl lázas izgalomban élt. Fa- lurúl-falura adták tovább a hirt, hogy Szombathelyen a vasutasok sztrájkba lép­tek, a diktatúra a bukás szélén áll. Ahirt megerősítik egy, a község határában le­szállt, repülőgép utasai. Határtalan izga­tottság fogja el a lelkeket. Végre itt a sza­badulás ! Az emberek csoportokba verőd­nek, mialatt a munkástanács a bitorolt községházán tanácskozik. — Le kell zárni őket! — süvít egy éles hang a tömegen át. Ki mondta ki a szót? Ki-tudná meg­mondani ? Sok barna kéz nyúl egyszerre a kulcs után. A munkástanács tagjai rabok. — Össze kell fogni a többit is, akik a vörös uraimat támogatták ! A felszabadulás percei ezek — vér és bosszú nélkül. Beszéd morajlik az utcán. Az éjszaka csendje elkerüli a falut. A szemekre nem borul álom; tettekre vágyik minden ember És már halványodnak a nyári égen a csillagok, ftajnalodik, amikor elhatározzák, hogy a nemzeti tanácsot visszaállítják, ősz papjuk ott van velük. Nagy lelke nem ismer bosszút s szelíd szavára szabadon engedik a munkástanács tagjait. Nem sejti, nem őrzi, hogy a nagylelkű megbocsájlás milyen közei hozta vértanúságának be­teljesülését ! — Mert a munkástanács ki­szabadult tagjai felhasználják visszanyert szabadságukat és sietve értesítik Tatát, a terror főfészkót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom