Szűcs László: Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertnácsi jegyzőkönyvei 1946. november 22. - 1947. május 31. A. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 46. Budapest, 2008)

A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI

Dr. Balogh István [államtitkár]: eló'terjeszti javaslatát a SZEB február havi kiadások, készpénzellátás, elhelyezési költségek fedezésére [sic!] 2 600 000 forint hitel folyósítása tárgyában. Az az álláspontja a miniszterelnöknek, hogy a Jóvátételi Hivatalt helyezzék a pénzügyminiszter ellenőrzése alá, miután a Miniszterelnökségnek nincs megfelelő apparátusa és módja arra, hogy ezeket az óriási póthitelkérelmeket a stabilizáció szempontjából ellen­őrizze. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: az előkészítést minden esetben a Gaz­dasági Főtanácsra kell bízni, a pénzügyi résznek azonban feltétlenül a Pénz­ügyminisztériumhoz kell tartoznia. [Nagy] Miniszterelnök: az a törekvése, hogy a Miniszterelnökség szűnjön meg nagy gazdasági hivatalok felügyeleti hatósága lenni, legyen kis politikai tárca. Hogyha a Jóvátételi Hivatal ilyen önálló hivatal marad, akkor tartoz­zék a pénzügyminiszter felügyelete alá. [Bán] Iparügyi miniszter: alakítsanak egy bizottságot, melynek tagjai a földmívelésügyi, pénzügy és iparügyi miniszter, valamint a Gazdasági Fő­tanács főtitkára. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: a Hazahozatali Kormánybiztosság már átment a Belügyminisztériumhoz. Ezt legutóbb elhatározták, most ha­tározatban is javasolja tudomásul venni. A Központi Statisztikai Hivatal egyelőre átmenetileg a GF-hez tartozzék. Ezt a kérdést majd letárgyalják. [Nagy] Miniszterelnök: a Statisztikai Hivatalt a Gazdasági Főtanács csak használja, de politikailag a Miniszterelnökséghez kell, hogy tartozzék, mert a miniszteri felelősség őt terheli. Minisztertanács kettőmillió hatszázezer forint hitelhez a SZEB február havi kiadások, készpénzellátás, elhelyezési költségek fedezésére, hozzá­járult. A Hazahozatali Kormánybiztosságnak a Belügyminisztérium ha­táskörébe való áthelyezéséhez hozzájárult. 2 része esetében a lakbér még az ott lakó munkabérének 5%-ánál is kisebb volt, a GF - a Szak­szervezeti Tanács kérése alapján - e rendelkezés eltörlését kezdeményezte. Megtalálható a 872/1947. GF sz. eló'terjesztés mellett a Közellátásügyi Minisztérium 100 200/1947. sz. észrevétele, amelyben a munkabérnek a lakbér valóságos bérértékének meg­felelő' mértékű csökkentését javasolta. Lásd a 2790/1947. ME sz. r.-et, MK március 6., 54. sz. 2 Az 1794/1947. ME II. sz. eló'terjesztés szerint a Jóvátételi Hivatal a SZEB elhelyezési költségére 100 000, a SZEB február havi kiadásaira 2 200 000, a SZEB készpénzellátására 300 000 Ft hitelt igényelt. A Miniszterelnökségnek a Jóvátételi Hivatal, a Hazahozatali Kormánybiztosság, a Közpon­ti Statisztikai Hivatal felügyeletét illető hatáskörének a módosítása már korábban is felmerült (lásd e kötetben a [14] 163. sz. jkv. 5. napirendi pontját és jegyzetét), a jelen napirendi pont előterjesztésében azonban nem esett szó erről. A Miniszterelnökség ezzel kapcsolatos véleményét az előterjesztéseit összefogó borítólapon, a következő módon rögzítették: „Fel kellene vetni minisztertanácson, hogy a Jóvátételi Hivatal a pénzügyminiszter ellenőrzése alá kerüljön, mert ezek a túl nagy póthitelek már a stabilizáció kérdését veszélyeztetik, amit a Miniszterelnöksé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom