Eger - napilap, 1935/1

1935-01-01 / 1. szám

Eger, XL VI. évfolyam 1. szám Ä 8 A PlliLttits # Kedd * Trianon 16, 1935 január I ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRAi 1 PENGŐ 60 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 1 PENGŐ 60 FILLÉR.— EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 6 F, VASÁRNAP 10 FILLÉR. — POSTA­TAKAR ÉRPÉNZTÁRI CSEKE SZÁMLA 64 658. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VARMEGYEI politikai napilap SZERKESZTŐSÉGI EGER, LÍCEUM, FÖLD­SZINT 3. SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL : EGER, LÍ­CEUMI KÖNYVNYOM­DA. — TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL: SZABÓlJÓ- ZSEF, SZT. BERTALAN U. (ŰJ KATONA-HÁZ.í ========^=gg-------------­H MM _ in ‘ÖÖCÍ Ó* rY<§-■»*.i ÍA «WS T avasszal megindul Eger belvárosi utalnak átépítése A mérnöki hivatalban már készülnek a tervek. Nyilvános versenytárgyalást hirdet a város a munkálatokra. Új év kezdődik. Űj gondok, űj bajok ős — talán Örömök csapja nyí­lik a homályban, ahová napról nepre, lápéiról lépőire haladunk beljebb, míg a föld némán forog a tengelye körül. Szemétre kerül a régi naptár, akár a világtörténetem esemé­nyei, akár a réazletfizetás határ­ideje vau feljegyezve lapjaira é« ilyenkor látni ciak, milyen kévé* örök értéket tud termelni az em­ber, ffiiaő csekély a tétel, amit át lehet menteni a halhatatlanig főkönyvébe a múlandóság kia számláirő' Szeméi kerül a régi naptár, űj naptár kerül fiz asztalokra, Kovács úr kezet ráz Kis úrral, arca moiolyra derül, boldog új­esztendőt, a kéményseprő túlnő eredeti jelentőségén, visít az új­évi maisé és névjegyek ezrei indulnak útnak, rajtuk az obii­gát négy betű: Bűék. A felületes szemlélő előtt mindez csak forma. A gondol­kodó előtt azonban rend. Kis társadalmi szokásrend, de mégis veiülete a nagy rendszernek, parányi méretekben ugyan, de őrzi a kereteket, amelyek közt tovább lendül útján a lényeg, az előttünk ismeretlen óéi felé. Többféle következtetés kínál­kozik ebből. Egyfelől Kováéi úr mosolyának éa bezetrázogató jókívánságának komoly jeliegst kell tulajdonítanunk, mart nem lehetetlen, hogy a moioly mecha­nikája meghozza a jókedvet ii ée megtörténhetik, hogy a jó­kívánság arra a meggyőződésre ju tatja a kívánót, hogy ő jó ember is tud lenni. Ami más szóval annyit jelent, hogy sok­szor a forma teremti meg a lé nyeget. Elképzelhetetlen, mennyit ér ez, ha meggondoljuk, hogy az emberek nagyobb hányada ciak réizletizemíélettel rendel­kezik és képtelen álfogni az egyetemes vonatkozáiokat. De menjünk mélyebbre. A jövő tele van titkokkal éa ritkán adó­dik kor, amely a forrás olyan zűrzavarét, a különböző világ­nézeti ée politikai erők olyan mozgalmasságát mutatta volna, mint e század harminc** év«i. Vájjon gondolhatta-e a jámbor krónikás, amikor a most lezá­ruló év betűit kezdte róni, hogy tolla alá korül Dollfuie, Sándor jugoszláv király és Barthou ha­lála, gondolhatta-e, hogy a hábo­rúi lehatőiégek tömegéről kell be- számolnia vagy láthatta-e Orosz­ország kínos bevonulását a népek szövetségébe? Valamennyi ese­mény jelentős befolyást gyako­rolt a világ helyzetének alaku­lására s a felvert hullámok el­értek a legkisebb kunyhó küszö­béig is. A jövő tele van titkokkal, ez bizonyos. Da az is bizonyos, hogy a jövő még láthatatlan eredményeinek szálait a jelen­ben bogozzák. Az emberek ke zéhez hozzá vannak nőve ezek a szálak, és mozgásukon, aka­ratukon keresztül a világot és történelmet formáló erő, felsőbb Akarat nyilvánul meg. Minden kézben felelősség vau tehát és minden for«a a Közödé gomoly- gó lényeg fontosságára figyel­meztet. Ma már a legkisebb ember is viseli a történelemalkotás terhét, ami azelőtt kivételes képességű dip'omatáké volt csupán. A tár­sadalmi közösség, a szociális kér­dés felülről és belülről irányít­ja a nemzetek és világrészek életét és minden szón fordul meg, hegy a kisember fel tud-e emeUedni ftladaia magaslatára. Az űj év nemcsak a régi küz­delmek folytatását jelenti, ha­nem űj harcok kezdetét is. A magyar tájon még sok probléma vár megoldásra politikai és gaz­dasági téren egyformán. Ezek­nek a megoldására az ezeréves történelmi államnak egyetlen szempontja, ereje és kötelessége van : a katolikus jövő kiépítése. Á naptárban piros betűvel kez­dődik az év első napja, ami ün- nepat jelent. Ez a p ros betű ma arra int, hogy mioden na­pot föl kell emelni, ünneppé kell tenni, a munka ünnepévé, ami­ben összetalálkozik minden me gyár kéz, összedobben minden szív és egyformán dolgozik gróf és zsellér, pop és civil, kis eusz- tar és beh mős gyáros, ünneppé, amiben mindenki egy akarattal fáradozik a nagy magyar célért a közösség boldogulásáért, (k) A kővetkező évban Eger újabb lépé*t tesz a városfejlesztés a az idegenforgalmi értékek növelése szempontjából. Kora tavasszal, amint az időjárás arra alkalmas­sá válik, megkezdődik a belvá­rosi utak átépítése a transzf r- alapből felvett százezer pengős kölcsön kiretébao. A város, mint ismeretes, a munkálatokat házi kezelésben akarta elvégeztetni, mert a Jó­kai és TárkáDyi u‘cák átépítése azt mutatta, hogy ez a megoldás rendkívül o’csó, azonban a bel­ügyminiszter n kölcsön jővába gyásakor ezt a kívánságát fe­jezte ki, hogy a város hwdaisen nyilvános verssnylárgy *lást a munkálatok elvégzésére. A méroöki hivatal már hetek öta dolgozik az útépítés részlet­terveinek elkészítésén ésm*g ja­nuárban. vagy február elején Gyöngyön, december 31. I Gyöngyös városképének dí­szítésén állandóan dolgozik a város vezetőség*. Megkívánja ezt elsősorban a város idegen- forgalmi érdeke, ■ a város ve­zetői régóta felismerték mér, hogy az idegenekre elsősorban a vá­ros rendezettsége, az üde és von­zó városkép igen nagy hatással vao, amit nem szabad elharya- golni a vidéki városok idegen- forgalmáért folyó nívós verseny- beD. Szűk keretek között, redu­kált anyagi eszközökkel eddg is állandóan folyt a munka a város- szépészeti érdekek szolgálatában, jövőre azonban a város nagyobb parkosítási tervezetet dolgozott ki, amelyről dr. Makrányi Gyula tanácsnok, a város gazdasági meghirdeti a nyilvános verseny­tárgyalást a miniszter szándéká­nak megfelelően. Az építkezést egyébként sem lehetett volna teljesen házilag elvégezni, mert a Kőzszállítási Szabályzat bizo­nyos munkákra előírja a ver­ier,yiárgyaíást. Tavaiszal tehát megindul a munka, de hogy milyen mére­tekben, még nem lehet tudni. A kölciön egyelőre nem folyósít­ható a transzferalap kimerültsé­ge miatt. A belügyminiszter hoz- I zá járult a hoz, hogy a vármegye • “djon a váróénA előleg st a aa- ; ját útépítési kölcsönéből. Okoli- : csdnyi Imre alispán, akinek meg­értő támogatását Eger városa mindig hálával érezte, ígéretet tett, hogy 30—40 ezer pengő elő­leget utal át a városhoz a leg­szükségesebb munkák megkez­ügyeinek és a parkosításnak ve­zetője munkatársunknak a kő­vetkezőket mondotta : — Minden eszközzel igyek­szünk, hogy a következő esz­tendőben Gyöngyös városának kuliűr- és idegenforgalmi jelle­gét kidomborítsuk. Evégböl h város belterületén minden te­nyérnyi szabad teret parkosítási célokra használunk fel. így a tavasszal megkezdjük a parko­sítást a Szent Bertalan templom és a kisvárosháza közötti térsé­gen, azonkívül a Gazdasági Bank oldala és a Szent Bartalan-utcai járda közötti szabad területen. — Az űjesztendőtől várom, hogy vóromak csinosításának szükségességét, a nagyközönség is megérti és a jövőben nem fog désér~. Nagy parkosítási terveket valósit meg Gyöngyös a jövő esztendőben Eggre több virággal és zöld parkkal várja a város a tavaszi idegenforgalmat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom