5. oldal, 248 találat (0,256 másodperc)

Találatok

201. 1938-03-19 / 12. szám
[...] és Szűcs Dezső által pártolt kérése alapján kivételesen havi 30 P [...] el a képzői énekkarnak Ritoók István tökéletes betanításában előadott Kodály­száma A [...]
202. 1921-04-02 / 14. szám
[...] KLAP 1921 ápri is 2 István ügyvédet a nemesség Horváth Ferencet [...] befolyása sintsen ha kivált azoknak kérése az illendőségesen fundálódik Nohát ilyenfor­mán [...] Teleki Pál miniszterelnök gróf Bethlen István és gróf Andrássy Gyula és [...]
203. 1907-09-15 / 37. szám
[...] egy­általán nem emelhető Még más kéré­sé tforrással sem Söt a drágasági [...] emlékezik meg Matkovich Pál Hauptmann István és Keczcr Zsigmond városi képvise­lők [...]
204. 1911-02-18 / 7. szám
[...] nem ellen keresztül ment Dijnokok kérése A városi dijnokok kérelme folytán [...] Magyar rapszódia Előadják gordonkán Gáty István zongorán Gáty Lenke 6 A [...] Wohlmuth Lajos Gerald Villiams Süvegh István Ethel Horace felesége Jerffy Józsefné [...]
205. 1908-08-02
[...] Elemér Vörös Ernő Fanta Alkony István An­daházy Kasnya Béla festményei Honti [...] csavargót a szomszédos faluba a keresé­ sére indult emberek elfogták s [...] megkerült A szomjas tolvajok Kovács István lovászpatonai Tóth Sándor kajári lakos [...]
206. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
207. 1927-10-30 / 44. szám
[...] dr népjóléti miniszteré úgyszintén Hal­tér István v miniszter szavai voltak akik [...] a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni Munkaadók [...] 161 cm 2 Lam barth István VI Brg 156 cm 3 [...]
208. 1942-03-01 / 9. szám
[...] A szójabab fermeisSése Irta KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató O la [...] szórakoznivalója A sporthatóságoknak az a kérése hogy a közönség mind a [...] Sáros Mi­hály Moravecz Imre Horváth István 2 Ref kereskedielmi Nag y [...]
209. 1896-02-09
[...] hetes r k bólhurut Szabó Istvánná 65 éves r k gümökór [...] D B Henye Megkap­tuk Köíöljük Kérése teljesítve lesz At iE ßpest [...]
210. 1948-01-11 / 2. szám
[...] kerüljenek fe ünnepét amikor Széky István igazgató mélytartalmú b szé mondja [...] évüket betöltött dol vételi vizsgáat kérése mun gozóknak hogy 4 év [...]
211. 1913-06-07 / 23. szám
[...] deputációban jártak a polgár­mesternél közbenjárásának kérése végett a hétfői közgyűlésen pedig [...] Billitz Ferencet Koréin Vilmost Keresztes Istvánt és Szeleczky Ferencet kéri fel [...]
212. 1941-05-10 / 19. szám
[...] kiadóhivatalban Főiskolai nyomda AZ ÚJSÁGÍRÓ KÉRÉSE AZ OLVASÓHOZ Az ujságiró az [...] ügyeletes szolgálatot Névmagyarosítás Vértess Vilmos Ist­ván miniszteri tanácsos a szombathelyi Máv [...]
213. 1905-11-05 / 45. szám
[...] N Alásony 60 K Poller István Dáka 50 K Tömből János [...] csak azt lássam Az Istentagadó kérése égbe szállt örökre lehunyva maradt [...]
214. 1909-03-27 / 13. szám
[...] Jancsó Benedek Sebestyén Gyula Bernát István Az elméleti előadásokkal kapcsolatosan a [...] tisztelgett Mészáros Károly polgármesternél pártfogásának kérése mellett felkérvén őt arra hogy [...] Kenessey Anna 1 K Pipók István 20 f özv Horváth Déuesué [...]
215. 1943-08-21 / 34. szám
[...] szavakkal emlékezett meg v Horthy István kormányzóhelyettesről aki úttörője volt a [...] Nevezési díj számonként 50 fillér kerese k Cím a kiadóhivatalban Kuni [...]
216. 1945-12-15 / 7. szám
[...] jelentőségű ügyek A honvéd kórház kérése a társadalomhoz Köztudomá ú hogy [...] de hazánk talpraállításával is Koperniczky István niezőgazd középisk ig 5 zemü [...]
217. 1937-05-01 / 18. szám
[...] EGY CIM GYOR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 SZÁM VÁROSHÁZZAL SZEMBEN [...] teríték 1 P A köztisztviselők kérése A Köz­szolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége [...]
218. 1910-10-01 / 40. szám
[...] hát a szerencsétlen szomszéd­beli lakosság kérése hogy a város tisztíttassa el [...] két rakon­cátlan fiu pajkosságából Pölöskei István szalma­kazla kigyulladt Az erős szélben [...]
219. 1888-12-09
[...] A napi rend előtt Barthalos István m biz tag indokolta azon [...] kérdésének tárgyalásánál bin ét Bart­halos István szólalt fel és hangsulyoíván azt [...] az állandó biráló választmányba Plosszer István a közegészség­ügyi választmányba dr Csolnoky [...] jussát nem engedi A másik kérése is e lapoknak a közügy [...]
220. 1941-05-17 / 20. szám
AZ ÚJSÁGÍRÓ KÉRÉSE AZ OLVASÓHOZ Az újságíró az [...] támasza volt az előadásnak Fodor István Sass Imre Várady Lajos és [...]
221. 1900-10-14
[...] legyen vágya teljesületlen ne maradjon kérése mcghallgatatlau Meghúzták a fehér liliom [...] biztak A magyar középasztályért Széchenyi István gróf korszakalkotó fel­lépése óta midőn [...]
222. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] Világrend illetve az A C kérése felett a felsőbb fórumok döntöttek [...]
223. 1932-08-07 / 32. szám
[...] pedig Körösi Albin és Auer István irt az új számba A [...] a segédi kar méltánylást érdemlő kérése kiegyenlítést nyer Ezután Tobler János [...]
224. 1888-07-15
[...] Pöcze János Konkoly Lajos Barthalos István Czike Lajos László József Pereszlényi [...] 18 án tartatik meg Koronczy István devecseri segédlel­kész a kaposvári plébániához [...] Székely Margit kisasszony is Levóczky István vághi r cath fötanitóval Sok [...] helyére leendő to­lonczoltatását rendelték el Kérése és könyör­gése mitsem használt a [...]
225. 1906-01-06 / 1. szám
[...] tárgyaltak A szigorú tanács Árvái István Zimmer­mann János utcai házának építése [...] szabály­rendelet 2 a villamos telep kérése szénszállítás céljaira lófogat beszerzése iránt [...]
226. 1900-11-25
[...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
227. 1912-10-13
[...] küzdelem a fehér rabszolgaság égető kérése a női munkabér szabályozása stb [...] Babarczi Sohwarozer Onó báró Bárczi István dr Návai­Szabó Sándor dr Berkes [...]
228. 1943-03-14 / 11. szám
[...] szentélye a hazafias érzésnek MpLNÁR ISTVÁN A Lég oltalmi Liga kérése A napi hírek akár újságókban [...]
229. 1916-04-01 / 14. szám
[...] eszmecserét vál­tott ki Wittmann Mihály kérése hogy a tej árát literenként [...] javára A jegyzőkönyv hitelesítésére Bodai István Kocsis Pál és Keszei Ferenc [...]
230. 1894-04-08
[...] Szokoly Ignác h polgármester Barthalos István Baráth Károly Gyurátz Ferenc Hanauer [...] Néger Ágoston Steinberger Lipót Tóth István Valter Sándor A küldöttség tagjai [...] Körmendy Béla Mattus György Tóth István ós Valter Sándor városi képviselők [...] e címen évi 15294 írtnak kérése elhatároztatott s ezzel kapcsolatosan a [...]
231. 1904-11-26 / 48. szám
[...] egyhangúlag a jelenlegi bérlőnek Varga Istvánnak adták 1905 jan 1 től [...] tartja mert hátha a bérlő kérése elutasíttatván még magasabb igényekkel áll [...]
232. 1908-10-31 / 44. szám
[...] tisztikar megalakítása alkalmá­val elnöknek Szentpály István miskolczi polgár­mestert az igazgató tanács [...] kérte az engedély megadását Ebbeli kérése indokául a színház nehéz füthető­ségét [...]
233. 1904-07-17
[...] a megyétől ezen célra kiutalása kérése mellett 4 a I v [...] kényelmen naölleszékek­kel valé kioaerélése Bódai István kárpitos ajánl­kozott hogv hozat luinta [...]
234. 1891-04-05
[...] hogy városunk polgármesterének hozzá intézett kérése a közügy érdekében lesz elintézve [...] és szépítő szakbízottság elnöke Barthalos István elöadójegyzö Voyta Adolf A köz­egészségügyi [...] befejezve A polgári elnök­ségre Barthalos István megyebizottsági tag ur neveztetett ki [...] kath 7 hónapos tüdőlob Szalay Ist­vánná ev 50 éves szivkór Mészáros [...]
235. 1943-10-24 / 43. szám
[...] elsőosztályú tűzke­reszttel tüntette ki Anlal István a magyar kötelessé­gekről Városunk országgyűlési [...] s ezek közölt a legfontosabb kérése a munkásságnak hogy a központi [...]
236. 1921-02-26 / 9. szám
[...] tagja Mórocz Antal és Stefanics István emlékezetét minden évben megüli gyász­misét [...] ker szoc szakszervezet felterjesztése és kérése alap­ján a dohánygyári munkásoknak 25 [...]
237. 1949-07-31 / 31. szám
[...] itt dolgozó értel­miségieket nem érdekli kérése mun­kás pedig nincs a vezetőségben [...] jó pél­dával jártam elöl Nagy István gazda is belekapcsolódik a beszédbe [...]
238. 1886-05-16
[...] árvavagyon alapja képző háznak Nagy István és neje nevére lett bekeblezése [...] elment az inté­zetbe vagy Holman keresé fel öt mely láto­gatások alkalmával [...] ez által jelentékenyen megakadályoztatott Szent István községben a gyermekek közt a [...] táblázatban van kitüntetve Hökhurutban Szent István községben mélyebb rejtekébe hiába küzdöttek [...]
239. 1887-01-23
[...] Néger Ágoston Pap János Paál István Szilágyi József A Pápai Lapok [...] tagokul beválasztattak Balogh Ferenc Barthalos István Pápa dr Fejér Ferenc Fittler [...] Andor Udvardy János póttago­kul Badiis István Meszleny Lajos Nagy Ignác és [...] azután férfias nyíltsággal kimondott első kérése ez volt Legyen a feleségem [...]
240. 1899-04-09
Gyász Kunjai Istvánt a konstantinápolyi c és kir [...] áthelyezést vagy pedig óhaja és kérése nélkül esett e meg vele [...]
241. 1894-03-11
[...] és a szomszédos háztelkeken államsegély ké­rése mellett uj cpolg leányiskolát És [...] József liibó Dénes és Szalatkay István közigazgatási bizott­sági tagok A diszebóden [...] Kenessey Miklós enyingi főszolgabíró Galamb István zirci járásbiró Szőnyeghy zirci főszolgabíró [...]
242. 1889-03-17
[...] félbeszakítja szavait és ifja legsürgetőbb kérése sem képes rábírni őt hogy [...] György Jánosné 5 frt Sípos István 5 frt Major Jánosné 5 [...] György Mihály 2 frt Paidli István 2 frt Erdős Anna 2 [...] Kürti Mihály 5 frt Zarnoczai István 1 frt Eperjesi Ferencz 2 [...]
243. 1883-01-14
[...] elnök Ruttner Sándor alelnök Plosszer István főjegyző Koller Sán­dor aljegyzők Hencz [...] számú választók által a szavazás kérése mellett két jelölt ajánltatott u [...] Horváth Lajos Lőzvy Mó­ritzot Barthalos István és dr Makara György újból [...]
244. 1878-02-24
[...] Lajos Eöri Szabó Sándor Paál István és Timár Elek urakat jelölte [...] fordul feléjök bizalmával Azon nép keresé fel őket bizalmával melynek soraiban [...]
245. 1877-06-10
[...] szünidő levén nem használtatik általengedn kérése az emiitett nevelésügy barátai által [...] izr 1 éves légcsőhurut akó István leánya Roza re 16 éves [...] re 52 éves gyo­lorrák Szomorics István re 58 éves tüdőlob Szauer [...]
246. 1889-05-12
[...] további folyamából kiemeljük hogy Végh István aljegyző előadása nyomán a közgyűlés [...] az alispáni elő­terjesztés folytán Barthalos István interpellált mire az alispán a [...] kitől van Igen egy haldokló kérése Különös mormolá Búlaky adja ké­rem [...]
247. 1890-04-27
[...] i jóakarójával beszéltek behatóan Tcfeszky István poli­tikai államtitkárral Vsor da Bódog [...] éa oldalon hogj városunk é kérése nemesak jogos a város szempont­jából [...]
248. 1885-01-04
[...] a zenének pártolására Gróf Szé­chenyi Istvánnak az ébredő szellem megterem­tőjének nagy [...] is tudata söt fel sem keresé őket hanem szintén e fürdő [...]