Szűcs László: Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertnácsi jegyzőkönyvei 1946. november 22. - 1947. május 31. B. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 46. Budapest, 2008)

A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI

47. [Bárányos] Földmívelésügyi miniszter: előterjeszti javaslatát Mercz József rehabilitálása tárgyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 48. [Bárányos]Földmívelésügyi miniszter: kérése van a pártvezérekhez. Egyes vidékeken majdnem új földreformot hajtottak végre, vagy akarnak elkezde­ni. Már a 100 holdas földeket is szét akarják osztani. A pártok vonalán is menjen ki felhívás a vidékre, hogy be kell fejezni a földreformot. [Nagy] Miniszterelnök: kérjük a konkrét eseteket, és akkor majd megte­szünk mindent. [Veres] Építés- és közmunkaügyi miniszter: sok helyen, ahol még nem volt UFOSZ, ott most megalakult, ezek, ha elégedetlenek a földosztással, úgy érzik, hogy arra hivatottak, hogy újra csinálják az egészet. A megyei UFOSZ titkárok informálják erről a határozatról az embereket. Itt nincsenek konk­rét esetek, csak a helyi UFOSZ összeül, és azt mondja, hogy a földosztás, ami eddig volt, az nem érvényes, és csinálnak újat. De egyedül semmit sem csinálhatnak. Hajdú István áttelepítési kormánybiztos: semmiféle kormányintézkedés ebben a kérdésben nem szükséges. [Erőss] Közellátásügyi miniszter: az Országos [Földbirtokrendező] Tanács figyelmét felhívja, hogy Bereg vármegyében átalakították a földreformot és az összes nyilas vezérek és a MEP tagjai a földeket birtokba vették és való­ságos forradalmat csináltak a községekben és járásokban. Egy hatholdas gazdaságot belsőségekkel olyan embernek adtak oda, aki az összeesküvéssel kapcsolatban ma is ül. Ezt leellenőrizni és orvosolni elengedhetetlen. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 52 49. [Bárányos] Földmívelésügyi miniszter: rátér a magyar-csehszlovák átte­lepítés kérdésére. 53 Rendelettervezetét csak 48 órával előbb tudta szétkül­deni, mégis kéri, tárgyalja a minisztertanács a sürgősségre való tekintettel. A belügyminiszter általában kéri elhalasztani a rendelet letárgyalását, ő azonban kéri, hogy most tisztázzák ezeket a kérdéseket. Abelügy- és igazság­52 Lásd ezzel kapcsolatban a [10] 159. sz. jkv. 50. napirendi pontját és jegyzetét. 53 Közvetlen eló'zményéről lásd a [22] 171. sz. jkv. 65. napirendi pontját és jegyzeteit. Ajegyzőkönyv mellett csak a rendelettervezet és az igazságügyminiszter ezzel kapcsolatos három, illetve a közlekedésügyi miniszter egy írásbeli állásfoglalása található. A földművelés­ügyi miniszter 137 079/1947. FM VII. 1. számú előterjesztése megtalálható az Igazságügy­minisztérium Törvényelőkészítő főosztályának iratai között (MOL XIX-E-l-c-Y-3636/1946. sz.). Az előterjesztést e kötet b) mellékleteként közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom