Eger - napilap, 1931/2

1931-07-01 / 145. szám

«HÄ 10 FILLÉB SLÖF3ZETÉSI díj A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL« EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ 80 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 8 PENGŐ- — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR. POLITSRAI KÄFILAF Felelős szerkesztőt Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG« EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT 3. — TELEFON« 11.-KIADÓHIVATAL« EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT 6. — TELEFON i 87. - POSTATAKARÉK» PÉNZTÁRI CSEKK» t: SZÁMLA: 54.558. n XL1L évfolyam 145. •szám ♦ Szerda ♦ Eger, 1931 július 1 Óriási fölénnyel győzött dr. Petro Kálmán az egri választókerületben Petro Kálmán 7244, Budavári 2857 szavazatot kapott Részletes Jelentés a választás lefolyásáról Eger, június 30. A vasárnapi választás meg­hozta a győzelmet, amelyet min­denki előre tudott. A választó­kerület népének óriási többsége | tett tanúságot jőzan felfogásé- | ről és politikai érettségéről és osak elenyésző, fanatizált kisebb­ség nyilvánított véleményt a de­magógia szélsőséges képviselője mellett. A választás napján már jőval nyolc óra előtt kezdtek gyüle­kezni az egyes pártfeörökbea a szavazók. Nyolc órakor nyíltak meg a szavazőhelyiségek és et­től az időtől kezdve állandóan érezhető volt az a folyton emel­kedő fölény, amit a ezavazatok állása mutatott dr. Petro Kál­mán javára. Az első jelentést az egész ke­rületre reggel 9 órakor függesz­tette ki az Eger: Petro: 604 Budavári: 141. Délelőtt 10—11 őrá tájban min­denütt nagy lendülettel indult meg a szavazás és 12 őakor már 3160 Petropárti és 1154 Buda­vári-párti szavazatot számláltak össze a kerületben. Az előkelő férfiaktől kezdve a legegyszerűbb munkásembe­rekig az egész választókerület­ben impozáns volt a lelkesedés dr. Petro Kálmán mellett. Buda­vári a vidéken is nagy veresé­get szenvedett. Hogy egyebet ne említsünk, déli 12 óráig Makiáron 87, Nagy• tályán ugyancsak 87 polgár sza­vazott le Budavári Lászlóra, ugyanakkor Petro Kálmán 400 szavazatot kapott. Délután 5 órakor a helyzet a következő volt a kerületben: Petro: 6398 Budavári: 2509. Ekkor már nyilvánvaló volt a választás kimenetele, mert a ke­rület népének majdnem három­negyed része leszavazott. Este 6 órakor Petro Kálmán szavazatainak száma már 6980 volt, míg Budavári mindössze 2743 szavazatot kapott. Több jelentést már nem füg­gesztett ki az Eger, mert a vá­rosházán már a végleges ered­mény összeolvasásán dolgoztak és már csak a Cifranegyed volt hátra. Budavári Egerben csak Felné­met—Cifranegyedben tudott né­mileg megerősödni, viszont vol­tak szavazőkörök, ahol 620 Petro szavazattal szemben mindössze 17 szavazatot kepott Budavári. Délután 3 órakor a következő­képpen oszlott meg a szavaza­tok száma. Petro: 5241 Budavári: 2216. Ugyanekkor a községekben az arányszám Füzesabony: Petro: 667, Buda­vári : 467. Makiár: Petro 356, Budavári: 150. Nagytálya: Petro : 194, Budavári: 91. Kerecsené : Petro: 362, Budavári: 238. Bern­jén : Petro: 182, Budavári 90. Dr. Szabó Szilárd, az egri kerü­let választási elnöke, akit az Eger munkatársa a délutáni órákban felkeresett, kijelentette, hogy a választás mindenütt a lehető legsimábban folyik le, sehol sem­miféle incidens nem fordult elő. A kerület községeiben délután 6 őrára tűzték ki a zárórát a szavazókörök elnökei, ugyanciak lezárták 6 órakor a szavazást az egri szavazókörökben is, ki­véve a Cifranegyedi kört, ahol Budavári emberei «finist« akar­tak csinálni és 5 órától kezdve tömegesen lepték el a szavazó- helyiség előtti teret, ahol nagy zajongással éltették jelöltjüket. Mivel nagyobb rendzavarástól lehetett tartani, a rendőrség le­zárta az uccát és csak a szava­zókat engedte a helyiséghez. Ebből a szavazőkörből csak fél tíz órakor futott be a végleges | eredmény és ez késleltette az eredménykihirdetést is. A választás végleges eredménye kerületenként A Hatvan I. negyedben: Petro 665, Budavári 172. A Hatvan II. negyed szavazó- körében : Petro 526, Budavári 221, A Hatvan III. negyedben a végeredmény: Petro 793, Budavári 61. A Hatvan IV. negyedben: Petro 359, Budavári 227. A Makiár I. negyedb3n: Petro 337, Budavári 243. A Makiár II. negyedben : Petro 435, Budavári 177. Afelnőmet—cifresánci szavazó- körben : Petro 559, Budavári 452. A város I. negyedben: Petro 404, Budavári 44. A Város II. negyed: Petro 639, Budavári 18. A Város III. és IV. negyedé­ből alakított ezavazókörben: Petro 554, Budavári 123. Végleges eredméng a kerület falvaiban: Füzesabony: Petro 834, Budavári 528. Makiár: Petro 396, Budavári 168. Nagytálya: Petro 196, Budavári 92. Kerecsend: Petro 365, Budavári 240. Demjón: Petro 182, Budavári 91. A választás végeredményének összege tehát dr. Petro Kálmán: 7244. Budavári László: 2857. Dr. Petro Kálmán tehát 4387 szavazattöbbséggel nyerte meg az egr^kerület mandátumát. Olyan fölény ez, amely cgyszer­smindenkorra kell, hogy elhall­gattassa az ellenkező törekvése­ket, amelyek a város békéjének felforgatásával és a feivilágosu- latlan tömegek fellázításával akarnak érvényesülni itt, olyan fölény ez, amely nyilvánvalóan meghazudtolja azokat a rágal­makat, amelyek szerint «terror­ral« dolgozott a hivaialospárt. Közel négy és félezer többséget nem lehet kirevolverezni: ezt még a legnaivabb és leginkább el akult budavőrista is kényte­len belátni a jőzaa híz erűjénél fogva. Érdekes megemlíteni, hegy a kerület 12.959 szavazója közül 10.101-sn szavaztak le. Ebből a hatalmas mennyiségből mindössze négy szavazatot tud • tak kifogásolni a Budavári párt részéről, szokat is jelenléktelen okokból. Pedig a pártbizalmiak árgus szemekkel őrködtek, hogy »csa­lás« ne történjék és minden el­képzelhető alkalmat felhasznál­tak, hogy Petro Kálmán szava­zatait megtámadják. A választási elnök átadta a mandátumot az új képviselőnek. A szavazást az esti órákban mindenütt lezárták és az ered­mény kihirdetését fél kilenc órá­ra tűzték ki. A piactéren már délután elhelyezkedett a karha­talom ; a Dobó István 14. sz. honvédgyalogezred karpaszo- mányos százada és egy géppus­káé szakasz, két gépfegyverrel. Megerősítették ezenkívül a ren­dőrség létszámát is. Az óvóin- tézkedések indokoltaknak bizo­nyultak, mert az egyre gyüleke­ző sokaség: — Budavári italos hívei, szavazőjog nélküli suhan- cpk — fenyegető magatartást tanúsított és durva megjegyzé­seket ordítozott. A cifranegyedi eredmény ké­sői befutása v ~ c "»M Szi­lárd választ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom