Egri Népújság - napilap, 1924/2

1924-07-01 / 150. szám

Előfizetési di) postai szállítással Egg hóra. . 25.000 К Egész és félévi előfizetést Neggedévre 73.000 К I . nem fogadunk el. POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: BREZNfiYIMRE. Szerkesztőség: Eger, Licenm Kiadóhivatal: Líceumi nyomda Telefon szám П. Horthy Miklósné a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének debreceni gyűlésén. Debrecen, MTI. A Mansz debreczeni > meg a Mansz. debreceni csoportja az csapatának közreműködése alkalmából ; Aranybika nagytermében szokásos évi Horthy Miklósné, a kormányzó felesége j1 közgyűlését, mely alkalommal a közönség vasárnap reggel Debreczenbe érkezett. ! zsúfolásig megtöltötte a termet. Uray Sán­Kiséretében voltak Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, Soós Károly altábornagy, Tormay Cecil, a Mansz elnöknóje, Felici- desz Román miniszteri tanácsos, gróf Rá­day Gedeonná, Raffay Sándorné, Szemere Béláné és a Mansz budapesti csoportjának számos vezető egyénisége. A főméltőságú asszony fogadtatása reggel 7,9 órakor tör­tént meg a debreceni pályaudvaron, ahol az üdvözlő beszédek és a kormányzóné I válasza után a főméltőságú asszony a vá- j ros ötös fogatán hosszú kocsisorban a vármegye házára hajtatott ahol Hadhásy Zsigmond főispán üdvözölte. 10 órakor különböző küldöttségeket fogadott a kor- máayzóné, majd az építkezéseket tekin­tette meg. ! Délben 200 terítékes bankett volt a Aranybika szálloda termében, ahol Olt- viger László köszöntötte a kormányzőnét és a vendégeket. Délután 5 órakor tartotta ; тлт —— mmm >m оме »и »» « dor református lelkész elimádkozta a Ma­gyar Hiszekegyet, majd Práter Erzsébet mondotta el megnyitó beszédét, melynek során a közönség tomboló lelkesedéssel éljenezte a főméltőságú asszonyt. A taps percekig tartott. Az adminisztratív ügyek elintézése után Tormay Cecil mondott ünnepi beszédet. A lelkes éljenzéssel fo­gadott beszéd és Papp-Váry Elemérnéról való megemlékezés után Práter Erzsébet alelnöknó indítványára, a közgyűlés egy­hangú lelkesedéssel elhatározta, hogy : Horthy Miklóst, Magyarország kormány­zóját, táviratban üdvözlik. A közgyűlés a Himnusz elénekléeé- vel ért véget. Ezután a kormányzóné kí­séretével Hadházi) Zsigmond főispán la­kására ment ahol szűkkörű vacsora volt, melynek végeztével e magasrangú vendé­gek 10 órakor utaztak vissza a fővárosba. I»— Ф99Ш SMS С»»» НПО» »«et vum „Becsületemet és életemet kötöm le, hogy e zászlót mocsok nem éri...“ Eger, 1924. június 30. Nagy János dr. ngy. képviselőnek és a cserkész nagy-tanács tagjának mély gyásza miatt, Ficzel Antal főreáliskolai hittanár szentelte meg a ciszterciek tem­plomában vasárnap reggel 8 órakor a Dobó-István-cserkész csapat zászlóját. Az oltár lépcsőjéről hatásos szavakkal muta­tott rá a zászló ékességére, a kettős ke­resztre. A nagymise alatt az intézet ének­kara énekelt az orgona mellett. A tem­plomban nagy közönség volt jelen. A mise végeztével az intézet udva­rára vonult a közönség, ahol az érsek, főispán, ezred stb. képviselői helyezked­tek el a székeken. A cserkészek az udvar nemzeti színekkel bevont szögletében az emelvénytől balra alkottak szakaszt. A Bornemissza cserkészek jobbra állottak. A többi cserkész csapat nem képviseltette magát. A vegyeskar Himnusza után Vucskits Jenő tartott hatalmas beszédet. A zászló kettős keresztjének jelentőségét úgy ma­gyarázza, hogy az egyik kereszt a trianoni megalázást, a másik azt a végzetet jelenti, amely a magyarság bűnösségében rejlik, amivel Trianonhoz kellett jutnia. Nagy költőkből idéz okozatosan összefüggő in­téseket. Nagy emberek voltak, akik látták ezt a végzetet, még sem kerültük el azt. Idézi a Paraenézist, melyet, mintha csak cserkészeknek írt volna Kölcsey. »Sze­resd az Istent, a Hazát, az emberiséget!« óv a szőhazafiságtől és hangsúlyozza, hogy minden erény önfeláldozással jár. — Itt van egy magyar intézmény, mely szereti a Teremtő alkotta természe­tet, mely lelkesedik a hazáért és amely azért a világgal is tart kívánatos szövet- 1 séget — ez a cserkészet. Ki kell göngyölni ezt a zászlót, hadd lengjen, mi pedig mondjuk el alatta a >mea culpát« a múl­tak bűneiért és bizó imát a jövőért, mely visszahozza elvesztett hazánkat. Ezután a 4 díszszögnek és a testű-»- letek szögeinek beverése következett. A százakra menő szögből a magánosokét el kellett halasztani. Majd Zalán Antalné zászlóanya he­lyettese, Gaály Ernőné beverte az első két záczlőszöget. Utána Ridárcsik Imre prelátus kanonok Szmrecsányi Lajos dr. érsek nevében, Hevesi Gusztáv V. Bobory György főispán nevében, Zsupán László cserkész kerületi ellenőrző megbízott Mázy Engelbert cserkész kerületi elnök nevé­ben, Balázs Győző a miskolczi cserkészek Bükkcsapata nevében, Milassin Kornél őrnagy a 14. honvéd gy. ezred tisztikara nevében, Bárdos József dr. tanár az egri Szt Bernât főgimnázium nevében verték be az első zászló szögeket a testülete­kéből. Lelkes kijelentések kíséretében kopogott az aranyozott kalapács. A zászló kelméje és munkája a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége egri tag­jainak műve. Több lelkes honleány kezei között Bárány Gézáné fáradt vele leg­többet. A zászló rúdját és szögeit a Dobó cserkészek alkották meg, az utolsó napon. Es ez a szép, hogy az észrevehető sok aka­dályon keresztül is megteremtették. A 20. szög beverése után Gaály Er­nőné a zászlőanya szalagjával fordúlt a cserkészekhez. — Mikor ezt a zászlót átadom, né­hány szót intézek hozzátok. Talán már öreg.emberek lesztek, mikor célnál leszünk és régi határainkon leng a zászló. Azon­ban az az »Előre«, amely e szallag fel­irata, nemcsak a csaták jelszava. Biztató szó ez a békés munkálkodásban is. óv a közöny ellen. Lelkesedésre tüzel. Törekvéseitekben a hatalom támoga­tása mellett ne találjátok méltatlannak a Mansz. segítségét sem, ha arra sor kerül. Haladjatok tehát előre és váltsátok valóra ezt a szót Nagy Magyarország fel­építésében. Király István dr. cserkész parancs­nok ezután a zászlőanya helyettesétől így vette át a gyönyörű zászlót: — Becsületemet és életemet kötöm le, hogy e zászlót mocsok nem éri! Majd lelkes beszédet intézett a cser­készekhez, közben azokkal imát mondott. Az ünnepély a már ismert tárgysor sze­rint fejeződött be. Francia hidegség a Ruhr-kérdésben. Páris, M. T. I. A Journal Officiale jelentése szerint a Ruhr-hitel megszava­zása alkalmából a szocialisták kamarai csoportjának 64 tagja tartózkodott a sza­vazástól. Painlevé kamarai elnök nem adta le szavazatát, mert nem elnökölt, így összesen 65 képviselő nem szavazott. Less Le jós ny. plébános Füzesabony díszpolgára. Eger, 1924. június 30. Füzesabony község képviselőtestülete f. hő 24.-én, — a község bűcsúnapján — tartott gyűlésén díszpolgárrá választotta Less Lajos szentszéki ülnök, plébánost, aki szembaja miatt, nyugdjíaztatását kérte az érsekföpásztortől. Az erről szóló szép kiállítású jegyzőkönyvet ugyancsak 24-én nyújtotta át a ny. plébánosnak]*Magnin Alfréd főjegyző. Ez alkalommal búcsúzott a képviselőtestület, a Hangya szövetkezet, a tanítótestület és a hitközség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom