Egri Népujság - napilap 1920

1920-01-01 / 1. szám

Előfizetési dijak Egész évre 120 K. — Fél lore 60 K. — Negyed évre 30 fS. — Egg lóra 10 K. — Egg szám ára 40 fillér, ■—w—■■■■■! m> mi rat ii—»Iliinun ... P OLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: Barsg Károly dr. Szerkesztőség: Eger, Líceum. Kiadóhivatal: Líceumi nyomda. Telefon szám 11. MAGYAROK! Motto: Még jőni fog, még jőni kell Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek aj álcán. Míg hős katonáink a frontokon önfeláldozással, lángoló hazaszeretettel és becsületes odaadással szeretett hazánkért élet halál harcukat vívták, addig az ország­ban, — éppen azok kik a legkevesebbet áldoztak és véreztek — orvul hátba támad­ták a kötelességüket sírig hűen teljesítő véreinket. Megcsinálták azt az átkos forra­dalmat, melyben cifra köntösbe bujtatott jelszavakkal megsemmisítették a fronton szilárdan álló hadseregei, és vele együtt szeretett hazánkat. Majd pedig Linder Béla hadügyminiszter -»Nem tkarok katonát látni» átkos kijelentésével szétkergette még azokat is, kik a forradalom mámorában is józanok maradtak és ismerve a határain­kon ólálkodó prédaéhes szomszédainkat, szeretett hazánk határainak védelmére zártan, fegyelmezetten, teljes fegyverzettel siettek haza. Ez a hadsereg mely a világháborúban rettegett volt, az összes nemzetek, — közöttük ellenségeink csodálatát is kivívta. A magyar katona erényeit bámulta és tisztelte az egész világ ; a magyar katonában és általa tanultak megismerni bennünket «agyarokat először igazán. Éppen ezért rettenetesen kegyetlen büntetés a sorstól, hogy akkor, mikor fegy­verrel kiküzdtük, kiverekedtük becsülésünket a külföldtől, jött az átkosemlékü had- igyrainiszter, ki aljas, hitvány politikából céltudatosan szétzüllesztette és tönkre­tette a világháborúban régi dicsőségét öregbítő vitéz hadseregünket. Most, amikor szeretett hazánk a konszolidálódás utján van, nem lehet más kö­telességünk, mint hogy azt a céltudatosan szétzüllesztett hadsereget ismét céltudatos, énfeláldozó és önzetlen munkánkkal talpraállítsuk és arra a polcra helyezzük, ahon­nan a hazaáruló hadügyminiszter és kormánya lerántotta. A magyar nemzeti hadsereg szervezése részben már megtörtént, részben pedig most van folyamatban. Mindnyájunknak élénk emlékezetében él még a magyar nem­zeti hadsereg Budapestre történt bevonulása, szeretett bálványának, Horthy fővezérnek az élén. Ez a kisded, de elszánt hadsereg, — melyet a Dunántúl áldozatkészsége «gyszólván napok alatt, állított talpra, — képezi a magvát uj nemzeti hadseregünk­nek ; e körül fog kikristályosodni az igazi nagy magyar nemzeti hadsereg. Szerencsétlen, mindenéből kifosztott és kirabolt hazánk kormányának azonban tem áll rendelkezésért a szervezéshez és a hadsereg fenntartásához szükséges anyagi eszköz: a pénz. Láttuk a Dunántúl hazafias áldozatkészségét és nekünk nem szabad mögötte j «áradnunk. Bennünk is magyar szív dobog és mindnyájan egy anyának, Hungáriának vagyunk gyermekei. Ne aludjunk tehát s ne várjunk idegen segítséget, mert megtanulhattuk már, Éogy csak ellenségeink vannak, ébredjünk es támaszkodjunk a magunk erejére és j siessünk áldozni a haza oltárára. Eger város hazafias áldozatkészségére számítva, f. hó 6-án az egri helyőrség az alábbi programmal »Hadsereg napot* rendez. Legyen ott mindenki, apraja és nagyja e városnak és a gyűjtő helyeken felállított urnáknál rójja le hazafias köte­lességét és adakozzék önként, a nagy nemzeti célhoz méltóan. P R 0 G R A M M : Reggel 7 órakor: Zenés ébresztő. Reggel 8 órától délután 4 óráig gyűjtés a város egész területén. Délelőtt 11 órakor: Térzene a Líceum előtt. Délután 4 órakor: Jégünnepély. Délután 7 órakor: Kabaréest az Urániában. Délután 9 órakor: Zenés takarodó. Kétszer ad, ki gyorsam ad. Ne legyünk szűkmarkúak, mert hisz adakozásunk­kal azt a hadsereget tesszük erőssé és naggyá, mely vér a vérünkből és amely livatva lesz sanyargatott, szerencsétlen hazánkat erőssé és boldoggá tenni. Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar! A közönséghez! Lapunk január 1-től kezdve — ünnep és vasárnapot kivéve — két oldal terjede­lemben jelenik meg. Nehéz szívvel tudatjuk ezt hatalmassá növekedett olvasóközönségünkkel, mely la­punkat öt havi fennállása alatt megszerette Kénytelenek vagyunk ezzel: egyrészt a katasztrofálissá váló papirhiány, másrészt a már állandóvá vált vitlanymízéria miatt. Tartalomban lapunk alig vészit, mert amit terjedelemben veszítünk, azt sűrűbb szedésü szöveggel pótoljuk. Boldog uj esztendőt kívánunk olvasó­inknak. Az Egri Népújság szerkesztősége és kiadóhivatala. ad 386/11. 919. Hirdetmény. A 25—36 éves, katonailag kiképzett. Egerben tartózkodó egyéneknek a had vezetőség által elrendelt SOROZÁSA amely a járási sorozások közbenjötte miatt f. évi december 6-án félbesza kutatott 1919. december 31., továbbá 192ÍA' január hó 2., 3. én 5. napjain fog foly- tattatni a Mária-utcai Földmives Olvasó­kör helyiségeiben. Az egyes évfolyamok a következő sorrendben kötelesek a sorozóbizottság előtt megjelenni: 1919. december 31-én reggel 8 őrakó. az 1894., 1893. évi születésűek, 1920. január 2-án reggel 8 órakor a? 1892., 1891. és 1890. évi születésűek, 1920. január 3-án reggel 8 órakor a, 1889., 1888. ős 1887. évi születésűek, 1920. január 5-én reggel 8 órakor a * 1886., 1885. és 1884. évi születésűek. Felhívom mindazokat, akik a badve­zetősőg rendelete értelmében sorozásra, kötelezettek s az Egerben f. é. december 2—6 napjain megtartott sorozáson niég meg nem jelentek, hogy a fent jelzett he lyen és időben tisztán öltözködve, meg mosakodva, pontosan jelenjenek meg any nyival inkább, mert az elmaradók a leg szigorúbb büntetéssel fognak sujtatni. Katonai okmányait a sorozásra min denki hozza magával. A kik behívásuk elhalasztását kérel­mezik, a városi hatóság által véleménye zett kérvényeiket, okmányokkal kellőe* felszerelve, a sorozóbizottság elnökének adják át. Eger, 1919. december 24. Trak Géza s. k. h. polgármester. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom