C. Tóth Norbert - Mikó Gábor: Zsigmondkori oklevéltár XIII. 1426 - Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 55. (Budapest, 2017)

1426

188 1426. április 16. - április 17. mindenki mást pedig attól, hogy azokat megvásárolja, zálog vagy bármi más útján birtokba vegye, elfoglalja vagy használja. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54504. (Kállay cs.) 443 Ápr. 16. Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy a királyi különös jelenlétén Ónodi Cudar János és bán fia: Jakab fia: Simon részére kiadott idézőlevele értelmében Jármi István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, akik Tiborc és Valér ünnepe előtti szerdán (ápr. 10.) Károlyi Láncz Jakabot, Bertalant és Jánost olcsvai birtokrészükön az Ónodiak ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a különös jelenlét elé idézték. - Károlyi II. 99. (DL 98871. - Károlyi cs. nemzetségi It., Károlyi cs.) 444 Apr. 16. A pécsváradi konvent Zs.-hoz. Márc. 21-i parancsa (344) értelmében Balazséfalvai Miklós királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc klerikust, akinek a jelenlétében a királyi ember Misericordia vasárnap utáni hétfőn (ápr. 15.) Szeri Pósa fiait: Györgyöt és Gábort, valamint néhai1 Sandrinus fiait: Márkot és Istvánt Emen birtokon lévő részükön Töttös János ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé idézte, közöttük függő pert nem véve figyelembe. - Zichy VIII. 273., kiv., amely közli a hátlapi feljegyzés tartalmát is. (DL 80042. - Zichy cs., zsélyi 213-2041.) - Kőfalvi: Pécsvárad 317/634. sz. 1 Csak a külzeten szerepel. 445 Apr. 16. A somogyi konvent Zs.-hoz. A nyulakszigeti apácák részére kiadott, a konventnek címzett éves megbízása értelmében Kéri János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: László frater papot, akik megidézték a zselici apátot Tátony birtokon az apácák ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé, meghagyva neki ottani jobbágyai előállítását is. - SMM 33. (2002) 19/839. sz. (DL 11780. - Acta eccl. ord. et mon., Poson. 63-34.) 446 Ápr. 17. e. Agostino da Ozzola római jogi doktor jelentése Filippo Maria Visconti milánói herceghez. Bizonyára értesült róla, hogy elküldte emberét Ciliéi Hermann grófhoz és az aquileiai pátriárkához tárgyalni, aki a pártiárkától visszajőve tudatta, hogy az felajánlotta, hogy a Zs. és a milánói herceg közötti addigi meghasonlást megszünteti és közbenjár a herceg érdekében, ha követét elküldi hozzá kérő levéllel, és ugyanilyet Zs.-nak címezve is kiállít. Ezután lehetőség nyílik arra, hogy Zs. és Ciliéi Hermann hadseregeiket Dalmácia és Szlavónia irányába a velenceiek ellen küldjék; maga a pátriárka Friaul, Isztria, Treviso, Vicenza környékére sietne igyekezne a herceg kérése szerint. Ezt követően a pátriárka újabb követe, Christophorus de Cucanea érkezett hozzá, aki tudatta, hogy a pátriárka és a gróf biztatására azokról a részekről több főember Zs. udvarába érkezett, panaszolva, hogy a velenceiek Milánó ellen támadtak, és hogy ez a birodalmi sérelem tűrhetetlen; továbbá, hogy e követ Zs.-hez igyekvő firenzei követekkel is találkozott. Mellékeli a maga részéről az aquileiai pátriárkához írt válaszlevelének fogalmazványát javításra (lásd a következő tételt). - Osio II. 184., ápr. 17-i keltezéssel. (Milánói lt., fogalmazvány.) - Carteggio II. 9/78., ápr. 17. előtti keltezéssel. (Uo.). 447 Ápr. 17. Agostino da Ozzola római jogi doktor válasza az aquileiai pátriárkához. Megkapta követétől a megbízólevelét és az értesüléseket továbbította a milánói hercegnek, aki köszöni a pátriárka és Ciliéi Hermann gróf közbenjárását, О maga betegsége miatt nem tudott hamarább válaszolni, de közben megérkezett hozzá a pátriárka újabb követe, Christophorus de Cucanea. Az általa mondottakat szintén továbbította a hercegnek, aki közben teljes felhatalmazással követet küldött Zs.-hoz, és a pátriárkához és Ciliéi grófhoz is írt, kérve mielőbbi segítségüket Velence ellen (lásd 356). Köszöni, hogy a pátriárkának valóban szándékában áll sereggel vonulni a velenceiek ellen, de sürgős cselekvésre van szükség. Ezért a herceg érdekében kéri, hogy legalább 8000 lovassal vonuljon fel a velenceiek által egyébként üresen hagyott Friaul visszafoglalására. Az ellenség ijedelmére jó volna, ha a sereg a szövetség jeléül a sajátján kívül Zs., Ciliéi Hermann és a milánói herceg zászlója alatt is vonulna; a herceg küldene neki zászlót, ha ebbe beleegyezne. Kéri továbbá, hogy Ciliéi Hermannt sürgesse, hogy Zs. seregeivel mihamarább induljon meg a dalmát és szlavón részeken

Next

/
Oldalképek
Tartalom