244 találat (0,318 másodperc)

Találatok

1. 1899-01-15 / 3. szám
[...] a megyében Esküvő Péchujfalusi Péchy Sándor m kir honvéd huszár főhadnagy [...] emlékük­ben Isten áldja mindnyájukat Karuj Szaniszló 1899 Január 7 Torkos László [...] Miksa Dr Szendy Károly Lengyel Sán­dor Kaufmann Lajos Boros György Máyer [...] Gyarmat 1899 január 8 Jékey Sándort 1 1 biitokossági felügyelő 4755 [...]
2. 1899-02-05 / 6. szám
[...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával Juliskával iW [...] hozzá 1 frt Megrendelhető POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST V kér Kálmán [...] által bizonyítva Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva XJj gázkészülék [...]
3. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
4. 1899-04-02 / 14. szám
[...] felügyelő bizottság elnöke ifj Böszörményi Sándor pettyéni földbirtokos lett Szak iskola [...] Kiss János 10 kr Szepessy Sándor 10 kr Kocsorva László 15 [...] kr Uray András 50 kr Szaniszlóról Kozmucza István 50 kr N [...] János 10 kr Csomaközről Rácz Sándor 20 kr Jobbágy Sándor 10 kr Sajtos László 1 [...]
5. 1899-05-14 / 20. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Böszörményi Sándor szóvá tette azt hogy a [...] tagokat küldte ki gr Teleky Sándort a nagysomkutí Domahidy Sándort a szinérváraljai Nagy Bé­lát a [...] bandérium jött elébe Ömél­tósága ma Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] a melyen résztvettek ifj Böszörményi Sándor Luby Béla Kováts Béla Kemény [...]
6. 1899-05-14 / 20. szám
[...] bej czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 [...] nagykárolyi kir jbiróság területén levő Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz tjkvben irt f [...] napján d e 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen [...] Klein Adolf osztályorvos Szabadkán Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy Écs Soos Elemér [...]
7. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
8. 1899-07-09 / 28. szám
[...] 3170 1899 sz Merk György szaniszlói lakos szőke szőrű két első [...] N Szabó Antal ifj Böszörményi Sándor Ba lázsy József bizottsági tagok [...] hogy hazánk legna­gyobb költőjét Petőfi Sándort elvesztettük Őt a sza­badság lánglelkü [...]
9. 1899-09-17 / 38. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY mannái Balika Sándornál Bernáth Istvánnál stb Az elnök [...] Jordán Károly pápai kamarásnak és szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A műsor később fog [...] napi lapok páratlan felsülése Csanády Sándor halálával Valamennyi unisono elsiratta a [...]
10. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
11. 1899-10-01 / 40. szám
[...] Ilosvay Endre Nagy Ákos Jékey Sán­dor Dienes Dezső és Szuhányi Géza [...] 1898 évi szegény alap zárszámadása Sándor falu Erdőd és Rozsály 1899 [...] Nagy Kolcs Kis Kolcs Csaholcz Szaniszló Nagy Peleske Czégény Krassó Esztró [...]
12. 1899-10-08 / 41. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos Hivatalos órák változása A [...] kellett befutni Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első [...] harma­dik 40 kor dijat Barazsu Sándor Udvariból Valamenyi dij a br [...] Anna A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező lapot [...]
13. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
14. 1899-11-05 / 45. szám
[...] visszaadta lelkét Teremtőjének Földi maradványai Szaniszlón november 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek urának bemutattatni Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...] legényegyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...]
15. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
16. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
17. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
18. 1900-02-25 / 8. szám
[...] alispán 1947 1900 sz A szaniszlói Zsuzsána major­ban egy darab 5 [...] hó 16 án tisztelgett Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternél az a tekintélyes [...] alispánon kívül Ifj Gr Teleki Sándor Dr Láng La­jos Kende Béla [...] Jékey Zsigmond Domahidy Elemér Jékey Sán­dor Kováts Gyula Tóth Móricz Böszörményi [...]
19. 1900-04-29 / 17. szám
[...] következtében Drossier Károly javára Földváry Sándor ellen 50 korona s járulékai [...] nagykárolyi kir járásbiróság területén levő Szaniszló községi 711 sz tkvi A [...] foglalt ingatlan 8 korona a szaniszlói 712 sz tkvi A kereszt [...] kikiáltási árának és pedig a szaniszlói 711 sz tszkvi ingatlan kikiál­tási [...]
20. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]
21. 1900-06-17 / 25. szám
[...] tartották meg Tanúként szerepeltek Jékey Sándor és gr Teleki János Boldogságot [...] kezdődött melynek győz­tesei voltak Pilcz Sándor I Jeney Viktor II Lude [...] hívei B Vasvári 4 kor Szaniszló Mihály biró gyűjtése V Oroszi [...] Fehérgyarmati lakos 1 köböl búza Szaniszló Mihály V Oroszi biró gyűjtése [...]
22. 1900-06-24 / 26. szám
[...] Lajosné Nyir Megyes Takács Ferenczné Szaniszló özv Teleky Sándorné Pályi özv [...] Debreczeni István Gotlieb Ferencz Makoldy Sándor és Vodicska Sándor jól érett van négy Korányi [...] tanítónak Ítélte oda Soltész Ist­ván szaniszlói kántor tanitó felolvasást tartott mely­ben [...] lakosok adománya 200 kor Dessewffy Sán­dor Csanádi püspök adománya 100 kor [...]
23. 1900-07-15 / 29. szám
[...] alispán Ilosvay Aladár főjegyző Domahidy Sándor Jékey Zsigmond Szuhányi Ödön bizottsági [...] kimentették Nagy Béla Ifj Böszörményi Sándor Kende Zsigmond Isaák Dezső és [...] gazdasági iskolák szervezése iránt így Szaniszlón egy önálló gazdasági szaktanítóval és [...] segéd titkárnak nevezte ki Schönherr Sándort a nagybányai m kir főerdőhiva [...]
24. 1900-07-29 / 31. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 16547 1900 sz Szaniszló községben 1 drb 2 x [...] Dezső Kálmán cs m Raáb Sándor 3 sz A nefelejtshez virágcsarnok [...] ünnepség alkalmi újsága Iródiákok Nagy Sándor Baudisz Jenő Mátray Lajos Ré­vész [...]
25. 1900-08-12 / 33. szám
[...] N Szabó Antal és Dómahidy Sándor A szavazatszedő küldöttséget a következőleg [...] Csánk István és ifj Böszörményi Sándor A pénztárosi állásra miután Gallasz [...] eszméje idővel megvalósítható lesz Dómahidy Sándor a mellett érvelt hogy ne [...] a saját tárczája terhére A szaniszlói mezőgazdasági iskolára a községi gyámpénztári [...]
26. 1900-11-04 / 45. szám
[...] 17 Szatmáron Iiossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Srky Károly Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
27. 1900-11-11 / 46. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
28. 1900-11-18 / 47. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés [...]
29. 1900-11-25 / 48. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] Károly 1900 november 16 Toótli Sándor 2 3 urad intéző
30. 1900-12-02 / 49. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferenci Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
31. 1900-12-09 / 50. szám
[...] Izidor és Dr Láng György Szaniszlóról 3 3 koronát Almássy Ignáczné [...] Vagner István és Kováts Nándor Szaniszlóról 2 2 kor Dr Cservenyák [...] Pál Blau M László Lovass Sándor Gyurovits Gyula Maresch Emil Tóth Sándor Fridi Ernő Pap László Schilf [...] Lovass Endre Demidor Ignácz Tietz Sándor Simkó Géza Orel Géza Zsigmond [...]
32. 1900-12-16 / 51. szám
[...] Alajos a titkárságot dr Kurtz Sándor a pénztárnokságot A népkonyha megnyitása [...] erdész­laknál Dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános szentelte be a kegyelet [...] az ura­dalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] és testvér illetve rokonnak Stuller Sándor földbirtokos vármegyei bizottsági tagnak folyó [...]
33. 1900-12-30 / 53. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Kajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
34. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
35. 1901-01-06 / 1. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagykárolyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
36. 1901-01-13 / 2. szám
[...] az indoka annak hogy a szaniszlói gyűlést nem en­gedélyeztük Csak kötelességünket [...] részéről hogy szükkörről kisszerű ese­ményekről Szaniszlóról beszélnek és nem fontolják meg [...] Aladár főjegyző Nagy Béla Domahidy Sándor Kende Zsígmond N Szabó Antal [...] bizottság N Szabó Antal Domahidy Sándor ifj Böszörményi Sándor VII A börtön vizsgáló bizottságba [...]
37. 1901-01-27 / 4. szám
[...] Dániel ellenőr Altstädter Géza jegyző Sándor László háznagy Aczél Ottó Alexander [...] Andor dr Rottenberg Jenő Spády Sándor Spády Zsigmond Székely Aladár Surányi [...] a második előadást Ezúttal Nagy Sándor gazd ismétlő iskolai igazgató igen [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
38. 1901-01-27 / 4. szám
[...] főhadnagynak a ki néhai Ujfalussy Sándor vármegyénk volt főispánjának fia Közgyűlés [...] tagsági helyre megválasztották dr Aáron Sándort dr Czukor Lajost Domahidy Elemért [...] István Poszet Márton Schvarczkopf Vendel Sándor György Szűcs Lajos A második [...] földbirt Géberjén Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
39. 1901-02-10 / 6. szám
[...] helyben 1 3 Gróf Dégenfeld Sándor Bérbe kiadó Nagykárolyban a Nagyárokpart [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
40. 1901-02-17 / 7. szám
[...] A gr Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradalmának tiszttartója Schick Emil és [...] szénási ura­dalomba helyeztettek át A szaniszlói uradalom tiszt­tartójává kineveztetett Garzó Imre [...] Az ülés tárgyai lesznek Csóka Sándor szatmári Somogyi Károly nagyváradi és [...] Póttagok Tóth János lfj Matolcsv Sándor és Varga Imre A használt [...]
41. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
42. 1901-03-17 / 11. szám
[...] programmal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] maguk és gyermekeik György és Sándor valamint a számos rokonság nevé­ben [...] a gondos családapát Gruber Márton szaniszlói jegyző sógorát vesztette el az [...]
43. 1901-03-31 / 13. szám
[...] Ara nyos Megyesen Patóházán Dengelegen Szaniszlón Apahegyen Vámfaluban Nagy Kolcson az [...] határozatot hozzon A választmány Benedek Sándor debreczeni vivó mester ajánlata mel­lett [...]
44. 1901-05-05 / 18. szám
[...] Újlaki Gábor Lővey Pál Földváry Sándor rendes Uray József Dienes Lajos [...] kisérje vállalkozásukat Gyászeset Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29 én élte [...]
45. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Hám József Vetzák Ede Tóth Sándor Nonn Gyula 2 2 kor [...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...]
46. 1901-06-09 / 23. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 1 3 jegyző 2936 [...] járásbíróság közzé teszi hogy a szaniszlói árvapénztárnak Kovács János késedelmes vevő [...] károlyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községi 1214 sztjkvi A I [...] napján d e II óra­kor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvá­nos árverésen [...]
47. 1901-06-16 / 24. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 2 3 jegyző 466 [...] járásbíróság Jancsö kir aljbiró Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hirré tétetik [...] évre haszonbérbe fog adatni Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők Szaniszló 1901 junius 10 1 2 [...]
48. 1901-06-23 / 25. szám
[...] szegény intézeti pénztárnak Sajtos Mária szaniszlói lakos elleni 1094 korona tőke [...] nagykárolyi kir járás­bíróság teniletén levő Szaniszló községi 427 sz tjkvi A [...] napján d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 3 3 jegyző Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hírré tétetik
49. 1901-07-07 / 27. szám
[...] az üszög okoz károkat A szaniszlói határban az őszi rozsvetéseket részben [...] Zoltán László az esperesért Szabó Sándor a sályii egyházért Szabó Béla [...] idő alatt lapunk szerkesztését Nagy Sándor és Fliesz Hen­rik urak lapunk [...] vette az ünnepély kezdetét Benedek Sándor debreczeni vivómester ér­deme hogy a [...]
50. 1901-07-14 / 28. szám
[...] penészleki anyakönyvi ke­rületbe anyakönyvvezetővé Veress Sándor községi aljegyzőt a sárközujlaki Török [...] he­lyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasság kötésnél való közreműködéssel [...] határban Báró Uray Gyulának és Sándornak 50 50 hold körüli területe [...] úgyszintén a hidak felülvizsgálatáról 5 Szaniszló község megkeresése a Szaniszlón megtartandó heti­vásár megtarthatásához beleegyező nyilatkozat [...]