Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár III. (1340-1359) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 47. Budapest, 2008)

OKLEVÉLKIVONATOK (l-l 116. sz.)

jószágukat (Zolnok vm) vagy más birtokaikat királyi rendelkezés alá eső birtokok címén adományul kérjék fel az uralkodótól, mivel ezek az ő örökös földjeik. Eredeti, papíron, hátlapján befuggesztett kerek pecsét töredékeivel, DL 41339. C Közlés: AOkm VII. 136. — DocRomHist C, XI. 264 (román fordításban is). 1007. 1358. április 8. (in oct. Pasche) A Clusmonustra-i Szűz Mária-monostor kon­ventje András erdélyi vajdának. 1358. február 2-i kérése (977. sz.) értelmében kiküldték tanúbizonyságul Miklós fráter papot, kinek jelenlétében Chue vajdai ember március 21­én (f. IV. a. Ramispalmarum) - a szomszédok összehívása után - Gergely fia: néhai Mik­lós Machkas birtokbeli (Clus vm) részeit körülhatárolta, azokat a többi részbirtoktól elvá­lasztotta és értéküket az ország szokásjoga alapján 25 márkára becsülte. Megtudták to­vábbá Gulahaza-i Gula fia: Jánostól, Darabas (d) Mihály, Miklós fia: Mihály, Kerek (d) Miklós és Márton fia János GyosMachkas-i nemesektől és másoktól, hogy a szóbanforgó birtokrész valóban Gergely fia: Miklósé, s következésképpen Beséé és Miklósé, András nagyapjáé és apjáé volt. Ezért az említett Bese fia: Miklós fia: Andrást ezen keletre fekvő részekbe örökjogon beiktatták. Senki nem mondott ellen, noha négy napig folyamatosan a helyszínen tartózkodtak. — Hátlapján, azonos írással: Nobili et magnifico viro dominó Andree, woyvode Transsiluano et comiti de Zolnuk, pro Andrea filio Nicolai filii Besse, super facto estimationis, inquisitionis et statutionis portionarie possessionis Nicolai filii Gregorii in possessione Machkas habite in comitatu de Clus existentis, statutionalis. Eredeti, hártyán, hátlapján befuggesztett zárópecsét nyomával, DL 26752. • Közlés: AOkm VII. 143-150. — DocRomHist C, XI. 265-266 (román fordításban is). 1008. 1358. április 15. (dom. vid. in quind. Pasce) A Warad-i káptalan I. Lajos király­nak. 1358. március 18-i parancsa (994. sz.) értelmében kiküldték tanúbizonyságul János karbeli papot, a Szt. Imre-oltár igazgatóját, kinek jelenlétében Kouas-i Demeter királyi ember kiszállt Zonuk vármegyébe, és a nemesektől, nemtelenektől, klerikusoktól és lai­kusoktól megtudta, hogy minden úgy történt, ahogy Chahul-i János fia: Péter a királynak elpanaszolta. — Hátlapján, azonos kéz írásával: Dominó regi, pro magistro Petro filio Iohannis de Chahul, contra Nicolaum filium Ladislai et Hegun filium Iohannis nobiles de Zaruad, inquisitoria. Eredeti, papíron, hátlapján mandorla alakú befüggesztett zárópecséttel, Kemény József gyűjteménye (DF 253448). • Közlés: DocRomHist C, XI. 267-268 (román fordításban is). • Regeszta: EMOkl 108. sz. 1009. 1358. május 3. (in Wysegrad, f. V. p. oct. Georgii mart.) I. Lajos király a Colos­i konventhez. Küldje ki tanúbizonyságát, kinek jelenlétében Lachk fia: István, a királyné udvari apródja (aule reginalis iuvenis), királyi különmegbízott vagy Sebenk fia: Domo­kos, Perky-i Mihály, Gym fia: Péter vagy Szamár (d) János kijelölt királyi emberek egyi­ke mutassa be Miklós fia: Bothus (d) Jánosnak, András fia: Mihálynak, János fiainak: Mihálynak és Györgynek, Domokos fia: Miklósnak, Beke fiainak: Jánosnak és Lászlónak

Next

/
Oldalképek
Tartalom