Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

1424

260 1424. június 5.-június 6. a káptalan tegyen jelentést Jakab-nap nyolcadára. Kijelölt nádori emberek: magis­tri Nicolaus de Sarangh, alter Nicolaus de Kech. Hártyán, zárópecsét nyomával. DL 11460. (NRA 1549-12.) 1 A szövegben tévesen litteras vestras (azaz az egri káptalan oklevele) áll, nostras helyett. 2 A nádori ember Orros János alábbi kérése miatt végül nem lett megnevezve. 643 Jún. 5. (4. die f. VI. p. ascens.) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Nánai Kompolt István országbíró idézőlevele értelmében az abban kijelölt Yach-i Márton királyi ember­rel István karbeli klerikust küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők Úr­napja utáni pénteken (jún. 2.) Symony-i Imrét a Nyitra megyei Navoy birtokon lévő részén megidézték válaszadásra Been-i László ellenében pünkösd (jún. 11.) nyolcadára a királyi jelenlét elé. Papíron, a hátlapján zárópecsét darabkáival. DL 72610. (Simonyi cs.) - A hátlapon középen: evoca- tionis par. 644 Jún. 5. (Albe, f. II. p. ascens.) Gagy-i Pál és Posoga-i Miklós Fejér megyei alis­pánok meg a szolgabírák emlékezetül adják, hogy megjelent előttük Bathyany-i György fia: László a maga meg frater-e: Albert és Bathyany-i Chapy András mes­ter nevében és eltiltotta a fehérvári káptalant meg jobbágyait és Fejér megye ösz- szes nemesét erdeik kivágásától és fájuk elhordásától, mindezeknek ellent is mondva előttük. Papíron, a hátlapján két gyűrűspecsét töredékével és egynek nyomával. DL 103495. (Batthyány cs. It., Mise. 22.) - A hátlapján középen: magistri Andree Chapy etc. 645 Jún. 5. (in Gwmur, f. II. p. asseens.) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy bírságoló levelük szerint Kalno-i János a maga nevében személyesen vállalta, hogy az oklevél kiadása utáni 15. na­pon (jún. 19.) frater-e, Fábián - aki szintén személyesen jelenik meg - ellenében esküt tesz arról, hogy ő múlt évben de frugibus et milio cuiusdam iobagionis eius­dem Fabiani in eadem Kalno residentis decimas pro se potentialiter non receperit, nec asportaverit, neque asportari fecerit. Papíron, a hátlapján két záró gyűrűspecsét darabjaival. Kassa város lt., Supplementum H., Okleve­lek és iratok 41. (DF 271333.) 646 Jún. 6. (Bude, f. III. a. penths.) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondták neki Bassan-i János özvegye, Lucia meg fia: György és leánya: Anna nevében, hogy Nyvyegh-i Bodogk (dictus) László György-nap 3. napján (ápr. 26.) familiá­risaival és csatlósaival Wgroch birtokukra hostiliter törve ibique villicum of­ficialem ipsorum per ipsum in eadem constitutum meg akarták ölni, ott lakó job­bágyaikat kegyetlenül elverték és megsebesítették, erdejüket kivágták, s mindez­zel meg nem elégedvén fluvium ipsorum Drahosicha vocatum de antiquo suo me­atu excipiendo ad fruges et blada ipsorum vezettették potentia mediante az ő igen nagy kárukra, amellyel nekik 100 márka kárt okoztak. Ezért megparancsolja ne­kik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek:

Next

/
Oldalképek
Tartalom