G. Vass István: Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1945. november 15.-1946. február 4. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2005)

FÜGGELÉK - A MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI PONTJAINAK JEGYZÉKE 653

Napirendi pontok jegyzéke (Pénzügyminiszter:) 75/22. A Külkereskedelmi Ár kiegyenlítési Alap bizottsága elnökének kine­vezésére vonatkozó jogkör rendezése. 284 75/23. A házrészvénytársaságok és házszövetkezetek épületeinek társashá­zakká való átalakításával kapcsolatos társulati adó- és illetékkedvez­mény. 285 75/24. Az egyes jövedelemforrások után az 1945. évre fizetendő adóról szóló rendelet 285 75/25. A dohánytermesztés kiterjesztése; a megtermett dohány átadása a Do­hányjövedék részére. 285 75/26. 400 milliárd pengő összegű új kincstári jegykölcsön felvétele. 286 75/27. Felhatalmazás (indemnitás) kérése a Nemzetgyűléstől az államház­tartás ügyeinek továbbvitelére. 286 (Földművelésügyi miniszter:) 75/28. Az állami erdőgazdálkodás hasznosabbá tétele, és ezzel kapcsolatban az állami erdőgazdálkodás átszervezése. 286 75/29. Az erdészeti igazgatás átszervezése. 287 75/30. Az állami tulajdonba került erdőgazdaságok alkalmazottainak szol­gálati viszonya. 287 75/31. Gedeon Ernő képesítés alóli mentesítése. 288 75/32. Dombegyházi Ödön képesítés alóli mentesítése. 288 75/33. Egy kertészeti felügyelő özvegye részére kegydíj engedélyezése. 288 75/34. ATolnai Állami Selyemfonógyár részére tehergépkocsi vásárlása. 288 75/35. Tejpótló és tejtermékpótló cikkek gyártásának iparengedélyhez kö­tése. 289 75/36. Giber János mezőgazdasági szakiskolai igazgató kinevezése a VI. fize­tési osztályba. 289 75/37. A tehénvásárlási akció hitelére állami szavatosság vállalása. 289 75/38. A termelői készletekre előírt bejelentési kötelezettség határidejének meghosszabbítása. 289 (Iparügyi miniszter:) 75/39. Az ipari és kereskedelmi munkavállalók elbocsátásának korláto­zása. 290 75/40. A Magyar Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet helyreállítási költ­ségei. 290 75/41. Iparvállalatok újraindításához 10 milliárd pengő hitel engedélye­zése. 290 75/42. A Pénzintézeti Központtal kötendő bérleti szerződésből keletkező jog­vita eldöntésénél a választott bíróság hatásköre. 291 75/43. Ajóvátételi szállítások kiegyenlítésére 60 milliárd pengő felvétele. 291 (Kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter:) 75/44. A Központi Mértékügyi Intézet épületének helyreállítása. 291 75/45. A Magyar-Szovjet Külforgalmi Rt. feloszlatása. 292 75/46. Dr. Bódogh Pál és társai, miniszteri titkárok, kinevezése. 292 75/47. Kinevezések a miniszteri számvevőség szakszemélyzetébe. 293 75/48. Dr. Szilágyi Mihály és dr. Mohar István miniszteri osztálytanácsos és dr. Kobulszky Károly posta-főigazgató miniszteri tanácsosi kinevezé­se. 293 666

Next

/
Oldalképek
Tartalom