Eger - napilap, 1932/1

1932-01-01 / 1. szám

Aba 20 fillér ELŐFIZETÉSI DlJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPBA: 2 PENGŐ 80 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 8 PENGŐ. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztői Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG: EGER, LYCEUM,FÖLD­SZINT 3. —TELEFON: 11.—KIADÓHIVATAL: EGER, LÍCEUM, FÖLD- SZINT 6. — TELEFON : 87. - POSTATAKARÉK- PÉNZTÁRI CSEKK- :: SZÁMLA: 54 558. :: XLIII. évfolyam 1 szám ♦ Péntek * Eger, 1932 január í Megjelent az OTI szol­gáltatások leszállítása- rólésalétszámapasztás- j ról szóló rendelet. ( Új tisztviselőt csak nyilvános j pályázat alapján lehet ezentúl ! kinevezni Eger, december 31. A Budapesti Közlöny mai «zá­rna közli a minisztérium uj ren­deletét a betegségi es baleseti kötelező biztosításról, továbbá az öregség, rokkantság, özvegy­ség éa árvaság esetére szóló biztosításról rendelkező törvé­nyek egyes rendelkezéseinek mó­dosításáról és kiegészítéséről. A többi között úgy intézkedik, hogy ha a betegségi biztosítás­ban tartósan mutatkozó kezelési hiányt minden rendelkezésre álló egyéb eszköz alkalmazásával sem lehet kiküszöbölni, a beteg­ség biztosítási szolgáltatásokat a szükség mértékéhez képest idtig- lenesen, az alapszabálynak meg­felelő módosításával korlátozni kell. így a segélyezési időtarta­mot 26 háti időtartamig lehet leszállítani, a táppénz mértékét a tényleges javadalmazás n-pi átlagának, vagy az átlagos napi bérnek 50% ig lehet mérsékelni, a terhességi, illetőleg a gyer­mekágyi segély mértékét a tény­leges javadalmazás napi átlagá­nak, vagy az átlagos nepibőr 50% ig lehet csökkenteni. A rendelet másik intézkedése szerint a népjóléti és munka­ügyi miniszter az OTI igazga­tóságának meghallgatásával 1932 március 31-ig megállapí ja az OTI tisztviselőinek és egyéb al­kalmazottéinak új (aormál) lét­számát. A miniszter felhatalma­zást kap, hogy 1932 június 30 ig az OTI azokat a tisztviselőit és alkalmazottéit, akik ez új lét­szám figyelembevételével feles­legesekké válnak a tényleges szolgálati kötelékből elbocsát­hassa, tekintet nélkül arra, hogy végleges, vagy ideiglenes minő­ségű alkalmazottak. Az 1932 évi jaruár elsejétől számított öt éven belül az OTI- nál tisztviselői állásra űj alkal­mazottat csak nyilvános pályá­zat alapján lehet kinevezni. „Eger város meg tartja magát és pontosan törleszti adósságait" »Jövő programmunk az, hogy megtartsuk, amit a múltban alkottunk« — mondotta Trak Géza polgármester. Eger, december 31. Munkatársunk ma délelőtt fel­kereste Irak Gésa polgármestert, hogy információkat kérjen a vá­ros helyzetét és a jövő év munka- programmját illetőleg. A polgármester a következők­ben nyilatkozott: — A város helyzete kétségte­lenül súlyos, de reménytelenség­re, kétségbeesésre nincs okunk. Legbiztatóbb jelenség az, hogy amikor más városok már teljes anyagi leromlásban vergődnek és nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket, Eger városa ezekben a nehéz időkben is pontosan fizeti köl­csönén, bár a polgárság adőzóképességét a gazdasági viszonyok és a szo­ciális segítéshez szükséges anyagi áldozatkészség erősen próbára tették. Bizonyos az is, hogy a várót nagy gonddal ügyel a köl­csönök törlesztésére, mert nem kockáztathatja a hitelképességé­be vetett bizalmat. — A jővö programiját erősen korlátozza a gazdasági depresz- sziő. Új alkotásokra nem lehet, de nem is szabad gondolnunk, minden törekvésünk csak oda irányul, hogy konzerváljuk, ép­ségben megőrizzük a múlt esz­tendők alkotásait. — Legtöbb tennivaló még ma is az útviszonyok megjavítása terén mutatkozik. A főbb útvonalas már el van­nak készítve elsőrendű burko­lattál, de a mellésuccák nagyon rossz állepotban vannak. Ezé- I két házi kezelésben javítjuk fo- j lyamatosau a jövő évben, hogy ha már nem is tudunk uj bur­kolatot készíttetni, legalább a régit hozzuk olyan karba, hogy a forgalom elé akadályok ne gördüljenek. — Az útjavítási munkára ké­sőbb felhasználjuk a munkaké­pes Ínségeseket, akik a termé­szetbeni segély ellenében köz j munaát kötelesek ieijoiíteni. Da j jelentős munkátlótszásnot ka- j punk a várod kislakások lakéi sorából is, akik nem tudják meg­fizetni lakbérüket. Ezeket a vá­ros szociális okokból nem lakói- tatja ki, azonban a lakbért le- dolgoztatja a mindenkori nap- számbőrt véve elapul. — Ugyancsak ín»égmunká*o kát fogunk igénybavenni a jövő évben meginduló parkosításnál. — Nagy megnyugvásra szol­gálhat a város polgárságának az a tudat, hogy az incégbizott- eág és a szegénygondozás áldo­zatos munkája következtében a nyomor enyhülésre talált és az Ínségesek ha szűkösen is, de át fogják hűzni ezt a nehéz telet. Nincs elegendő pénz a tönkre­ment középosztály megsegítésére A badikö'csön károsultjai közt külön iistftn szerepeltek azok a középosztálybeli tönkrement csa­ládok, amelyek koldusbotra ju tása igazoltan a hidikölcsön- jegyzésekkel volt képcsőiétől. A népjóléti miaisztériuai költség­vetésében be is volt állítva e célra bizonyos összeg, azonban a mi­nisztérium járandóságainak re- víeiója alkalmával ezt a tételt is törölték és megfosztották a so­vány támogatástól azokat a sze­mérme-? szegényeket, akik a mos­tani nehéz idők keserveit leg­jobban érzik. Ha általában be­szélni lehel »nem helyénvaló« ta­karékosságról, úgy ez az. Mert hisz itt arról volt sző, bogy az állam becsületbeli adósságának teljesítése helyett egy kis ala­mizsnát juttatott a val-jsizor jó­módú hitelezőnek. Ennek a be­szüntetése a legnagyobb mél­tánytalanság, asi'bf nem lehet belenyugodni. — Bírunk benne, hogy az űj pénzügyminiszter meg i« találja a módját e nagy sérelem orvoslásának. Magyar újév Az utolfő parcban mosolyog­va búcsúzni a távozó bánattól, — majdnem minden elmúlt év ez — és az űj év pirkadó haj­nalán előlegezett örömmel kö­szöntem az űjesztendőt: tradí­ció mindenütt kerek u világoo. Az ember sorsa a remény és a bukás között ingadozik évek, százedok és évezredek végtelen sora óta éa mégis, akinek pil­lantása messzebb tud hatolni, azon a körön, amelyet a hét­köznap gondjai, kötelességei és csalódásai határolnak be, meg­látja : törhetetlen é? haj íthatí t- lan törvényszerűség uralkodik az emberi történelem egész fo­lyamán. A le- felhullámző életvonal végeredményben egyetlen irányt jelöl, a moly bői ez Ember éle­tét felre nem terelheti semmi. Nincs ür, aately remény telemé- géval elriaszthatná, nincs igaz- ságiansög, mely kípusztíihatná azt a jóságot, amelyet az isteni gondolat oltott az emberi lélek­be. A világon nem a gonoszság, nem a durvaság, az erőszak éa a fegyverek barbársága ural­kodik. Nem látja önön életét, akinek pillantása csak az elébe­tornyosuló gondba, bűnbe, t zenny- be ütközik. Nem látja a n- por, asi nem látja, hogy a világ egyetlen hatalmassága a szere­tet, amely kétezer év óta járja hódító körű ját a főidőn. Az űj év hajnalán az a felismerői gyújtja fel zíveinkben a reménykedés meleg, boldog, ciodaváró hangulaté'. Annyi szenvedés, annyi kin, nyomorú­ság és csalódás után is hisz- szűk. Hisszük, hogy ebben azűj esz­tendőben ételi adnak minden éhe­zőnek, tali mind au szomjűzónak. Hiszszük. hogy elégtételt kép min­den megbántott, igazságot min­den megsértett, szelíd, kérő, jő szót minden megbántott HUz- szük, hogy minden szívben fák­lyává gyűl ki a szeretet p r -zaa és ezeknek a lobogó lángoknak végtelen sora mellett fogja sor­sunk kivezetni életünket a ma még sötét és vigasztalan magyar éjszakából. Ac" Iiteo, hogy így lepvén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom