Eger - napilap, 1932/2

1932-07-01 / 146. szám

I azanaujegy szeiveny a Gazdag Cirkusz előadására AHä 10 FILLÉB ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 2 PENGŐ 80 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 8 PENGŐ. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉGJ EGER, LÍCEUM, FÖLD­SZINT 3. — TELEFON t 11.—KIADÓHIVATAL: EGER, LÍCEUM, FÖLD­SZINT 6. — TELEFON : 87. - POSTATAKARÉK- PÉNZTÁRI CSEKK- :: SZÁMLA: 54 558. :j XZ/III. évfolyam 146. szám Péntek Eger, 1932 július 1. Ma éjszaka meghalt gróf Széchenyi Emil koronaőr. Budapest, június 30. Ma éjszaké, néhány perccel 12 éra után, agyvérzés következté­ben meghalt gróf Stéchtnyi Emil, akit 1931 májusában választottak koronaőrré. Beazentelése július 1-én délelőtt 11 órakor lesz a Mátyás templomban, temetése pedig előreláthatóan július 2-án, Nagycenken, ahol a családi sír­boltban helyezik örök nyuga­lomra. — Az elhunyt koronaőr 1865-ben született Béosben. 5 évig volt Sopron vármegye és város főispánja. Halálának hírét osz­tatlan részvéttel fogadták. Kállay Tamás lemondott mandátumáról. Budapest, június 30. Kállay Tamás képviselő, aki­nek összeférhetetlenségét a par­lamenti zsűri a különlegességi trafikjog miatt kimondotta, ma délelőtt levelet intézett.a minisz­terelnökhöz, amelyben bejelen­tette, hogy mandátumáról le­mond. A kisvárdai kerületben nemsokára kiírják az új válasz­tást. Kézimunkakiállítás a Kaszinó nagytermében Zombori Eárolyné, aki Hód­mezővásárhelyt az ország leg­nagyobb filetcsipkemunkaválla- latát vezeti, juliue 2.-án és 3.-án szombaton és vasárnap egész napon át tartő kézimunkakiállí­tást rendez a Keszinó nagyter­mében. Ezt a kiállítást az egri Mansz pártfogolja és védnökségét el­vállalta, — mert ezzel a magyar háziipar ügyét mozdítja elő, — t. i. a hódmezővásárhelyi házi­ipariműhely 8 ezer magyar nő­nek ad kenyeret. Nagyon kérjük az egri közön­séget, hogy minél nagyobb szám­ban keresse föl ezt a kiállítást és kézimunkaszükségletét itt sze­rezze be (storeok, függönyök, ágy- és asztalterítők, vitrinosip- kék stb.) mert a hódmezővásár­helyi reoemunkák az egész or­szágban a legszebbek s legol­csóbbak. A kiállításon a már külföldön is híres hódmezővásárhelyi gyö­nyörű ceerépvázák és művészi cserépfigurák is kaphatók. Lemondott a kormány, azonban a kormányzó nem fogadta el a lemondást. Eger, június 30. (A Magyar Távirati Iroda je­lenti.) A hivatalos lap holnapi száma közli a kormányzó kézira­tát a miniszterelnök lemondásá­ról. A kézirat szövege így kez­dődik : Kedves gróf Károlyi! A magyar királyi minisztérium­nak a mai napon felajánlott le­mondását nem fogadom el. Mi­kor Ön a múlt nyár nehéz kö­rülményei [között megalakította kormányát, meghatározott fel­adatokat vállalt. Miután azokat elvégezte, arra az elhatározásra jutott, hogy helyét most már el­hagyhatja. Megállapítható, mondja többek közt a kézirat, — hogy fárado­zását a lehetőség határain belül siker koronázta. Elértük, ami a legfontosabb: biztosítottuk az államháztartás egyensúlyát és pénzünk állandóságát. — Ma, amikor a nemzetközi események feltorlódtak és döntő fordulatok várhatók, a nemzet egységének kifejezésrejuttatása rendkívül fontos. Mikor tehát a minisztériumnak legnagyobb [el­ismerésemet fejezem ki önfelál­dozó munkásságáért, arra kérem Öat, vállalja a kormány további | vezetését. Horthy Miklós ». k. Ma délelőtt újjáalakították a 33-as bizottságot A képviselőház 22 tagot választott a bizottságba. Budapest, június 30. A képviselőházban ma délelőtt fél 10 órakor pártközi értekez­letet tartottak Almásy László elnöklete alatt, a 33 as bizottság újjáalakítása céljából. Az érte­kezleten megjelentek a kormány- támogató és ellenzéki pártok vezetői, kivéve a szociáldemok­ratákat, akik kimentették magu­kat azzal, hogy a 33-as bizottság­ról formált véleményüket fenn­tartják és munkájában nem kí­vánnak részt venni. — Károlyi Gyula gróf miniszterelnök szólalt fel elsőnek. Bejelentette, hogy a bizottságot a jövő költségvetési évre újjáalakítják. Hangsúlyozta, hogy a bizottság nem a kormány, hanem a nemzet érdekében mun­kálkodik. Az értekezlet hosszú tanács­kozás után megállapodott azok névsorában, akiket a képviselő­háznak megválasztásra ajánl. Tudvalévőén a képviselőház 22, a felsőhöz 11 tagot küld a 33-as bizottságba. A névsor a következő: Besse- nyey Zénó, gróf Bethlen István, Bírő Pál, Eszterházy Móric gróf, Gömőrey Sándor, Ivády Béla, Kállay Miklós, Kállay Tibor, Kozma Jenó, Lakatos Gyula, Mareohall Ferenc, Mayer János, Nagy Emil, őrgrőf Pallavicini György, Péntek Pál, Rassay Károly, Schandl Károly, gróf Sigray Antal, Temesváry Imre, Ugrón Gábor, Szilágyi Lajos és Wolff Károly. A régi bizottságból kimarad­tak többek közt Pestby Pál, Rubinek István, Csizmadia And­rás és Hajós Kálmán. A képviselőház ma délelőtti ülése elfogadta a jelölést és a fentieket beválasztotta a bizott­ságba. A felsőház később választ. Időjárás. Budapest, junius 30. A Meteorologiai Intézet jelenti ma déli 12 órakor: — Hazánk­ban tegnap a nappali felmelege­dés az Alfőldön 27—28, a Dunán­túl több helyén a 29 fokot is elérte. Az éjszakai lehűlés még a talaj mentén is alig szállt 10 C fok alá. Budapesten ma délben a hőmérséklet 27 C fok. Prognózis: meleg, túlnyomóan de­rült idő várható. Szegény közérdek. Valamikor megmozdult Európa lelkiismerete és kormányok til­takoztak ha messze országokban kegyetlenkedések történtek és elnyomták a nemzetek szabad­ságát. Ma pedig a szabadság, testvériség ős egyenlőség egy­kori hazája, Franciaország, nem akar tudomást venni az eltiport milliós nemzeti kisebbségek ke­serves szenvedéséről, ellenkező­leg, kölcsönökkel és bőséges hadianyaggal siet támogatására annak, hogy az utódállamok to­vább folytathassák esztelen és pusztító imperialista politikáju­kat. S most, amikor a világ lelki­ismerete, a jelek szerint, kezd ébredni és az ango’, olasz és amerikai kormányok végre-vala- hára azzal a komolysággal kö­zelítenek a világkrizis enyhítésé­hez, melyet tizenkét év óta hiába vártunk, a szemforgató francia diplomácia kijelenti, hogy Fran­ciaország azért nem járulhat hozzá a hadisarc törléséhez, mert jobban szolgálja az általános közérdeket azáltal, ha tisztelet­ben tartják a kötött szerződése­ké», amelyek a nemzetközi élet elengedhetetlen tartozékai. A közérdek nevében tisztelik azokat a szerződéseket, amelyek szerzőiről Caillaux, volt francia miniszterelnök azt mondta, hogy a tudatlanságnak, a tisztán em­beri kapcsolatok helytelen meg­ítélésének egészen rendkívüli példáját szolgáltatták. Közérdek­nek tartják azoknak a szerződé­seknek további életbemaradását, amelyek — a legkiválóbb köz­gazdászok és szakemberek meg­állapításai szerint — kizárólagos forrásai milliók nyomorúságá­nak és szenvedéseinek. Nem le­het tisztelni az olyan szerződé­seket, amelyek az igazságtalan­ságot és ostobaságot kodifikál­ták. Egyébként eddig sem tisz­telték a szerződéseket, sőt egye­bet sem tettek tíz év óta csak foltozták és revideálták. Ott van Felsöszilézia felosztása, a Dawes- t8rv, Locarno, a Young-terv és mindaz, ami ezekből a megálla­podásokból következett, végered­ményben revideálta az érinthe­tetlennek vált békeszerződést. S mennyire zsugorodott a német hsdiaarc mostanig, melyet szin-

Next

/
Oldalképek
Tartalom