Eger - napilap, 1941/2

1941-07-02 / 103. szám

Ma: kedvezményes színházjegy-utalvány Aha 8 fillér Eger, LIL évfolyam, 103. szám. ♦ Szerda ♦ Trianon 22, 1941. július 2. ELŐFIZETÉSI DÍJ i fegg hó jra 1 pengő 50 ' álér, ne^ijedévre 1 pengő, Bgges s^ámt hétköznap f fillér, vasárnap 12 fillér. SZERKESZTŐSÉG: Líceum fsz. 3. Tel.: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János-Ngomda. Telefon: 176. szám. Csekkszámla: 54.558. Vigyázat! júihis 6.reggel 3 órától „Jobbra hajts!“ Életbeléptek a háborús büntetőjogi rendelkezések Kiterjesztették a rögtőnítélő bíráskodást Eger, július 2. A hivatalos lap keddi száma két kormányrendeletet közöl a bírásko- tással kapcsolatban. Az eg, a háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos. Ez a 4850/19,41. M. E. sz. rendelet meg­állapítja, hogy a naoorú idejére szóló anjágí büntetőjogi rendelke­zi st a honvéd DÜutetöbírásko- désban Jor kell alkalmazni: L un < mozgósítást közhírré tet- :? i, >üna." első napján, * ha a» á.-rj-i- -v' i- ’epése te- kilétében M^étalős nyilatkozat je­leit meg, 3. ha részleges mozg«, -itá né^ tettek közhírré, akkora- óritotí seregtestekhez tartozó kötelét.éknél a mozgósítás első napját''! teza dőleg. Polgári személyek ishonvéa bün­tetőbíráskodás alá tartoznak, ha e rendelet paragrafusaival ellentétben Tiltott csapatgyüjtés, katonai bűn­tettre való l-áblrás, Vagy részesség, hűtlenség, fegyveres eró elleni bűntett vágy hadifogoly szöktetés- hez nyújtott segély a vád. Megállapítja a rendelet, hogy az ország 1941 június 36-án h&dba- lépett, tehát ettől az időponttól kezdve alkalmazni kell a háború idejére szóló fenti különleges ren­delkezéseket. A második kormány/endetet, a- mely 4870/1941. M. E. szám s' itt jelent meg, kiterjeszti a .ügtr bíráskodást úgy a polgári mint a honvéd büntetőbíráskodás körében az ország egész területére. Az eddigi statáriális eljárás alá vont cselekményeken felül köz­egészség elleni bűntettre, gyújtoga­tás, vízáradás okozására, vasutak, távrdák, hajók, légijárművek, vil- i&öy Wepek megrongálására; rob- . nószer előállításával, tartásával használatával elkövetett bűn- ményekre. £ honvéd büntetőbíráskodás ha- . x“'r»ucn a rögtönitélő bíráskodást szin, kiterjesztették. Ezzel kap­csolatba.: a rná; Jobb kibocsátott rendeleteabea kiszabott bűntetteket egybefoglalta, b a Pendelet újra fel­sorolja mindazok« a bűncselekmé­nyeket, amelyekre & statárium ki­terjed. Honuűö óíszssakasz bajtársi szereteie és a közönséf megható részoéte kísérte utolsó útiara Gömöri Sándort Kassa szovjet-bombázásának egri hősi halottját Még csak 22 éves volt Gömöri Sándor, egri cipész-segéd, a Kö- nyök-ntca 37. alól. Itt hagyta menyasszonyát, szü­leit, barátait, hogy szolgálja hazá­ját, nemzetét. S szolgálatának tel­jesítése közben életét áldozta Kas­sán, a szovjetorosz repülőgépek orv­támadó bombázása alatt. Eger legújabb hősi halottját hét­főn délután öt órakor temették a Kisasszony-temetőben, teljes kato­nai pompával, s a közönség nagy részétele mellett. A temetési szer­tartást Frindt Jenő apát, kanonok, az egri honvédhelyőrség lelkésze végezte. A koszorúk és virágok között szép piros csokor is sírt a ravata­lon. A piros virágok szalagján a fiatalon hősi halált halt magyar tü­zér ifjú menyasszonya írta utolsó üdvözletét vőlegényéhez. A gyászszertartás után Frindt Jenő apát-kanonok tartott búcsú­beszédet a hősi halott koporsója fe­lett. Elmondotta, hogy a fiatal Gö­möri Sándor feláldozva ifjúságit, remélt boldogságát, egész életét, a mi életünknek, biztonságunknak védelmében halt meg. Az istente­len, a hitet, erkölcsöt,' hxzát és nemzetet megtagadó szoyet ellen vívott küzdelmünknek ő lett az első áldozata, s bevonult az egri hősi halottak közé, akiknél dicső emlé­két kegyelettel őrzi az utókor. A kivonult honvéd díszszakasz utoljára tisztelgett a hősi halott baj­társ sírja felett. Az acélsisakok mozdulatlan sorait beragyogta a nyári napsugár. Este sok csillag fénylett Eger felett. A mosolygó kék nyári este ragyogó égboltjára tekintve, Reád gondoltunk, Gömöri Sándor. Egy új csillaggal megszaporodtak az Egri Csillagok. Nem lehet megtagadni a magánóvóhelyek Igénybevételét sem az oltalmat kereső közönségnek — lég! riadók alkalmával A légoltalmi parancsnokság figyelmeztetése a ház- és pincetulajdonosokhoz Eger, júlus 2. A légiriadóknál tapasztalt visz- száss'Agok miatt több panasz érke­zett a Város légoltalmi parancsnok­ságához. Egyik ilyen panasz, hogy sokan nyitott dblak mellett a leg- hangospbban böníböltetik a rádió­jukat a riadó alatt. A köz érdeké­ben szükséges, hogy e.zek vagy csuk­ják be az ablakaikat, vagy halkít- sák le rádiójukat, mert a légvé­delmi és légoltalmi fi^ ’ ilyen zaj mellett nem kép . hal­lani az esetleg közeledő ellenséges repülőgépek zúgását. Felháborodással tapaszul at lég­oltalmi paranesnokság és jvéros közönsége, hogy egyesjház- és . ■lee- tulajdonosok a riadók alkalmával nem engedték be az óvóhelye: ^az odamenekülő polgárokat. Meg kell értenie mindenkinek, kivétel nél­kül. ogy nemcsak magyar testvéri kötelesség hanem hazafias kötele­zettség is védelmet nyújtani min­denkinek. iki a légiriadók alkal­mával akár nyilvános, akár magán óvóhelyen menedéket keres. A leg­szomorúbb bizonyítványt állítja ki önmagáról és hazafias érzéséről az az ember, aki magyar testvérének megtagadja a menedékhelyet. Tör­vényes jogszabályok is köteleznek mindenkit ebben a tekintetben. Eger város légoltalmi parancs­noksága figyelmezteti a ház- és a pincetulajdonosokat ezekre a jog­szabályokra. A légoltalmi utasítások is előírják, hogy légiriadók alkal­mával mindenki siessen az utcáról a legközelebbi nyilvános óvóhelyre, vagy ha ez messze van, a legköze­lebbi magánház óvóhelyére és ha ezt sem érné már el, mert meg­jelent az ellenséges repülőgép, ak­kor a legközelebbi kapu alatt ke­ressen menedéket. A magánbázak óvóhelyeire is be kell tehát bocsáj- tani az oltalmat keresőket. E ren­delkezések ellen vétőket a feljelen­tésekre és panaszokra rendkívül súlyosan fogják büntetni. Eger és Kassa táviratváltása a vörös bombázás alkalmából Kéinoky István dr. polgármester összetartásra és fegyelemre intette a város polgárságát Eger, július 2. Eger város képviselőtestülete leg­utóbbi ülésén dr. Kdinoky István polgármester bevezető szavaiban megemlékezett a Kassa ellen elkö­vetett szovjet légitámadásról. — Június 26-án a szovjetállam vörös hadseregének repülői — mon­dotta — két támadást intéztek egy csak nemrégen visszatért testvér- város: Kassa polgárai ellen. — Mélységes részvéttel fordulunk a testvérváros ártatlan áldozatai felé s mélységes megdöbbenés tölti el lelkünket a vörös szovjetrepülök gálád merénylete felett, akik gyá­ván, álcázott felségjelvénnyel lepték meg egy békés város polgárságát. —Indítványozom, hogy Eger város képviselőtestülete adjon kifejezést érzéseinek és tolmácsolja részvétét Kassa város közönségének. Az indítványt egyhangúlag fo­gadta el a közgyűlés. Ez után a polgármester így foly­tatta szavait: — Ezekben a komoly pillanatok­ban, amidőn a nemzeti közvélemény

Next

/
Oldalképek
Tartalom