27 találat

Találatok

1. 1990. nyár / 12-13. szám
[...] összevonták az államosított bencés Szent Ist­ván Gimnáziummal s mint I Ist­ván Gimnázium folytatta műkö­dését Bánomyné Kovács [...] élt írók között számon tartják Bozóky Mihályt aki élete nagyobb részét [...] hogy az 1000 év karácso­nyán Istvánt Esztergomban a magyarok királyává koronázták [...] a véletlen találkozásnak kö­szönhető hogy István király nem kisebb feladatra kérte [...]
2. 2004-10-28 / 43-44. szám
[...] Rt elnök vezérigazgatója valamint dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] nem túlzás a minősítés Baranya István esztergom kertvárosi iskolaigaz­gató az MLSZ [...] rendezvény je­lentőségéről majd őt dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke követte [...] Négy kategóriában hirdetett versenyt Lázár István elnök melynek fő támogatója a [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István
3. 1899-08-13 / 65.szám
[...] példát A bátorkeszi vásárról Lengyel István bátorkeszi lakos az ottani vásá­ron [...] magánjog II Pandektákat tartalmazza dr Bozoky Alajostól A pan­dekta jog igen [...] katholikus egyházi jog irta dr Bozóky Alajos Az egyházi jog azon [...]
4. 1995-03-16 / 11. szám
[...] házasságkötésének köszönhető Az esztergomi Terényi Istvánnak a Splény regiment huszárkapitányának lányát [...] a Szent Lőrinc ut­cában Kéméndy István házát 472 Ft­ért melyet átépítettek [...] bajba­jutottakon két esztergomi révész Repka István Ferenc bátya és Koncsek Gyula [...] és a község nótáriusa jegyzője Bo­zóky Mihály jelenlétében bonyolítot­ták le Bozóky írta meg a szerződést A [...]
5. 1996-06-20 / 25. szám
[...] án vette fel az is­kola Bozóky nevét A helyes megfejtők között [...] Szent Teréz templom 4 Gál István ltp Bárdos László Gimnázium Kossuth [...]
6. 1911-07-16 / 55.szám
[...] legények legbicskásabbjai a hires Bábszky István és Fe­rencz Lőrincz Mihály Páva István Gerendás Ferencz Gruber István és Zsák Mihály ittak ott [...] Zoltán az orosz festőmüvészetet dr Bozóky Dezső tengerész orvos Makkaóból közöl [...]
7. 2004-01-22 / 3. szám
[...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István Tragédia a sakkmérkőzésen Az Esztergomi [...] ellen A Burghardt József Horváth István Meixner Ferenc Kovács Géza Malatinszky [...] Ennek elismerméseként az MLSz ré­széről Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...]
8. 1936-04-19 / 32.szám
[...] e 11 órakor a Szent István Fürdő Szálló nagytermében D ti [...] Zoltán ny államtitkár ifj Balogh István orszgy képv ifj dr Meskó [...] Szemere Béla igazgató főorvos dr Bozóky Lajos ny főszolgabíró Hlétky Gyula [...] Árpád fő kerületi főtitkár Polacsek István városi képviselő A Virágos Esztergomé­mozgalom [...]
9. 1996-05-09 / 19. szám
[...] 7 20 óra között Tóth István emléksportnap judó verseny az esztergomi Szabadidőközpontban 15 óra Bozóky Mihály emléktábláját avatják föl a [...] 2 között Május 10 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...] 25 Május 20 24 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...]
10. 1913 / 59. szám
[...] szentbenedeken midőn ősét báró Koháry Istvánt a lévai hőst uj sír­boltba [...] immár ország­szerte hires esztergomi Szent István ünnepséget nívóssá az ő lángbuz [...] Szelepchényi 1675 Náray Gy 1695 Bozóky Mihály 1797 és Kovács Márk [...]
11. 1933-06-04 / 44.szám
[...] és gondos munkájáról is Reviczky István főbíró kérelme Reviczky István komáromi főbiró azt a kérelmet [...] 5 Jöjj el Jézus nép­ének Bozóky gyűjteményéből 1797 6 Baini Tanis [...] Eljegyzés Kubányi Klárát el­jegyezte Kiss István dr Minden külön értesítés helyett [...]
12. 2005-04-14 / 15. szám
[...] és a Vármúzeum közötti Szent István téren Ugyanitt néhány a fénytan [...] körzeti versenyét Győzött a pilismarót Bozóky iskola meg­előzve a Szent István Gimnáziu­mot valamint a Babits és [...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István
13. 1938 / 21. szám
[...] ellenkezőt Dr Hamvas Endre után Bozóky Gyula ny ezredes tartott igen [...] Egy plébános tragikus halála Torna István ny muzslai plébános szentszáki tanácsos [...] éves korában Érsekújváron meghalt Torna István a magyar katolikus irodalom úttörői­nek [...] emiatt vonult nyuga omba Torna Istvánt csütörtökön temették el Érsek­újváron nagy [...]
14. 1931-02-26 / 17.szám
[...] díszközgyűlés és kulturest keretében Hász István dr tábori püspök ün­nepi beszédében [...] Patrona Hungária kápolnabizottság nevében pedig Bozóky Gyula ezre­des mondott beszédet mely [...] nagyszabású kormány­zati programúiban amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök az Egysé­gespárt első [...]
15. 1931-03-01 / 18.szám
[...] egyház régi szokásairól dr Záborszky István theologíai tanár pedig az orosz [...] nyert Előadás Jeruzsálemről vetített képekkel Bozóky Gyula vezérkari ezredes március 5 [...] is uta­lunk az Esztergomi Szent István Naptár idei évfolyamában dr Tóth [...]
16. 1938 / 19. szám
[...] Mayer Lajos Bartus György Vodicska István Erős Kálmán Trex ler Lajos [...] rendes gyűlést tart a Szent István iskolában melyre a tagokat szeretettel [...] Endre prelátus kanonok hercegprimósi iro­daigazgató Bozóky Gyula ny ezredes iró dr [...] orszómok Mészáros Trudi és Lahucsky István k ringő fantáziákat S ávai [...]
17. 1935-11-07 / 87.szám
[...] Lajos szobrászművész kiváló alkotását Szent István és Szent Imrét ábrázoló domborművet a Szent István bencés gimnáziumnak melyet hétfőn a [...] szöveggel Szent Gellért ki Szent István megbízásából írtad az Intelmeket szorgalmazz [...] azonban mint adminisztrátor vezeti plébániáját Bozóky Géza január el­sejével vonul nyugalomba [...]
18. 1936-04-23 / 33.szám
[...] orszgy képviselő is Szentgyörgymezőn Nád­ler István pápai kamarás tanítónő képző intézeti [...] Imre plébános is felszólaltak Ács István ismertette a városrész pana­szait az [...] követel a Nemzeti Szocializmus Dr Bozóky Lajos kéri hogy tá­mogassák ezt [...] né­pet különben elveszik Végül Polacsek István szólt a választókhoz kérte támogatásukat [...]
19. 1934-02-11 / 12.szám
[...] látomási misekép melyet Brey er István dr püspök áldott meg a [...] za­rándoklásokkal teszik bensőségessé A Szent István novecentennáriumra tervezett szentföldi zarándoklásukhoz az [...] veszik az esztergomi irókon kivül Bozóky Gyula v k ezredes Osztge [...] 1 kg dara dr Csárszky István 2 kg cu­kor 2 kg [...]
20. 1927-07-31 / 60.szám
[...] Rott Nándor veszprémi Hanauer Á István váci Virág Ferenc pécsi me­gyéspüspök [...] Nemzeti Szövet­ségének országos elnöke Raskó Ist­ván kúriai biró és neje a [...] itif a magyarországi törökök főpapja Bózóky Kálmán Magyari Géza Steiner József [...] képviselők Wagner Manó kor­mányfőtanácsos Madarász István Bednarz Róbert Schlager Árpád Val­nicsek [...]
21. 1937-09-23 / 75.szám
[...] Budapest felé Hivatalátvétel Vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő nyári szabad­ságának lejártával [...] Az OSztGE az itteni Szent István ünnepséggel kapcsolat­ban szeptember 26 án [...] Szent Gellért szállóban Ünnepi szónok Bozóky Gyula vk alezredes de beszélni [...]
22. 1901-09-26 / 77.szám
[...] O A köbölkúti kerületből Kobek Ist­ván képviselőjelölt mint sajnálattal értesü­lünk az [...] párt végrehajtó bizotsá­gáuak Bátorkeszin Kobek István ujboli jelöltelését örömmel veszem tudomá­sul [...] Szölgyémi Gyula eszter­gomi tanitó 5 Bozóky Mihály emlékezete tartja Karácsonyi Béla [...] tanerőket Bárdos Gyulát és Kovács Istvánt Kaán János volt rajztanárnak pedig [...]
23. 1931-06-28 / 52.szám
[...] államrendőr­ségi s fogalmazó leánya Vig István rk szénbányász fia Hor­váth Máté [...] alá ivét MMHI Csirketolvaj Hajdú István ny hercegprimási jószágigazgató zamárd­hegyi villájában [...] Hogyan lesz valakiből tudós John Bozoky a Magyar származású amerikai tudós [...] képeslap uj száma Tüz Meszes István Árok u 8 számú ház [...]
24. 2001-05-31 / 22. szám
[...] is üdvözölte az egybe­gyűlteket Szent István városában az ország első fővárosában [...] Kulturális Örökség Mi­nisztériuma képviseletében Ecsedy István helyettes államtitkár tájékoz­tatást adott arról [...] álta­lános iskolai kategóriában a pilisma­rón Bozóky Mihály Altalános Iskola tanulói 4 [...]
25. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] is üdvözölte az egybe­gyűlteket Szent István városában az ország első fővárosában [...] Kulturális Örökség Mi­nisztériuma képviseletében Ecsedy István helyettes államtitkár tájékoz­tatást adott arról [...] álta­lános iskolai kategóriában a pilisma­rón Bozóky Mihály Altalános Iskola tanulói 4 [...]
26. 1933-05-14 / 38.szám
[...] meg a főapátot Másnap Breyer István dr felszen­telt püspöknél tett látogatást [...] Károlyt a külsőferencvárosba káplánná Szelényi Istvánt krisztinavárosi káplánná és Pulay Istvánt józsefvárosi káplánná nevezte ki a [...] az Esztergom cimű lapnál Gábriel István az Eszter­gom felelősszerkesztője ezentúl mint [...] XVII sz b Csodákkal tündöklő Bozóky 1897 c Isten hazánkért Naray [...]
27. 1890-07-31 / 61.szám
[...] számadása vizsgálatáról 22 Dr Földváry István tiszti fő­ügyész jelentései a A [...] évre bérbevétele tárgyában c A Bozóky árvák által a városi árvatár [...]