Eger - napilap, 1940/2

1940-07-01 / 103. szám

ÄHÄ 8 FILLÉR Eger, Ll. évfolyam, 103. szám.. * Hétfő * Trianon 2L 1940. július 1. ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy hónapra 1 pengő 50 fillér, negyedévre 4 pengő. Egges szám: hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. vAbmeovei politikai napilap SZERKESZTŐSÉG. Líceum fsz. 3. Tel.: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János-Ngomda. Telefon: 176. szám Csekkszámla: 54.558. H honuéöelmi miniszter felhíudsa a nemzethez — Magyar Testvéreim! A törté­nelmi idők zuhataga temet el napok alatt országokat. Jaj annak a nem­zetnek, amely nem készül t'el a leg végsőkig az erőfeszítésre. Ma már nincsenek harcterek, mert a repülő­géptámadások percek alatt csata­térré változtatják a nemzetek leg­távolabbi és legbékésebb városát is. Hogy a háborút sikeresen megvív­hassák a nemzetek, az erős hadse­regen kívül meg kell szervezni az egész társadalmat, az egész nem­zetet a védekezésre. Hála a magya­rok Istenének, már van erős had­seregünk, van fejlett iparunk, amely a hadsereg szükségleteit ki tudja elégíteni. Van szervezett légvédel­münk, amely megóv bennünket a légitámadás borzalmaitól. Ez azon­ban nem elég. Gondoskodni kell arról is, hogy sebesült katonáink és a légitámadás során megsérült gyer­mek eink szenvedéseit enyhítsük, hogy megfelelő orvosi kezeléssel és ápolással őket megint talpraállítsuk. Erre van hivatva a magyar vörös- kereszt egylet. — Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére sok pénz, milliók kelle­nek. A vöröskereszt most csekély anyagi támogatásból teng. A ma­gyar vöröskereszt jövedelme csak arra elegendő, hogy adminisztrációs költségeit fedezze, de nem jut semmi arra, hogy nagy feladatára felké­szülhessen. A kormányzat a vörös- kereszt támogatására előirányozni többet nem bir. A társadalomnak, az egész nemzetnek kell összefog­nia, hogy a magyar vöröskeresztet feladata elvégzésére képessé tegye. — Magyar Testvérek! A magyar vöröskereszt eddig sohasem kért, most azonban hozzátok fordul, nem alamizsnáért, hanem hathatós tá­mogatásért, nem fillérekért, hanem pengőkért, hogy megszerezhesse mindazokat, a milliókat, melyek hi­vatása betöltéséhez elengedhetetle­nül szükségesek. Kötelességemnek tartom, nemcsak a honvédség, de mindnyájunk érdekében az egész nemzet fülébe kiáltani: adakozza- nak a magyar vöröskereszt javára. Mindenki tehetségéhez képest tá­mogassa a magyar vöröskeresztet, aki a vöröskeresztet támogatja, az önmagáról és családjáról gondos­kodik. Aki kivonja magát az ada­kozás alól, az a nemzet összessége ellen bűnt követ el. Induljon meg a pengőáradat a magyar vöröskereszt pénztárába, mert ezzel a jobb, szebb magyar jövendőnek áldozunk, annak a szebb, jobb magyar jövendőnek, melyet min­den magyar epedve vár és amely úgy látom, Isten segítségével már útban van. Véres kommunista tüntetések Romániában Nagyon sokan elestek a tüntetők közül a román katonaság sortüzétől Galacban tegnap véres kommu­nista tüntetés volt. A román kato­naság kénytelen volt fegyverét hasz­nálni a tüntetők ellen. Ennek során tíz tüntetőt agyonlőttek. Később újabb tüntetést rendeztek a galaci kommunisták. Összetűzésre került sor a katonasággal, amely többször a tüntetők közé lőtt. A halottak és a sebesültek száma igen nagy. Réniben a román katonaság ellen tüntettek a szovjetcsapatok bevonulása előtt Galacba szállították. Nyilván ezek rendezték később a galaci véres tüntetéseket. A bukaresti rádióban ma délelőtt hivatalos jelentést olvastak fel ar­ról, hogy a román hadsereg egysé­A Szovjet Távirati Iroda jelenti Moszkvából: A szovjet-csapatok teg­jet ejtőernyős csapatok megszállot­ták Izmail városát a Duna mellett. Janew és Dedeanow bolgár kép­viselők Moszkvába érkeztek és Czvetkovics jugoszláv miniszter- elnök tegnap az olasz sajtó képvi selői előtt nyilatkozatot tett, amely­ben bejelentette, hogy Jugoszlávia több tekintetben olasz fasiszta mód­szer szerint rendezi be életét. A munkásokat fasiszta módra szindi­kátusokba szervezik, s ugyanígy a munkaadók at is. Általában a korpo­rációs, azaz testületi rendszerre tér­nek át. A balkáni helyzetről szólva kijelentette a miniszterelnök, hogy véleménye szerint a balkáni béke továbbra is fennmarad. Jugoszlávia kapcsolatai Magyarországhoz kitű­nőek. Bulgáriához szintén. Nem lá­tok semmi okot arra, hogy Jugoszlá­via résztvegyen egy esetleges vi­szályban, — fejezte be nyilatkoza­tát a miniszterelnök. „Magyarországnak éppen annyi joga van Erdélyhez, mint Szovjet- oroszországnak BesszarábiáK z“ — írja az A Stefani-iroda diplomáciai szer­kesztője írja, üogy Magyarországnak és Bulgáriának, tekintettel a mos­tani rendkívül fontos időpontra, azt tanácsolják: várjanak türelemmel, mert eljön az idő, amikor követelé­seiket békésen lehet majd megvaló­sítani. olasz sajtó Magyar politikai körök felfogása szerint Romániával szemben totális megoldást kell alkalmazni. Ha a Szovjet megszállja Besszarábiát és Bukovinát, Magyarországnak éppen olyan joga van Erdélyhez és Bul­gáriának Dobrudzsához. Hősi halált halt Balbo olasz repülő-tábornagy Megdöbbentő hírt közölt szombat este a magyar rádió: Balbo tábor­nagy hősi halálhírét. Az ország rádióhallgatói meg­döbbent lélekkel és megrendülve hallgatták, hogy a fiatal Olasz­ország egyik fiatal hőse tizedmagá- val Tobruk felett repült és az el­lenség tüzelése következtében a repülőgép lángbaborult és lezuhant. Balbo tábornagy és kilenc kísérője szörnyethalt. A kiváló hős halálhírére Musso­lini elrendelte, hogy június 30-án és július 1 én minden középületre tűzzék ki a gyászlobogót. Az olasz haderő lobogóit meg­hajtották Italo Balbo emlékének szóló hódolat és tisztelet jeléül. Italo Balbo 1896-ban született s már korán csatlakozott a fasiszta­mozgalomhoz, amelynek egyik leg­kiválóbb alakja volt. A forradalom után államtitkár, végül Libia fökormányzója lett. Ne­vét a világ akkor tanulta meg, amidőn két nagyszerűen sikerült óceáDrepiilé3t hajtott végre. Rend­kívül nagy érdemeket szerzett Libia gyarmatosítása terén. A rettenthetetlen bátorságú hős halálhíre Németországban is nagy megdöbbenést keltett. Hitler kancel­lár táviratban fejezte ki részvétét a Dúcénak. A magyar közvélemény annál mélyebben fájlalja Italo Balbo ha­lálát, mert a kiváló hős igaz barát­ja volt Magyarországnak, s mind­azok, akik akár hivatalos, akár nem hivatalos érintkezés során kö­zelébe jutottak, örökre a szívükbe zárták a csupa szív, talpig férfi, vitéz férfiút. Magyarország mélyen átérzi az olasz nép nagy vesztesé­gét és a gyászban testvéri szívvel osztozik. Italo Balbo és kilenc bajtársának holttestét Benghaziba szállították Moszkvából jelenti a Szovjet Táv­irati Iroda: A szovjet csapatok előre­nyomulása Beszarábiában és Észak- Bukovinában tervszerűen folyik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom