G. Vass István: Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1945. november 15.-1946. február 4. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2005)

A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK - [11] 78. Jegyzőkönyv. 1946. január 5. 428

[11] 78.1946. január 5. [80] 79. [Gerő] Közlekedésügyi miniszter: előterjeszti 13 458/1945. sz. javaslatát Bencze Béla államépítészeti műszaki főtanácsos részére a miniszteri taná­csosi cím adományozásának a Nemzeti Főtanácshoz leendő előterjesztése tárgyában. 84 Minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy Bencze Béla műszaki főtanácsos részére miniszteri tanácsosi cím adományozása iránt a Nemzeti Főta­nácshoz előterjesztés tétessék. [81] 80. [Gyöngyösi] Külügyminiszter: adminisztratív jellegű kérése van. A fűtő­anyaggal való kényszerű takarékosság okából a külügyminisztériumban szombat déli 1 órától hétfő déli 1 óráig hivatali szünetet tartanak, melyhez kéri a minisztertanács hozzájárulását. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. Minisztertanács 12 óra 30 perckor ért véget. K. m. f. Bojta Ernő Béla Tildy Zoltán Géppel írt tisztázat a miniszterelnök és a jegyzőkönyvvezető saját kezű aláírásával. A jegyzőkönyvet a „Jelen voltak" felsorolása mellett kézjegyével látta el valamennyi mi­niszter, illetve a távollevőket helyettesítő államtitkár, továbbá Balogh István miniszter­elnökségi államtitkár. Ajegyzőkönyv mellett megtalálható az 5., a 7-9., a 11-27., a 30-35., a 37-49., az 51­[52], az [54], az [56]-[59], a [63]-[69], a [72] és a [74]-[80] számú napirendi ponthoz tar­tozó előterjesztés. osztályának vezetőjét a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, Danes Imrét (1918-?) a bérelszámoló osztály vezetőjét pedig a X. fizetési osztály 3. fokozatába kívánta kinevezni a miniszter. 84 Az előterjesztés szerint Bencze Béla 1920-tól 1938-ban történt nyugdíjazásáig csonka Bács­Bodrog vármegye államépítészeti hivatalának volt a vezetője. „1944. évi november 10-én Baja város orosz katonai parancsnokának rendelkezése alapján átvette a bajai államépítészeti hiva­tal vezetését, s vállalta a harci események folytán lerongyolódott, tönkrement Bács-Bodrog vár­megyei utak rendbehozását. Feladatát a háborús események közepette a legnagyobb erőfeszítés­sel, sokszor élete kockáztatásával tudta csak ellátni, mivel mind a zombori, mind pedig a bajai államépítészeti hivatal mérnökei Nyugatra menekültek, és így munkaerő hiányában minden jelentősebb munkához személyesen kellett kimennie." 462

Next

/
Oldalképek
Tartalom