Eger - napilap, 1934/2

1934-07-01 / 132. szám

Ä B A 6 FILLÉR Tiger, XltV. évfolyam 132. szám ♦ Vasárnap ♦ Trianon 15, 1934 július L ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGT HÓNAPRAi 1 P 50 F, NEGYED­ÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 7 P 50 F. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 6 F, VASÁRNAP 10 FILLÉR. — POSTA­TAKAR ÉK PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54 558. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉGI EGER, LÍCEUM, FSZ. S. TÉLEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: EGER, LÍ­CEUMI KÖNYVNYOM­DA. — TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG ÉS KIA­DÓHIVATAL: KOVÁTS LÁSZLÓ, BORHY UCCA 1. SZ. TELEFON: 118 Társadalmi mozgalmat vár a város az egri országzászló ielálütására Eger, június 30. Az »Eger« adott hangot elő­ször annak a kívánságnak, hogy a várói megfelelő helyán orizág- záizlői kell felállítani, hogy hir­dette ezen a fontot idegenfor­galmi ponton a magyar össze- tartozáit, elsősorban pedig kife- fezést adjon, félárbőoon függvén, a magyar fájdalomnak. Eztkövetőleg az Egri Kaszinó beadvánnyal fordult a városhoz az orizágzászlő felállítása érde­kében. A várót letárgyalta a be­adványt, köszönetét mondott a Kaszinónak a gondolat felveté­séért t Hevesy Sándor városi mérnök el it készítette az or- ■zágzátzlő terveit. Azonban a terv keresztülvitele, anyagiak hiányában halasztást szenvedett. A legutóbbi közgyűléshez dr. Erlach Sándor ügyvéd, a Ka­szinó alelnöke tett írásbeli in­dítványt a zászló felállítása ügyében s az indítványhoz a képviselőtestület egyhangúlag hozzájárult. Kimondja azonban a képvi­selőtestület, hogy a 3500 pengőt kitevő költségek biztosítására széleskörű társadalmi akciót vár, s annak vezetésére és megszer­vezésére az indítványozót kéri tel, kinek munkásságát minden tekintetben támogatni kívánja. A képviselőtestület a város megfelelő anyagi hozzájárulá­sát is biztosítja az egri ország- zászló felállításához, ennek ősz- szegét azonban akkor fogja meg­határozni, amikor az anyagi esz­közök részbeni megszerzésére indítandó társadalmi akció ered­ménye ismeretessé lesz. A létesítendő műnek ős az ál­tala kifejezésre jutő hazafias gondolatnak és magasztos esz­mei tartalomnak ugyanis az ad­na igazi belső értéket, ha ezt nem csupán a hivatalos város, hanem az egész hazafias érzésű \ egri társadalom áldozatkészsége és megnyilatkozása emelné örök emlékeztetőiül dicsőséges múl­túnkra, szomorú jelenünkre és kötelességünkre a diadalmas ma­gyar jövendő kibüzdése iránt. Meg kell védeni az egri földművesség érdekeit a vasár­napi üzletzárással kapcsolatban Tartsák nyitva szombaton este 9 óráig az üzleteket. A vasárnapi üzletzárás kétség­telenül helyes elve már közel áll a megvalósuláshoz. Mielőtt azon­ban végleg.tető alá hozzák a kérdést, hozzá kell szólnom a földművesség részéről, mert en­nek a négy vásárló tömegnek az érdekeit és szempontjait nem lehet figyelmen kívül hagyni. A vasárnapi munkaszünet elvi helyességének elismerése mellett meg kell jegyeznem, hogy bizo­nyos intézkedések megtétele nél­kül a vasárnapi zárvatartás nem kedvez a földműveseknek. Az egri földműves nyári mun­kák idején áprilistól októberig reggel 4 órakor megy munkába, este 8 órakor jön haza a hegy­ről s egész héten el van zárva szükségleteinek a nyílt ű‘on való beszerzésétől. A vasárnap dél­előtti három óra az, amikor megkapván heti keresményét, szükségletét beszerezheti. Ha el­marad a vasárnapi nyitás, a földműves ember arra kénysze­rül, hogy szükségletét tilos úton, hátsó ajtón, vagy üzérektől és csempészektől szerezze be. Ez pedig veszedelmes erköl­csileg azért, mert közömbössé teszi a polgárokat az állam tör­vényeivel szemben, de káros anyagilag is, meri az eladó az adott áruval minőség, mennyi­ség, vagy ár tekintetében, ki­használhatja a fogyasztó kény­szerhelyzetét, végül káros a tisz­tes kereskedelemre is, mert ön­magának csinál igen erős kon­kurenciái. En mint katolikus földműves- ember nem akarok ünneprontő lenni, nem kívánom az egri ke­reskedőket és alkalmazottaikat a vasárnap illő megszentelésétől elzárni, éppen ezért azt is meg kell jegyeznem, hogy mindez megoldható, csak akarni kell; azért vagyunk emberek, hogy keressük a megoldást, ez pedig adódik, csak az érdekeket kell összeegyeztetni. Hogyan ? A földművelő ember vegy fe­lesége majdnem minden reggel lemegy a piacra terményét el­adni, szükségletét azonban csak időmulasztással tudja beszerezni, mert az üzletek 6 órakor nyit­nak. Itt sokat tehet a kereske­delem helyi éa vidéki szempont­ból, ha kieszközlik a reggel 5 órai nyitást. Hogy pedig a vasárnapi zárva­tartás hátrányait is lefaragjuk, ebből a célból szükséges, hogy az üzletek szombaton este 9 óráig nyitva legyenek. Ebben az eset­ben a munkaadók az eddigi vasárnap reggel helyett, szom­bat este fogják napszámosaikat kifizetni, hogy azok heti bevá­sárlásaikat elvégezhessék. Ha ez meg lesz én ügy hiszem minden akadály elhárul a teljes vasárnapi munkaszünet beveze­tése elöl és egyben elejét vesz- szük annak, hogy ebből békét­lenség legyen, mert erre itt Eger­ben semmi szükség nincs. Nagy Kálmán, a Mária-uccai Földműves Olvasókör elnöke. Byöngyös udros röuiöesen a magyar gyümölcs- és zölóség- kiuitel középpontja lesz Hz idei gyöngyösi baracktermés jobb, mint a híres kecskeméti áru A gyöngyösi baracktermés az idén vezetőhelyre küzdötte fel magát, aminek nagy fontossága van a gyöngyösi piac és terme­lők szempontjából. A Magyar Külkereskedelmi Hi­vatal hivatalos közlönye az Export Kurír megállapítja, hogy a gyön­gyösi kajazinbarackpiacot a kecs­keméti csak mennyiségben múl­ja felül, míg minőségben az idei gyöngyösi termés szebb és ver­senyképesebb. Ugyanakkor a Külkereskedelmi Hivatal azt is elismeri, hogy a gyöngyösi gyü­mölcspiac rendészeti szempont­ból első helyen áll, emit a Hi­vatalnak az a ténykedése is bi­zonyít, hogy as export falügy élő­két Gyöngyösre küldi tanulmá­nyozás szempontjából. Örvendetes jelenség minden­esetre, hogy lassanként Gyön­gyös a magyar gyümölcs-, sót zöldségkivitel középpontja, mert cseresznyét teljesen, rőzeaburgo- nyát, zöldbabot és borsót nagy- részben, őszi, de főként kajszin- barackot, újabban sárgadinnyét is nagymértékben, szőlőt pedig úgyszólván teljesen Gyöngyös küldi a magyar export-piacra. Július 15-én avatják fel a várkúti üdülőházat nagy ünnepség keretében Eger, június 30. Az Egri Bükk Osztálya Bükk látogatottságának emelésére és a bükki idegenforgalom kiszélesí­tése céljából üdülőt építtetett a várkűti Isaák Gyula mene­dékház mellett. A négy szobából és megfelelő mellékhelyiségekből állő emeletes épület meghitt han­gulatban illeszkedik a Bükk déli lejtőjének természeti szépségei közé ős kitűnő pihenőül szolgál azoknak, akik nem a nagyobb, zajosabb üdülőtelepeken, hanem az erdő csendjében próbálják felfrissíteni a váróiban megviselt idegeiket. Az üdüiőház felavatásának idejéül július 15-át tűzte ki a Bükk osztály vezetősége s erre az alkalomra ünnepi program- mot állított össze. Az avatást, valamint az avatással kapcsola­tos szentmisét Novak Sándor apát, kanonokplebános fogja vé­gezni s az ünnepélyen az Egri

Next

/
Oldalképek
Tartalom