Eger - napilap, 1933/2

1933-07-01 / 131. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 2 PENGŐ — EGY NE­GYED ÉVRE 5 PENGŐ 40 FILLÉR. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 8 FILLÉR. — VASÁRNAP 10 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: IDr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM, FSZ. 3. — TELEFON: 11.— KI­ADÓHIVATAL: EGER, líceumi könyv­nyomda— TELEFON: 176. POSTATAKARÉK­PÉNZTÁRI CSEKK :: SZÁMLA : 54.558. :: ~X.L1V. évfolyam 131. szám ♦ Szombat # Eger, 1933 Trianon 14, júliusi A jövő hét elején tárgyalja a Ház a kormányzói jogkör szélé javaslatot Július 10-én kezdődik a parlament na ári szünete i és október 1-ig tart. Augusztus 7. 9. és 11-éu nagy cserkész csoportok Jönnek Egerbe a gödöllői világtáborbél, — idegen nyel­veken tűdé tolmácsokra van szükség Frank Tivadar tanácsnok sürgős jelentkezésre kéri az idegen ngelven beszélőket. A jelentkezés határideje július 11. Július 8-ig kell jelentkezniük a földműveseknek, kisiparosoknak és munkásoknak. Budapest, június 30. A kormány tagjai ma délelőtt Gömbös Gyula miniizterelnök elnökletével rendel minisztería- náciot tartottak, amelyen letár­gyalták a kormányzói jogkör kiterjeiztéséről szőlő törvényja­vaslat tervezetét. A javaslatot a kormány kedden terjeszti a Ház plénuma elé, a- mely valószínűleg egy két nap alatt letárgyalja és utána a fel­sőház is összeül, hogy foglalkoz­zék a javaslattal. A további ter­Hamarosan elkészül A kereskedelemügyi miniszté riumban már hosszabb idő óta dolgoznak egy törvényterveze­ten, amelyről, különösen az utób­bi időben sokat beszéltek. A tör­vénytervezet az uj közúti tör­vény, amely a beavatottak sze­rint még az őkz folyamán a Ház plénuma elé kerül. Az uj törvény, amellett, hogy igen sok egészséges és korszerű újítást hoz, ismét a magyar városok érdekébe vág igen mélyen. A törvénytervezet a jelenlegi törvényhatósági utak legnagyobb részét államosítani fogja. Ezzel kapcsolatban olyan ötlet is me­rült fel, amely ellen a városok bizonyára a legélesebben tilta­kozni fognak. Arról van szó ne­vezetesen, hogy az uj közúti tör- vény véget vet a magyar váro­sok kövesetvámszedési jogának. Eddig Magyarországon körül­belül ezer helyen szedtek köve- zetvámot ée a városok háztar­tásában az innen eredő jövede­lem igen tekintélyes volt, azon­kívül egyike a legstabilabb be­vételi forrásoknak és most az uj törvény egyszer és mindenkorra megszünteti az érdekelt hatósá­gok kövesetvámszedési jogát. A probléma természetesen nem vek úgy állapítják meg az or- j szággyülés munkarendjét, bogy j július 10 én ünnepélyes együttes ! ülést tart a két ház s megvá­lasztja a koronaőröket. Ezután az országgyűlés meg­kezdi nyári szünetét, amely ok­tóber elsejéig tart. A szünet alatt az őszi ülésnek munkarendjét is megállapítja a kormány, úgy­hogy a parlament zavartalan foglalkoztatása máris biztosított­nak látszik. az új közúti törvény egyszerű, mert mint említettük, a legtöbb városban igen számot­tevő jövedelmet jelent a kövezet- vám s ebből fedezik az útfenn­tartási költségek javarészét. Tud­ják ezt az űj törvény tervezői is és igyekeznek gondoskodni ar­ról, bogy a városok a kimaradt jövedelem helyett olyan bevételi forrásokhoz jussanak, amelyek­ből regrasszálai tudják magukat az elveszett jövedelemért. Igaz, hogy ezt az ígéretet az érdekelt városok bizalmatlanul fogadják majd és erre minden okuk meg is van. A borfogyasztási adó öt­ven százalékának eltörlésekor is kárpótlást ígértek a közületik­nek # pénz helyett azt a tanácsot kapták a végén, hogy emeljék fel a pőtadöt. Ha az új közúti törvény is ilyen »kárpótlást« ad majd a várótoknak, ami nagyon valószínű, nem lesz benne sok kötzönet. Ha a minisztériumok­ban nem látják is még, a váro­sok vezetősége már régen tudja, hogy a polgárság elérkezett te­herbíró képességének utolsó ha­tárához s ezt a polgárságot nem lehet, de nem is szabad újabb közterhekkel fizetésképtelenné tenni és a mai helyzeténél is jobban megnyomorítani. Eger, június 30 \ Az augusztus 2 tői 16-ig tar- | íandő gödöllői oserkészvilágtá- bor hatalmas szervező appará­tusa állandóan munkában van, hogy a 25 ezer főnyi idegen és magyar cserkész s a többezer főnyi külföldről érkező kísérő zéséréi, programijáról tökélete­sen gondoskodjék. Minden a leg­jobb rendben megy, nemcsak azért, mert a cserkéozmunkának jónak kell lennie, hanem főként azért is, mivel ilyen nagy ide­genforgalmi esemény még nem volt Magyarországon s előrelát­hatólag az elkövetkezendő fél évszázadban nem is lese. Ter­mészetes, hogy ezt a munkát a magyar cserkészet a magyar társadalom támogatása nélkül nem tudja elvégezni, s míg ezt a támogatást egyrészről anyagi akban kérik a cserkészek mű­soros esték, tombolajátékok kap­csán, másfelől rgyéb formákban is kérő szővsl fordulnak a kö­zönséghez. A táborparancsnoksfig most értesítette Frank Tivadar városi tanácsnokot, az idegenforgalmi ügyek vezetőjét, hogy augusztus 7 én, 9-én és 11 én országtekintő útjukban nagyobb külföldi c*er- készcsoportok érkeznek Egerbe, 11-én jön kirándulásra a cser­készdelegáció is, amely körülbe­lül 200—250 előkelő külföldi cserkészvezetőt foglal magában. Frank Tivadar tanácsnok a tá­borparancsnokság kérését to­vábbítja lapunk útján, amikor kéri mindazokat, akik angol, olasz, német, francia és szláv nyelveken beszélnek, a legrövi­debb időn belül jelentkezzenek irodájában, hogy tolmácsokként hajlandók e közreműködni. Tö­kéletes nyelvtudás csak a dele­gáció fogadására kívánatos, mert a delegáció 2—2 és fái órai időt tölt Egerben a a Koronában teán vesz részt, így a társasági érintkezéshez szükséges nyelvi ismeretek szükségesek. A cser­készcsapatok kalauzolásához ke­vésbbé töfeélstss lndás üs slőjg'-—­_-r* a nnál is inkább, mivel a tolmá­csok előre megfogalmazott ma­gyarázó szövegas kapnak kéz­hez. A tanácsnok kérését a legna­gyobb készséggel közöljük a nyilvánossággal s egyben fel­hívjuk a figyelmet annak nagy jelentőségére éa fontosságára. Olyan közérdek a delegáció és a külföldi cserkészek minél szí­vesebb fogadása, hogy minden egyéb szempont háttérbe kell, hogy szoruljon mellette. A sür­gős jelentkezésre külön is fel­hívjuk a figyelmet, meri a je­lentkezők névsorát legkésőbb jú­lius 11-ig közölni kell a tábor- parancsnoksággal. Ezzel kapcsolatban ismét meg­említjük, hogy a táborparancs­nokság a hevesmegyei földmű­vesek, kisiparosok és munkások részére 250 ingyenes és 400 léi- árú belépőjegyet adott a tábor­ba, hogy alkalmuk legyen meg­ismerni különböző nemzetek fii □ ak életét és szokásait. Eg. családból legfeljebb két, 15 éven felüli személy jelentkezhet. A je­lentkezést legkésőbb július 8 ig kell lebonyolítani ugyancsak Frank Tivadar tanácsnoknál. A világtáborra utazók 50 százalé­kos vasúti menettérti jegyei kap­nak, s az ehez szükséges igazol­ványt a földművesek, kisiparo­sok és munkások 1 pengő 60 fil­lér helyett 80 fillérért szerezhe­tik he. Az ősszel megszűnik a magyar városok kövezetvám szedést joga

Next

/
Oldalképek
Tartalom