Szűcs László: Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertnácsi jegyzőkönyvei 1946. november 22. - 1947. május 31. B. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 46. Budapest, 2008)

A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI

főváros. Addig is, amíg ez megállapítást nyer, a főváros havi félmillió forinttal törleszti ezt a tartozást. [Ries] Igazságügyminiszter: Napirend előtt szóvá akar tenni egy kérdést. Sajnálja, hogy a külügyminiszter nincs jelen, mert hozzá egy kérése lett volna. A Magyar Távirati Iroda nem tud külföldre tudósítókat küldeni, ahol pedig van, ott nem tudja fizetni őket. Azelőtt az volt a szokás, hogy a felét a Külügyminisztérium fizette, mert ezek külpolitikai szolgálatokat is tettek. Svájcban pl. van egy Tarr László nevű tudósító, aki koplal, 400 svájci frank­ból kell megélnie. 8 Haza akar jönni, mert nem tud megélni. Maguk a sváj­ciak is fel vannak háborodva, és tudomása van arról, hogy interpellálni akarnak a Nationalrat-ban a svájci lapoknak Magyarországgal szemben tanúsított magatartása miatt. Nem tudunk kiküldeni tudósítókat, mert a kormány elzárkózik ezeknek a fizetésétől. Ezt a kérdést rendezzük és a kormány vállalja ezeknek a költségeit. Legsürgősebben a svájci tudósító helyzetét kell rendezni. Jugoszlávia már több mint egy éve küldött hozzánk tudósítót és azóta kéri, hogy mi is küldjünk ki. Már szinte sértésszámba megy, hogy a barátságos érzületű Jugoszláviával szemben ilyen visszauta­sítóak vagyunk. [Ortutay] Vallás- és közoktatásügyi miniszter: röviden csak annyit jelent, hogy eddig külföldön 5 tudósítója van az MTI-nek, ezek közül kettőt teljesen méltánytalanul fizetnek. Nincs Angliában, Jugoszláviában tudósítónk. A Külügyminisztérium sajtóosztályán 36 ember dolgozik. Értesülése szerint Ullein-Reviczky 9 idejében 5 ember dolgozott ezen az osztályon, és akkor még­is volt némi súlya a külügyi sajtószolgálatnak. A külügyi kormányzat azon­ban nem vállalja fizetésüket. [Nagy] Miniszterelnök: ezt a kérdést mégis a külügyminiszter jelenlétében kellett volna felvetni. A probléma megtárgyalását a külügyminiszter vissza­tértéig felfüggeszti. 10 Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 4. Dr. Balogh István [államtitkár]: előterjeszti javaslatát az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges egyes rendelkezésekről szóló 5000/1946. ME számú rendelet 11. §-ának kiegészítése tárgyában. 11 8 Tarr Lászlóról és a külföldi tudósítók anyagi helyzetéről lásd a [16] 165. sz. jkv. 71. napi­rendi pontját és jegyzetét. 9 Ullein-Reviczky Antal (1894-1955) nemzetközi jogász, diplomata. 1938-tól 1943-ig a Kül­ügyminisztérium sajtófőnöke, 1943-tól 1944 márciusáig stockholmi követ volt. 10 A minisztertanács ezen az ülésen nem tért vissza a kérdés tárgyalására. A tájékoztatásügyi miniszter csak két hónappal később terjesztett elő javaslatot 15-17 jelentősebb fővárosba MTI­tudósítók kiküldésére. Lásd a [27] 176. sz. jkv. 80. napirendi pontját és jegyzetét. 11 A miniszterelnökség szám nélküli előterjesztése utalt arra, hogy a B-listázásról szóló

Next

/
Oldalképek
Tartalom