Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Verőce megye közgyűlése 440 Versendi Benedek kúriából külön kiküldött királyi ember 1166 - Gergely ügyvéd 184, 190 - János királyi ember 420, 864 Vért h. (Fejér m.) 740 Vértesi cs., Gyékényesmacsédi 150 Vései lásd Vejsei cs. Veszprém v. (Veszprém m.) kh. 1065 veszprémi alispán: Akai Péter - dékán: Liptói Miklós, Németi Gergely - egyházmegye 257, 270, 272-273, 428, 495, 856 - egyházmegyei Szent Erzsébet-egyház plébánosa: Szentjakabi Benedek 428 - kanonok: Csitári Miklós, Himházai László, Lász­ló (Mátyás fia), Németi Gergely, Péter (Márton fia), Szentgyörgyi András - kanonokság kérése 213 - káptalan 696, 856, 974, 986, 1166 - kiküldöttje 319, 1166 - mint hh. (1244) 632; 319, 435, 663, 1017, 1166 - nemes 915 - prépost: Liptói Miklós - püspökség adminisztrátora: de Castiglione Branda piacenzai bíboros 214 - Szent László király-oltár javadalmasa: Himházai László - Mihály-oltár 435 - Péter-egyház 435 - Szűz Mária-oltár javadalmasa: László (Mátyás fia) - vámagy: Akai Péter - vikárius 213 veszprémvölgyi apácák 334, 972 vételár 61 vetés 77, 201, 242, 307, 359, 665, 743, 990, 1012, 1230; körülkerítése és elpusztítása 362; levágása 777 - h. (Szatmár m.) 825, 872 Vetési cs. 473, 825, 872 - István, a rác despota tárnokmestere 473 vétkes 527 vetkőztetés 777 vetrallai kanonok: Vico-i Ferenc 481 Vezsenyi cs. 81 viasz 638 vicarius in iudiciis 120 Vicedomini Jakab zágrábi és piacenzai kanonok 1042 - Máté mindkét jog doktora, esztergomi olvasóka­nonok, káptalani vicarius in spiritualibus 118,211, 350, 557; oklevele 494 viceoffwialis lásd officiális, al­Vico-i Ferenc vetrallai kanonok, apostoli jegyző, a nyúli Mindenszentek-egyház plébánosa 481 - János római prefektus 481 Vicsapi István királyi ember 151 Vid aradi éneklőkanonok 1219 Vidaföldi cs. 56, 690 Vidasteleki cs. 502 Vidch ffi szn. 833 Vidmonostor h. (Szabolcs m.) 1010 vigília és mise végzése 247 vikárius lásd székhelyeiknél viklefisták 94, 106, 232, 286, 292, 310, 366, 507, 545, 561, 887, 951, 997; vagy husziták 105, 291 -elleni háború 1139, 1195 - kiirtása 285, 289 villa Batiz lásd Batizfalva de Villa castri lásd Várfalvai villicus 67, 169, 198, 243, 268, 777, 859, 996 Vilmos gróf lásd Fraknói cs. Vince bényi prépost 244 - ffi szn. 832 - klerikus és Vince ?resbiter váci káptalani kikül­döttek 1171 - Tamás lásd Szentgyörgyi Vince Tamás VinclolVinczlolWinczlolWinzlo ffi szn. 137,445,515, 522 Vingárti Geréb cs. 1089 Vinnai Albert auránai perjel lásd Nagymihályi (Ungi) Albert Virágos jn. 243 Vische lásd Visnyó Visegrád v. (Pilis m.) kh. 250, 348, 794, 833, 857, 860-862, 996, 1087, 1295 - vár (Csehország) 921; ostroma 997 visegrádi (Pilis m.) plébános 1293 vámagy és alvárnagy 839 Visi Bertalan királyi ember 971 Viskh. (Hontm.) 1015, 1230 Visnyó h. (Zemplén m.) 1105 Visonta h. (Heves m.) 371, 747-748 Visontai cs. 747-748, 921, 997-998 Vistuk h. (Pozsony m.) 828 Visuchi vár (Horvátország) 800 viszály 51,240, 283,342, 349, 456, 690, 991, 1043, 1256; megszüntetése 1233 Viszló h. (Somogy m.) 519 Viszocsányi Antal királyi ember 448 Viszolaji cs. 548 vita elhalasztása 202 Vitális szn. 365 Vitány h. (Zemplén m.) 1105 viterbói püspök 481 Vitéz jn. 1135 Vitézi cs. 332 Vitkai Kilián királyi ember 169

Next

/
Oldalképek
Tartalom