Egri Vörös Ujság / Egri Munkás / Egri Népujság - napilap 1919/2

1919-07-01 / 149. szám

m~i/ílág pro főárjaieggQSüfjeUk!* XXVI. évfolyam. 149. szén. Kedd, 1919 julius 1. Előfizetési dijak: Bfész évre 50 K, fél évre 25 K, nqaperf évre 12 50 K, egy héra 5 K. I POLITIKAI NAP Ára 20 fill. Szerkesztőség és hMOhintal Eger, Jókai Mör-atte 6. :: Telefen 166. szám. " Ál északi fronton ncgkszilik a visszavonulást. — A mai hivatalos jelentés. — Budapest, június 39. A Magyar Távirati Iroda jelenti jua. 30 án. Az entente jegyzéke érteimében a visszavonulást a kierőszakolt hatá rek főié ma délutáu 5 érakor megkezdtük. A tö&bi arcvonalen nincs újság. A tanácsköztársaság alkotmánya. Most Schwanz Zoltán, aki a tanács- kongresszus ülésein mint tag részt- vett, szükségesnek tartja, hogy szer­da délután a városi-járási és megyei tanács összülést tartson, amelyen a Magyar Tanácsköztársaság uj alkot­mányát ismertetné. A javaslatot elfo­gadták. A régi bűnügyök átvizs­gálása. Végi! az elnök bejelenti, hogy az igazságügyi népbiztos a régi bűnü­gyeket átvizsgáló bizottságba előadó nak Hollós Nándor törvényszéki bí­rót nevezte k: s egyben javasolja, hogy mivel ugyanennek a bizottság­nak két tagja más elfoglaltságuk mi att a tisztségüket nem tölthetik be, a bizottságba más két tagot jelölje­nek. Az intézőbizottság jelölése Li- bertini Sándorra és Pillingtr Gás­párra esett, akikkel együtt most már a régi bűnügyeket átvizsgáló bízott ság Így alakult: Elnök: Veress Fe­renc, előadó: Hol és Nándor; tagok: Libertini Sándor es Pri inger Gáspár. Ezután a bizottság még több ki sebb ügyeket tárgyait, melynek vé­geztével az ülés este 7 órakor vég ződött. A usiysl taiáss latéul- kkattilgauak ilése. A feíjé ügyök letárgy&lasa. — Saját tudósítónktól. — Eger, 1919. jua. 39, A ««gyei tanács iaíézőbizotteága Szalostai József elnöklete alatt a vármegyeháza kistermében szomba­ton délután tartotta meg ülését, amelyen a napirenden levő ügyeket tárgyalták le. A lölimunkások bérén«!; fötomeiéio. Az ülésen Perlaky Elemér azon botot jesztésseí fordul az intézőbizott­sághoz, hogy mi vei a bú tokrendező bizottság jelentése szerint a földmű vas munkások nem hajlandók olyan napszámért dolgozni, amelyet a földművelésügyi népbiztosság az ország minden terflleére megállapít, faliratban és egy bizottság utján kérj« a földművelésügyi népbiztossá got, hegy a földmunkások munka bérét a helyi viszonyoknak meg- raegfalalien állapítsa meg. A bizott­ság hozzájárult a beterjesztéshez s az ügynek elintézése végett két tag bél állá bizottságot választott, amely­nek tagjai Csikós József és Szalon- tai jézsef. Azután foglal kosiak a hevesme- gyei szülésznők fizetésrendezésével g végeradményképen a szülésznők ed digi fizetéséhez a Uz százalékos fi zetésemeíé8t határozták el, azonkívül egy szülésnél való közreműködéséit és tiz napi utókezelésért a szülész nók díjazásét 29 koronában állepi \otta meg. — Felhívás az egri^, hölgy- és férfi untokhoz. FYih.vjuí azon úszókat, akik a köze i hetekben meg tartandó uszóversenyen reszt óhaj­tanak venni, hogy az E. M T. E (Egri Torna Egyre*) körnuyütegében (erseai rezidencia) ma déíulau ö óra- hor megtartandó iBegbeszsiérre föl­tétlenül jelenjenek meg.; Az úszószakosztály vezető. Biztosit«« «an az aratás. Kiég aratómunkás jelentke­zett. — Nem lesz szükség az arató századokra. — Gondoskodás történt a mn- kásesapatok szállításáról. — Fővárosi tudósítónktól. — Budapest, junius 30. Ebben az esztendőben az idő­járás miatt az aratómunkálatok meg­kezdése néhány napi késedelmet szenved, de azért julius első nap­jaiban az ország meg nem szállott részein mindenfttt megkezdik a búza és a rozs aratását. Az aratáshoz szük­séges mmnkaere biztosítása érdekében a kormányzó- tanács idejekorán megtette a szük­séges intézkedéseket és ezek az in­tézkedések egyike volt az is, hogy a föidmivelestígyi népbiztossá^ a Földmunkások és Kisgazdák Orszá­gos szövetségének kebelében mun­kás elosztó hivatalt létesített, mely­nek az a rendeltetése, hogy nyilván­tartsa az országban mutatkozó munkakeresletet és a munkára je­lentkező munkásokat és ezen ada­tok birtokában kiegyenlítse a munka - i keresletet és a munkakinálaíoC A munkáseloszté hivatal a múlt hét szombatján kezdte meg rnükö dését és első teendője volt, hogy felhívással fordult a vármegyei di­rektóriumokhoz, a termeiőbiztosok- hoz, valamint a járási intézőbizott­ságok elnökeihez és ezeket felhívta, hogy a körzetükben mutatkozó mun kás szükségletet haladéktalanul je­lentsék be a hivatalnál, egyúttal pedig írják össze azokat a munká sokat, akik munkát keresnek, de a helyszínen nem juthatnak munka alkalomhoz. I E felhívásunk következtében már j eddig is I több ezer aratómunkás jelentkezett munkára és megállapíthatjuk, hogy az ara tási n unkáiro» zavartalansága biz­tosítva var., a munkásszükséglet mindenütt kielégíthető lesz, Vélemé­nyünk szeiini ntm igen fog sor ke­rülni arra, hogy munkába állítsuk a kcrmanyzótanacs által .kilátásba he­lyezett katonai arató századokat és pedig azért nem, mert a jelentke­zett munkásokkal el Eshet végezni az aratást, de ezenfelül derék vörös- katonátoknak ezidőszerint más el­foglaltságuk is akad. — Ezúttal is .nyomatékosan fel­hívjuk a megyei direktóriumok, va­lamint a községi tanáesok figyelmét arra, bogy igényeiket irodáikban (1. K. Üllői ut 25.) jelentsék be, mert módunkban áll az igények ki­elégítéséről nyomban gondoskodai. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra is, hogy szakképzett gépkezelők is rendelkezésünkre állanak, ahol tehát ilyen munkaerőre szükség van, oda az igény bejelentése után gépkezelőt is küldhetünk. Az aratási munkála­tok biztosításán kívül gondoskodás történt a szőlő és répakapálás bizto­sításáról is és e munkálatokra szin­tén tudunk megfeleld munkaerőt ren­delkezésre bocsátani. Arra való tekintettel, hogy az ara­tási munkálatoknál napkeltétől nap­nyugtáig dolgozó proletárok a lag- több helyen nem tudnak egészséges ivóvízhez jutái, de különben is a nyári nap rekkenő melegében a viz megmelegszik és élvezhetetlen lesz, az illetékes körök megengedték, hogy az aratőmunkások és a munkálatok­nál résztvevő egyéb munkások az aratás alatt naponként és fejenként félíiter bort kapjanak. Ilyen irány­ban megtörténtek már az intézkedé­sek és utasítás ment a vidéki direk­tóriumokhoz, valamint a szövetség titkáraihoz e mennyiség kiutalása és beszerzése tekintetében is. Termé­szetes, hegy ez az intézkedés vissza­élésnek nem lehet az alapja és mia- denütt gondoskodás történik, hogy visszaélés ne forduljon elő. A félliter bort a munkások rendes járandósá­gaikon felül kapják meg. — Intézkedés történt abbau az irányban is, hogy oda, ahol szük­ség van aratóuunkásokra, a munkásokat soron kívül és azon­nal elszállítsák. E célból a munká­sok részére külön vaggouokat kap­csolnak a vonatokhoz, sőt ha kell, külön szerelvényeket is állítanak ösz- sze. Mindezek az intézkedések elő­reláthatóan a folyó évi aratómunká- latok zavartalanságát teljes mérték­ben biztosítják, — A városi, járási és megyei tanácsok összüiese. A városi, já­rási és megyei tanácsok szerdán délelőtt 9 órakor a vármegyeház« kistermében csszülést tartanak, ame­lyen a Tanácsköztársaság alkotmá­nyát fogjak ismertetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom