Eger - napilap, 1929/2

1929-07-02 / 97. szám

Aba io FILLÉR ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL: EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ 50 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 7 PENGŐ- — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT, BALRA. — TE­LEFONSZÁM : 11. — :: HIRDETÉSEK :: MILIMÉTERES DÍJ­SZABÁS SZERINT :: SZÁMÍTTATNAK. :: XL. évfolyam 97. szám # Kedd # Eger, 1929. július 2. ■mranmiMH Iliim iiiiir—iiiwniiinii »■■iiiii min unni iiii«iiiimnii mi i m mii n iiriiiBiinii maii i iirmiwiiiBrffTfTiiiniiimimrBTMBranrirTiiBwmÉiiiinMWTír^^ iiiiiiiiiimi« nmiiiiHMt« Az Egri Dalkör nyerte a Kormányzói díjat a debreceni országos dalosversenyen. Királydíjban második lett. — »Äz Egri Dalkor előadása versenyen felül áll« mondotta a kormányzó. Debrecen közönsége nagy lelkesedéssel ünnepelte az egrieket. Debrecen, július 1. (Az Eger kiküldött tudósítójától.) Nemciak méreteiben, hanem jelentőségében is impozáns ün­nepséggel ünnepelte a magyar társadalom, a debreceni orszá­gos dalosversenyen a maradék magyarság verhetetlen fegyve­rét a dalt. Az ősi, kemény ízzel magyar városban három napon keresz­tül tartott a magyar dal diedd- űtja, az egyszerűbb és kultúrál- tabb torkok útján egyaránt egy­forma szépséggel, egyforma erő­vel és halhatatlansággal, hogy fölemelje és világgá szórja ön­magát. A daloaünnepra pazar díszbe öltözött a város. Ziszlők csat­togtak a tetőkön, ablakot nyi­tottak a házak, virággal virá­goztak az ablakok és hatalmas tömegek mozdultak fel az utakon. Soha nem rendeztek még Ma­gyarországon ilyen nagyméretű ünnepséget. Kétszázöt dalárda, tizenegyezer dalos gyűlt özsze az ország minden tájékáról, hogy nemes versenyben mérje össze tudását. Pénteken, június 28-án kora reggeltől egészen délután 4 óráig egymásután érkező különvona­tok valósággal ontották a dalo­sokat. Hat negyed óráig tartott a felvonulás, és a eokezer főnyi nézőközönség mcg-megujulő tap­sa kisérte a menetben haladó Egri Dalkör ötvenesztecdős, sok dicsőséggel megkoszorúzott zász­lóját. A felvonulás az Arany Bika szálló előtt koncentrálódott. A kétszázöt zászló egymás mellé sorakozott és pazar színlátások­kal feledhetetlen látványosság voltak mellettük koszorúslányaik. Pártában, magyar ruhában. A szálló erkélyéről Vásáry Isván, Debrecen polgármestere üdvö­zölte a dalosokat, majd a hol­land dalosegyesületek elnöke megkoszorúzta az Országom Da* losszövelség zászlóját. Hatalmas tölcsérű megafőnok továbbítot­ták a beszédeket és a debreceni gyermekkórusok üdvözlő énekét a tágas tér legtávolabb zugába ir. Este kilenc órától lampionos cioportok lepték el az utcákat. A dalosok szerenádot adtak ko­szorúslányaiknak. Az Egri Dalkör is megjelent bájos koszorúslányának, Eásó Bözoikének ablaka alatt, ahol szebbnél szebb dalokkal fejezte ki »lovagi hódolatát». Ugyancsak szerenádot adott vitéz Siposs Árpád altábornagynak is.-Másnap reggel volt talán a legünnepélyesebb a város képe. Díszezázad és lovasrendőrség állt kordont a Csokonai-Színház előtt, mert a kormányzónak és feleségének érkezését várták, akik ebből az alkalomból külön- vonaton jöttek át Ksndaresröl. Pontban negyed tízkor robo­gott a színház elé a város híres ötöafogata és a tömeg felhar­sanó éljenzéssel ünnepelte a ko­csiból kilépő kormányzót és fele­ségét. A színház elsőemeleti középső erkélyét díszítették fel az államfő számáré, aki pár pillanat múlva elfoglalta helyét. Megkezdődött a Kiráíydijas csoport dalárdáinak versenye, amelyen öt dalosegyeaület vstt részt. A budapesti Acélhang, a Miskolci Daláregylet, a buda­pesti Polgári Dalkör, a Szegedi Dalárda és az Egri Dalkör, amelyet utolsónak sorsoltak ki szereplésre. Nehéz dolga volt az egri dalosegyesületnek. Legerő­sebb ellenfelét az Acélhangot Noseda Károly dirigálta, aki egy­szersmind a kötött darab szer­zője. Da az Egri Dalkör megállotta a helyét. Kiváló karnagyának, Huszthy Zoltánnak vezetése mel­lett a legművészibb fölfogásban hozta ki a darab szépségeit. Még clytfnokat i», melyeket maga a szerző sem vett őszre. Ezt megelőzőleg közvetlenül a kiráíydijas darab előadása előtt elénekelte a Kormányzói Díj kötött számát, amelyre hetvenöt dalárda pályázott, közülük há­rom a királydíjas csoportból. Ez volt a Kormányzói Díj elődön­tője. Óriási hatást ért el ezzel is. Befejezés után, amikor a kar távozott a színházból, az ország legkomolyabb szakemberei ro­hantak Huazthyhoz gratulálni és a fotóriporterek és újságírók tömege valóságos attakot indí­tott a Dalkör ellen. Ez azonban a kisebbik része az elismerésnek. Maga a kor­mányzó is legnagyobb elragad­tatását fejezte ki. A szomszéd páholy előkelőségeinek tanúsága szerint, a Dalkör szereplése után odafordult feleségéhez éa azt modotta: «Az Egri Dalkör versenyen felül áll. Szeretnék a zsűriben lenni, hogy nekik adhassam a díjat.» A dalosok nagy reménykedés­sel várták az eredményeket. Este hírül adták, hogy a kiráíydijas csoportból az Egri Dalkör került be a Kormányzói Díj döntőjébe. Ssombatoa délelőtt a dalos­egyesületek a város különböző emlékművei előtt ünnepségeket rendeztek. — Az Egri Dalkör a hősök temetőjébe vonult ki, hogy a magyar kultúra élő seggének nevében lerója kegyeletét a halott hadsereg iránt. Az emlékmű előtt Fehér Lijos dr,, a Dalkör volt elnöke, ez Országos Dalosszövet- ség e lein ö ke mondott megható beszédet. Déli félegykor kezdődött a kormányzói díj döntö versenye. Itt is utolsónak énekelt a Dalkör. É 8 fölényesen verte a többieket. Itt már nem is a Dalkör énekelt. Maga a dal énekelte önmagát. Felül, az emberek fölött, tombolt kavargó fortieszimőkban ás cso­dálatosan lahajlő meghalkulások- bán, a művészet abszolút tiszta ’ levegőjét iehsíőea, A közönség felállva percekig ünnepelte Eger dalosait. Délután összkari hangverseny volt a nagyerdei egyetemi sport­pályán. Tizenegyezer dalos éne­kelte a műsor számait éa közel harmincezer főnyi közönség szo­rongott a tribünökön és minden talpalatnyi helyen. Este díszközgyűlés keretében hirdették ki az eredményeket. És az eredményhirdetés nagy dicsőséget hozott az egri dalo­soknak és Eger városának. A kormányzó által a huszonkette­dik országos dalosverseny alkal­mából alapított vándordíját az Egri Dalkör nyerte meg 825 pontszámmal és eszel megkapta a jelen idők legnagyobb elismerését. Nem vé­letlenül, nem szerencséből, ha­nem megérdemelten. Tudása az ország legkiválóbb dalosegyesü- latévé emelte. A kiráíydijas csoportban a má­sodik dijat nyerte a Dalkör. Nem is nyerhette volna az elsőt, mivel a versenyszabályok nem engedik egy dalkörnek a kőt negydíjat. A Kormányzói díj hatalmas aranyozott ezüstserleg ezzel a felírással: vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának vándordíja, 1929. Huszthy Zoltán karnagy külön díjat kapott ez alkalommal: Márkus Zoltán dr. diezíeletdíját, egy remek kivitelű, vésett ezüst berakású ébenfa karmesteri pál­cát. A dalosversenyen megjelentek Hedry Lőrinc főispán, az Egri Dalkör díszelnöke feleségével, Okolicsányi Imre alispán feie- Bágéve’l és Trak Gáza polgár­mester feleségével, akik mindig nagy szeretettel és megértéssel támogatták ez országos hírű egri dalossgyesűiet kuitűrmunkáját, ezenkívül sok egri vendég. A verseny díjait az Egri Ke­resztény Sajtőszövatkezetben ki fogják állítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom