Egri Népújság - napilap, 1927/1

1927-01-02 / 1. szám

Ara 1 tgr " — Jügci.yiv< i Előfizetési dij postai szállítással: egy hónapra 3 pengő 20 fillér, negyedévre 9 pengő 60 f llér. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. Óriás Nándor. Szerkesztőség: Eger, Liceum. Kiadóhivatal: LiceuM nyomda. Telefonszám: il. Újévkor. A bűvös szeléned fedele isisét megnyílik s egy uj év angyala röppen ki végtelen számú előzői közé. Röppen, repül. Ugyan mit hoz nekünk, gyarló, múlandó embereknek, vagy mit visz tő­lünk abból, ami még megmaradt ? Halljátok, magyarok, szárnya suhogását? Ebben a suhogásban benne zűg a kárpáti fenyvesek büszke harsogása, az erdélyi Nemere félelmetes ereje, a bánáti nyáréj tücsöknőtás, pitypalsttyos zson­gása ős a nyugati falvak békés harangszava. Nem c»oda, ha a magyar ezív fájón vonaglik meg tőle! Kétség és remény között vár­juk az uj évn^~ jövetelét, re* mélj ük, hogy fesz a gond és töbirjm^öröm ebbea a balsorstől euuoF7 "ü<? zVoau. — ! Oioiore vagyunk; new harsány mulatozás, kacaj, zenebona, a meghasuoloU lélek bódult tob­zódása hiányzik nekünk, mert ebből az underodásig eleget láttunk a gazdasági pestis évei­nek átmeneti gazdagéinál, de a kiegyensúlyozott lét csendes de­rűje után vágyódik ma a város és a falu egyaránt. Ezt a csen­des derűt a gazdasági életvi­szonyok megjavulása hozhatja meg csupán, de csak akkor, ha ez együtt jár a mai beteg tár­sadalmi életfoilogás megválto­zásával. Az életviszonyok inegjavulá- sának egyik előfeltétele már be­következett, az, amelynek apró hírnökei az ujfénvü pengő ér­mekben gurultak ki a pénztá­rak pűucélrekeszeiből a szegény adózó polgír kopott erszényébe és a falmi iáda-fiá.ba, Ebből az előfeltételből, — pénzünk érté­kének állandósulásából, — érté­ke»! eredményt azonban csak mi magunk termelhetünk: nem ör- döngös mágiával, sem fantasz­tikus ábráudképek kergetésével, hanem bő: kezünk, agyún« lan­kadatlan magyaros erőfeszítésé­vel, munkájával. Ahhoz, hogy ez a munsa valóban megindul­hasson, mégpedig megindulhas­son a palotásból a kunyhókig, ahhoz aj má»i , az erkölcsi té­nyez^« kell, amelyet előbb a i'V^Kiai ékífblfogás megvál­tozásénak neveztünk, ez pedig nem más, mint a munka lebe­csülése helyett a munka meg­becsülése. Az elmúlt évek köz­felfogásában a munka értékelése szenvedte a legnagyobb veszte­séget. Amikor az emberek mil­liói azt látták, hogy a boldogu­láshoz az ut, nem a munka egyenes, de rögös talaján, ha­nem a lelkiismeretlenség, a szé­delgés a játékszenvedély tekergő csalitjain át vezet: bizony meg­rendült az embereknek a be- ciűleie« munka értékébe vetett bizalma. De az idő mégis a mun­kának adott igazat és az Ő év­nek talán csak egy nagy igaz­ságot köszönhetünk: minden konjunktúrának vége van egy­szer és az ebül szerzett vagyon ebül vész el. Emeljük tehát vissza trónjára a méltatlanul letaszított becsü­letes munkát és Istenen kívül csupán a magunk munkájában bizakodva, kezdjük meg az uj évet és akkor biztosan boldo­gabb lesz minden magyarnak az uj esztendő, az eljövendő ké­sőbbi uj évek angyalának tzárny- suhogása pedig nem fogja ősz- szeszoritani mindég a magyarok szivét! Sky. o® «sc« Februárban jön az olcsó szőlökölcsön. Amerikai dollár kölcsönt hoz az OKU. — Öttől tiz évig szó! a kölcsön lejárata. — Kilencszázalékos lesz a kamatláb. — Meg­valósul a pincesszöveikezeí. — Külföldre állami márkával szállítják ki az egri bort. — Dr. Lipcsey Péter kormányfötanácsos nyilatkozata. Eger, december 31. A szőlőgazdaság mai szo­morú mejd em sötét helyzeté­ben ezidőszerint egyetlen re­ménysugarat Iáinak a gazdák, i ez a reménysugár a szőlős- gszdák hosszúlejáratú olcsó köl­csöne. Erről a kölcsönskcióről a választások zajában keveset hal­lottunk, mert a mozgalom élén álló férfiak nem akarták kortes­kedés eszközéül felhasználni a szőiökölciönt, hanem annál töb­bet dolgoztak a kérdés mielőbbi megoldásán. Az Egri Népújság munkatársa most felkereste dr. Lipcsey Péter konnányfőtaná- csoat, az Eger és Vidéke Hitel- szövetkezet elnökét, a szőlős­gazdák kölcíönügyének lelkes vezetőjét, aki kérdésünkre a következőkben ismertette a hely­zetet: — December 2l-én Buda­pesten tárgyaltam Horánszby Dezső Öméltóságával, az O. K. H. vezérével, al;i kijelentette előttem, hogy amint már az egri szövetkezeti napon megmondotta, hogy előtte 9lső Eger, most is azt tartja, hogy a kölcsön kiosztásában legelső - sorban az egri szőlősgazdák fognak részesülni. — Amerikai doilárkőlcsönről van sző. A kölcsön összege öt­millió dollár, ami 350 milliárd koronának felel meg. Es a köl­csön főként a magyar mezőgaz­dákat illeti. A helyzet nagyon kritikus volt, mivel Amerikában szesztilalom van és ezért a sző­lőt ott nem tartják hitelképesnek. Csak hosszas tárgyalás után sikerült Horánszky Dezsőnek a szőlősgazdákat is bekapcsolni ezen hitelműveletbe. A feltéte­leket még teljes biztonsággal nem tudjuk megállapítani. A kölcsön ideje 5—10 év, hogy a szőlősgazdáknak megadatnék a mód a Isssú letörlesztésre. A kölcsön körülbelül februárban kész lesz, úgy, hogy a gazdák a uzíilőmunkáltatáB első költsé­ge« már a kölcsönből fedezhetik. — Horácszkyuak egyébként is nagy tervei vannak a fajborok értékesítésére Dézve és éppen Úgy, mint mi annak idején, me­morandumunkban kívántuk, ő is az állami márka mellett foglal állást, sőt úgy látom, hogy ez a kormány álláspontja is. Ha ez megtörténik, akkor bor- típusokat visznek ki külföldre a budafoki állami pincéből ál- 1 mi márka mellőtt és itt látom Eger szőlősgazdáinak reményét beteljesedni, mivel ezen esetben a külföldi nagy fogyasztó álla­mok, pl. Németország, amely állam a borhamisítás miatt ki- c ínyre kontingálta a magyar bormennyiséget, a magyar faj­borok behozatala elé nem fog­nak akadályt gördíteni. Ho­ránszky fölvetette a pinceszövet­kezet m gvalöiításának eszmé­jét is. Ezt hitelszövetkezetünk keretében rövidesen létre is hozzuk, és e célból Horánszky is eljön Egerbe. Ha a pince- szövetkezet létrejön, ez közvetlenül az állam buda­foki pincéjébe szállítja az egri fajborokat, amelyek így állami márka mellett kerülnek ki a külföldre. Ezzel megvált sál az egri bor­vidék zárt területté nyilvání­tása Í9. Nézetem szerint a «zölőkölcsön kamatlába 9 százalék lesz. Tudnivalók a bejelentési kötelezettségről. Nap nap után érkeznek a rendőrségre feljelentése« a be­jelentési kötelezettség elmulasz­tása miatt és a rendőrségi büa- tetőbiró kénytelen elmarasztaló Ítéleteket hozni, bár a feljelen­tettek hetv n százaléka a fenn­álló rendelkezések puszta nem- tudása miatt kerül az elitáltek kellemetlen helyzetébe. Az egri rendőrkapitányság vezetője a mai napon a beje­lentési kötelezettségről hozott régi rendeletét, az eddigi for­májában, megujílotta. L punk olvasóinak tájékoztatására ezen rendelkezés néhány fomoaabb pontját az alábbiakban közöljük: Tilos Eger város területén rendőri bejelentés nélkül tar­tózkodni. A bejelentés kötele­zettsége kiterjed minden be és kiköltözködésre, továbbá lek s tartózkodási ha!y változtatására. Bejelentést tenni kötelesek ál­talában mindazok, akik laká­sukba, bérletük, vtgy haszon- bérletük területére nappali, vagy éjjeli szállásra díjért, vagy díj- t lanu*, ha csak 24 őréra is be­fogadnak, kivéve, ha a befoga­dottnak Egerben más bejelen­tett lakása van. Á bejelentésük a bf

Next

/
Oldalképek
Tartalom