Eger - napilap, 1934/1

1934-01-03 / 1. szám

Uger, XL V. évfolyam 1. szám ft b a 6 pillék ♦ Szerda ♦ Trianon 15, 1934 január 3. ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRAi 1 P 50 F, NEGYED­ÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 7 P 50 F. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ- NAP 6 F, VASÁRNAP- 10 FILLÉR. — POSTA­TAKAR ÉK PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54.558. V* raggá ggjgj ff GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM, FSZ. 3. TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: EGER, LÍ­CEUMI KÖNYVNYOM­DA. — TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG ÉS KIA­DÓHIVATAL: KOVÁTS LÁSZLÓ, BORHY UCCA 1. SZ. TELEFON: 118. Az alföldi báztulajdonosok mozgalmat indítottak, hogy a házvagyon közterheit 40 százalékban maximálja az állam Az egri háztulajdonosoknak is csatlakozni kell a mozgalomhoz. Eger, január 2. Ismeréten, hogy a háztulajdon a legtúlyosabban terhalt vagyon Magyarországon. A ház arány­lag biztos jövedelmezősége azt eredményezte, hegy az állam­hatalom a nemzeti vagyonnak ezt a részét vette legjobban igénybe. A házakat ezidőszerint átlagban 60 százalék közadó, 7— 9 százalék közüzemi költség -JU-10 -20 százalék fenntartási és kezelési költség terheli,úgy, hogy a házjövedelemnek csak mintegy 8— 10 százaléka jut a háztulaj- donos kezébe. Eltekintve ez általános rossz gazdasági helyzettől és a magán­jogi tartozásoktól, egyedül a köz­terhek és fenntartási költségek oly magasak, hogy azok alatt a házvagyon összeomlik, miértis a házbirtok megmentéséi a köz­tartozások rendezésével kell meg­kezdeni. Csak így lehet a ház- vagyont, mint a nemzeti vagyon egyik legjtlentösebb tényezőjét rendeltetésének visszaadni. En­nek azonban első feltétele, hogy a házat terhelő köztartozások legmagasabb mértéke törvénye­sen megállapitessék. Ez a leg­felsőbb határ azonban tekintetbe- véve a házak teherbíró képes­ségét a bérjövedelem 40 száza­lékánál magasabb nem lehet. A közterhek maximálásának érdekében a debreceni háztulaj­donosok egyesülete országos mozgalmat indított s javaslatot terjesztett a pénzügyminisztéri­umba, egyben felhívta ez ösz- szes városok háztulajdonosait a csatlakozásra, de megkereste az összes építőipari érdekeltségeket is, amelyeknek szintén elsőrendű érd-ke, hogy a ház közterheit 40 ssázalékban maximálja az állam. Az egri háztulajdonosok or­szágos viszonylatban a legrosz- szabbul állnak terhek dolgában sürgős szüksége mutatkozik tehát annak, hogy Egerből is hasonló értelmű feliratot terjesszenek fel a pénzügyminiszterhez, rámutat­ván azokra a speciális viszo­nyokra, amelyek a víz és csa­tornamű építéséből s a Speyer kölcsön felvételéből előállottak. Ha már a Speyer kötvények összevásárlásának tervét érthe­tetlen közönnyel nézi az egri háztulajdonosok egyesülete, leg­alább ezt az alkalmat ragadják meg a tulajdonosok, hogy tér- heiken könnyítsenek. Tizenötezer pengőt veszítenek a Saját Otthon egri tagjai a vál­lalat kényszeregyezségén Eger, január 2. Megírtuk annak idején ez or­szágos érdeklődést keltett «Saját Otthon« szövetkezet kényszer- egyezségével kapcsolatban, hogy az egri kerületben is nagy nyug­talanságot keltett a biztosnak látszó vállalat ügyelnek ilyen fordulata. A tagok érthető izga­lommal érdeklődtek tőkéjük sor­sa iránt, és nyugtalanul várják a fejleményeket. Annál érthetőbb ez az ^izga­lom, mert az egri kerület 25— 30 tagja körülbelül 25—30 ezer pengővel van érdekelve, ami azt jelentené az 50°/«-os kényszer­egyezség esetén, hogy a tagok tőkéjük felét tehát közel 15 ezer pengőt elveszítenének. Rámutattunk arra is, hogy a Szövetkezet ügyét közvetlenül ismerők még az 59 százalékos egyezségi kvótát is irreálisnak tartják s túlzottan magasnak ab­hoz, hogy a válságba jutott vál­lalkozás ezt meg is tudja fizetni. Most a Saját Otthon vezetősége mindent elkövet, hogy a kény- ■zeregyezs^g sikerüljön, sőt eset­leg még arra se kerüljön sor — • ezt azzal szeretnék elérni, hogy fúzióról tárgyalnak egy hasonló vállalattal s részvénytársasággá alakulva állami felügyelet alatt működnek tovább. Ebben a megoldásban azon­ban a tagok nem cegyon bíz­nak, mert valőszinűtlen, hogy a fúziót elfogadja a másik válla­lat a Saját Otthon négy teher­tételeivel. fTlég egyre késik a kisipari hitel kiosztása A kisipari és kiskereskedelmi ■egélyhitelakciő, amelynek je­lentéktelen összege országszerte nagy elkeseredést és elégedet­lenséget szült az érdekeltek kö­zött, még ebben a formájában is késik és azok, akik elszánták ! megukat ez igénybe vételére december 15. óta hiába várják, hogy hozzájuthassanak. Egerben az a helyzet, hogy a Kamara még nem döntött a vé­leményezés végett felterjesztett igénylések falett, de ba ez a dön­tés mér meg is érkezett volne, a a folyósítás halasztást szenved­ne a belügyminisztérium kése- delmeskedése miatt. A jóváha­gyás, hogy a hitelt ez OKH egri fiókja l«hr>oyolfiha*«a, még a mai napig sem jött meg a mi- niiztériu*b?l s természetesen az állami hozzájárulás 1350 pengője sine» Egorb*»n. Pár napon belül tisztán lehet látni a védett birtokká nyilvání­tási eljárás eredményét A védett birtokká nyilvánítási eljárás a jelentkezések lezárása óta automatikusan halad a maga útján • a megyei járásbíróságo­kon fokozott tempóban folyik a munka a kérvények elintézésére. A hsvesmegyei 6 járásbíróságon, mint jelentettük, összesen 4937 kérvényt adtak be s ezek közül karácsonyig 2967 darabot intéz­tek el. Ma érdeklődtünk a törvény- szák elnöki irodájában, ahol munkatársunknak kijelentették, hogy három négy nap múlva lehet csak tiszta képet nyerni a védett birtokká nyilvánítás ered­ményéről s akkorra már látni lehet, hogy a benyújtott kérvé­nyeket mind kedvezően intéz­ték-e el s ba nem, hány százalék az elutasított igénylés. ......................... A gazdamoratóriumra a kisbankok és a polgárság log ráfizetni Eger, január 2. Annak idején, mikor a kor­mány gnzdamoratőrium-rendele- tének súlyos, alapvető hibáira rámutattunk, már kifejezést ad­tunk annak a meggyőződésünk­nek, hogy a nyújtott kedvezmé­nyeket maguk a gazdák és az adófizető polgárság fogják meg­fizetni. Már most kezd is mutat­| kozni ennek a jóslatnak igazolása azoknak a kisbankoknak eljárá­sában, amelyek a rájuk kivetett másfél százalékos hozzájárűlást mindenképen igyekeznek áthárí­tani a betétesekre, tehát a kor­mány segítési akciójára a kis- tökések fognak ilyenformán rá­fizetni. Már van is precedens erre az

Next

/
Oldalképek
Tartalom