2. oldal, 114 találat (0,288 másodperc)

Találatok

51. A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK • [11] 78. Jegyzőkönyv. 1946. január 5. 428 (462. oldal)
[...] 80 Gyöngyösi Külügyminiszter adminisztratív jellegű kérése van A fűtő­anyaggal való kényszerű [...] távollevőket helyettesítő államtitkár továbbá Balogh István miniszter­elnökségi államtitkár Ajegyzőkönyv mellett megtalálható [...]
52. (421. oldal)
[...] Mihály fia őrkanonokság jogai 494 kérése 248 negyedjövedelme 494 örökös ispán [...] egyház 941 Anna városrész 252 István király kereszteseinek szerzetese Nagy Péter [...] m 737 Fahídi András és István királyi emberek 1238 Fain h [...]
53. (626. oldal)
[...] Zágráb m 85 Botunovci Tamás István fia zágrábi püspöki vikárius 85 Boyzka i István királyi ember 1271 Bozéi Domokos [...] Litvánia 202 Bresztolci cs 1437 István turóci prépost 263 607 376 [...] 545 572 641 993 1419 kérése 219 1541 megerősítése 1033 Buda [...]
54. (494. oldal)
[...] Márton fia Szentgyörgyi András kanonokság kérése 213 káptalan 696 856 974 [...] Vetési cs 473 825 872 István a rác despota tárnokmestere 473 [...] János római prefektus 481 Vicsapi István királyi ember 151 Vid aradi [...]
55. (429. oldal)
[...] olvasókanonok Garammelléki Miklós György olvasókanonokság kérése 215 őrkanonok István plébános Nórápi Tamás prépost Egyed [...] klerikus császári köz­jegyző 842 Porkoláb István királyi ember 1238 Gyulafalvi cs [...]
56. Név-, tárgy- és számmutató (551. oldal)
[...] lásd egri püspökség kormány­zója Rozgonyi István id László fia aléneklőkanonok 1311 [...] 913 916 püspökség kormányzója Rozgonyi István id László fia segédpüspök Miklós [...] 837 875 876 976 engedély kérése 722 felmentés 939 941 955 [...]
57. OKLEVÉLKIVONATOK (1-1059. sz.) (227. oldal)
[...] Desew comes és Ugrin fia István bizonyítják hogy noha István fia Ja­kab Sicula fia Máté [...] hogy XXII János pápához intézett kérése alapján felmenti őt az irregularitas [...]
58. (483. oldal)
[...] 915 999 1293 1295 káplánság kérése 256 per 960 974 1146 [...] ülnök 364 Szennyesi cs 1074 István királyi ember 1091 Szepes megye [...] Szent Péter egyház plébánosa 343 István esztergomi egyházmegyei pap bácsi kano­nok [...]
59. (463. oldal)
[...] és Nempthy i Berek fia István királyi ember Bars megyében vizsgálatot [...] DL 43394 Múz törzsanyag Horvát István iratai M 1784 Ápr 19 [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére
61. (45. oldal)
[...] i Péter fiával László­val és István diák fiával Jakabbal folytatott és [...] jegyzőjének kérésére a nagybányai Szent István király plébánia kiváltságait átírja és [...] Miklós csanádi egyházmegyei temesi báró kérése a pápától az interdictum alá [...]
62. (719. oldal)
[...] jn 998 Kanizsai cs 1447 István ajtónállómester 1395 1401 aulicus sop­roni [...] aulicus 981 2104 2533 László István fia 2533 Miklós tárnokmester 1388 [...] 2150 cseréje 2557 igénylése 1642 kérése 1434 1779 1864 1876 1878­1879 [...]
65. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1078. oldal)
[...] hozzájárult 48 Bárányos Földmívelésügyi miniszter kérése van a pártvezérekhez Egyes vidékeken [...] egyedül semmit sem csinálhatnak Hajdú István áttelepítési kormánybiztos semmiféle kormányintézkedés ebben [...]
66. Név-, tárgy- és számmutató (653. oldal)
[...] püspökség 380 974 kormányzója Rozgonyi István győri ispán 1482 Szent Márton [...] cseréje 42 jövedelme 960 1473 kérése 15 16 22 35 42 [...] Sebes cs 1532 lásd Felsőendrédi István nádori ember 555 633 királyi [...]
67. (462. oldal)
[...] 1062 1070 1244 1248 írásbeli kérése 174 uradalom 1244 Öderpn 1246 [...] cs Isván lásd Aranyáni ördög István jn 995 1096 1203 őri [...] császári közjegy­ző 99 özdögei Besenyő István volt királyi bírságbehajtó 982 Pál [...]
68. (694. oldal)
[...] iure hereditario hanem az előbbi István ifjabb király az utóbbi I [...] birtoknak Simon comes általi adományul kérése légitime et de iure történt [...] közben elhalt Lászlónak a fia István bemutatták az egri káp­talan 1412 [...]
69. (394. oldal)
[...] a Kanizsaiakat s György szepesi István esztergomi prépostokat valamint a Csornai [...] A leleszi konvent előtt Lesznai István száz kassai frtot fizet Nagymihályi [...] amelyek birtokainak a királytól adományul kérése és számára visszaszolgáltatása közben felmerültek [...]
70. Név-, tárgy- és számmutató (552. oldal)
[...] 931 1001 1030 1051 1134 kérése 23 34 35 99 133 [...] 1340 1342 1347 1371 Emőkéi István királyi ember 139 nádori ember [...] 522 Domokos királyi ember 787 István komáromi várnagy 1307 Kereki Keresztszegi [...]
72. Oklevelek, levelek (135. oldal)
[...] 1522 augusztus 31 Buda Bátori István nádor királyi helytartó parancsa Vas [...] bírói intézkedésükről a panaszos sokszori kérése ellenére sem adták ki az [...]
73. (480. oldal)
szállás kérése 961 Szálláspatak h Hunyad m [...] 173 592 975 1141 Szalontai István kúriából kiküldött nádori ember 294 [...] vasalt 953 Szanai cs 733 István bosjakói officális 777 Miklós alnádor [...]
74. (129. oldal)
[...] birtokában levő néhai Bathor i István or­szágbíró által Kwsthyan birtok visszaiktatása [...] nevében az engedélyt Mátyás király kérése ügyében amely szerint azt a [...]
77. Név-, tárgy- és számmutató (642. oldal)
[...] m 999 Bresztolci cs 1455 István turóci prépost 142 144 285 [...] 1133 Brezombanya lásd Breznóbánya Brezovicai István királyi ember 965 Breztanc h [...] 446 búcsú 415 engedély 420 kérése 106 122 123 202 360 [...]
78. (392. oldal)
[...] nem az egész község általános kérése hanem csak a józanabb de [...] ő az eddigi bírót Kovács Istvánt akarja megválasztani A főszolgabíró a [...]
80. (430. oldal)
[...] m 738 Bresztolci cs 738 István turóci prépost 159 243 284 [...] cs és Olasz cs 152 István királyi ember 152 Brokonagora h [...] 71 319 393 398 711 kéré­se 136 Buda cs Rátoni 990 [...]
81. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [14.] 194.1947. július 31. (672. oldal)
[...] javaslatát propaganda kiadások fedezésére póthitel kérése tárgyában Vas Gazdasági Főtanács főtitkára [...] javasolja megszavazni Pénzügyminiszter képviseletében Antos István államtitkár javasolja hogy a jövő [...]
83. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1457. oldal)
[...] változtató hatása nincs Az a kérése hogy a pénzügyminiszter javaslatát fogadják [...] szövetkezeti minisztert kikapcsoljuk Dr Balogh István államtitkár A pénzügyminiszter javaslatával nincs [...]
84. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1368. oldal)
[...] ra vonatko­zóan az volt a kérése hogy azok számára akiknek semmi [...] Minisztérium vasúti főosztályának vezetőjét Rostásy István miniszteri tanácsost az államvasutak igazgatósága [...]
86. 1426 (188. oldal)
[...] részére kiadott idézőlevele értelmében Jármi István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat Ferenc [...] 1 Sandrinus fiait Márkot és Istvánt Emen birtokon lévő részükön Töttös [...] környékére sietne igyekezne a herceg kérése szerint Ezt követően a pátriárka [...]
88. OKLEVÉLKIVONATOK (l-l 116. sz.) (354. oldal)
[...] vajdának 1358 február 2 i kérése 977 sz értelmében kiküldték tanúbizonyságul [...] tanúbizonyságát kinek jelenlétében Lachk fia István a királyné udvari apródja aule [...]
89. (615. oldal)
[...] derült ki neki az a kérése hogy az MSZMP vegye fel [...] Alelnökök lettek Darvas József Dobi István Harrer Ferenc Kádár János Szabó [...]
90. (639. oldal)
[...] követutasítás pápai 948 közbenjárás 924 kérése 1259 Perényi Péternél 30 Zs [...] m 1261 krasznahorkai várnagy Horváti István Kratholye jn familiáris 106 Krch [...]
91. BEVEZETŐ • A kezdő lépések és a nemzetközi helyzet AzútVidinig, 1849 (7. oldal)
[...] és támogassák a politikai menekülteket Kérése meghallgatásra talált augusztus 20 án [...] át Kossuth a határt Hajnal István az adatok összevetésével a 17 [...]
93. (709. oldal)
[...] Tót Orbán Vépi Péter kanonokság kérése 1634 1637 káptalan 440 1190 [...] m 20 kh 1884 Varannói István Miklós fia szikszói plébános 665 [...]
94. (556. oldal)
[...] forintot amelyeket adott neki sokszori kérése ellenére sem adja vissza neki [...] szolgabírák eskütételre kötelezik Ko­moréi Ormos Istvánt Ormos János özvegyének azon vádjára [...]
95. 1425. keltezetlen oklevelek (500. oldal)
[...] János Mihály pedig uterinus testvére István nevében és terhével majd a [...] készítsenek átírást A konvent János kérése értelmében pátens oklevelében átírta azt [...]
96. (266. oldal)
619 Máj 18 Pozsony Rozgonyi István pozsonyi ispán elismeri hogy Sopron [...] 18 Losonci László fia Zsigmond kérése a pápához a jenői kolostor [...]
97. (337. oldal)
[...] új te­rületek bérbeadását Mindkét bank kérése teljesült 1890 ben megalakult egyrészt [...] két főispáni szék gr Szapáry István lemondása ill szept 26 i [...]
98. (671. oldal)
[...] tanácsa 2584 boroszlói egyházi javadalom kérése 1445 polgár 1390 tanácstagok 2584 Boroti István bodrogi szolgabíró 894 Borroba h [...]
99. 1424 (504. oldal)
[...] die oct Michaelis Nánai Kompolt István országbíró azon három vásáron történő [...] hasznait élvezi amelyet Mihály gyakori kérése ellenére sem ad neki vissza [...]
100. (368. oldal)
[...] 339 részére királyi védnök kirendelésének kérése 657 serviens országos 118 várjobbágy [...] 339 vásárolt földdel 339 Német István mester fehérvári kanonok 377 435 [...]