Pápai Közlöny – XV. évfolyam – 1905.

1905-01-08 / 2. szám

KÖZERDEKÜ FÜGGETLEN HETILAP. - MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egész évre 12 kor., félévre 6 kor., negyed­évre 3 kor. Egyes szám ára 30 fillér. LAPTULAJDONOS és KIADÓ : WttlUYES. HJRDEÍESEK 88 NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban és NOBEL A R ifi I H könyvkereskedésében. Képviselőválasztás előtt. A képviselőház fel vau oszlatva s ennélfogva közvetlenül a képviselő­választás előtt állunk. E nevezetes pillanatban fordulunk Pápa város ér­telmes polgárságához, mely jelenével és jövőjével e városhoz van kötve. Nem levén politikai lap, tehát mi a közelgő választásokhoz nem po­litikai szempontból akarunk hozzá­szólani, hanem csakis városi közér­dekből, városunk speciális érdekeiből. Ez a tér pedig előttünk mindig sza­bad, bátran elmondhatjuk arról né­zetünket, amelyekről előre is kijelent­jük azt, hogy azokban kizárólag a mi felfogásunkat tolmácsoljuk. Éppen azért ha elmondandó né­zetünk visszhangra találnak, örvendeni fogunk, ha pedig nem találnak vissz­hangra, elszigetelt — de teljesen ön­zetlen — felfogásunk mellett is meg­marad az a vigaszunk, hogy legjobb belátásunk szerint megtettük köteles­tégünket. Hogy pedig azonnal rátérjünk a dolog lényegére kimondjuk nyíltan, | hogy városunk választó polgárainak saját jólfelfogott érdekében lesz a i képviselőválasztás alkalmával oly je­; Iöltre szavazni, aki a város speciális érdekeinek ott fenn mindenkor hathatós szószólója lesz és Pápa város jogos kí­vánságainak érvényt is tud szerezni. Senki el nem vitathatja tőlünk, hogy városunk a haladás jelszavát tűzte ki és fejlődése érdekében a leg messzebbre menő áldozatokat meg­hozta és jövőben is hajlandó meg­hozni. Számos üdvös intézmény meg­valósítása van folyamaiban és ezek ; között több olyan, mely hathatós tá­I mogatásra szom). Mindezen ügyek í igénylik és követelik, hogy oly férfiú képviselje Pápa városát, aki város­fejlesztési tekintetben nagy tekintély és elegendő befolyással bir, hogy Pápa város közérdekét a képviselő házban nyomatékosan támogassa. Teljes joggal követelhetjük, hogy városunk képviselője városunk min­den igényét és minden érdekét ala­posan ismerje, ő van hivatva arra, hogy erélyes kezeiben a mandátum­mal hatalmasan mozdítsa elő Pápa város haladását és fejlődését. A mely választó polgár nem ily értelemben gondolkozik, az nyilvánvalóan saját városának ellensége. Nekünk oly kép­viselőre van szükségünk, aki velünk érez, ki nemcsak pillanatnyi Ígéretek­kel akar mandátumhoz, jutni, hanem aki városunk speciális érdekeit fi­gyelemmel kiséri és azoknak megva­lósítását vállvetve vezérférfiainkkal minden befolyásával érvényre is tudja juttatni. A mely választópolgár nem így gondolkozik, az városunk érdjkei ellen súlyosan vétkezik. Kijelentjük, hogy amikor ezen nézetünkkel előallunk, a képviselő­jelöltnek nem pártállására utalunk. A mi álláspontunk az, hogy minden egyes választópolgár akkor, amidőn az urna előtt áll, politikai meggyőző­désének fenntartása mellett tartsa kötelességének a város közérdekét BB TÁRCZA. ©Ls üt><?. '3% A kaszinónak nagy szenzációja volt. az olvasóteremben izgatottan vitatkozó cso­portok alakultak, az ablakfülkékben hallga­tóság tolongott egy egy beavatottabb ember körül, aki tőle telhető színezéssel adta elő a szenzáció részleteit. S hogy ez a szen­záció milyen nagy volt arról tanúskodott a kártyaszoba, ahol negyvenketted magával álmos csöndben hevert a zöld posztón a skiz s egymáshoz simulva békén aludt az alsósháboru harminckét legénye. Mi történt? Mi volt az, ami lázba hozta a város temperamentumának a fok­mérőjét, a kaszinót? Eleinte a kiabálásból, össze-vissza beszédből csak ennyit lehetett kiérteni : — Okvetleuül. összefüggésnek kell lennie a két dolog kpzött! — Lehet, mert'D^nes mindig nagyon szerette Palit. Tehát te* azt hiszed, hogy testvére el­tűnésén való bánkódása . . . ? — Nem hiszek semmit, — vette át | ekkor a szót Párdányi Gyuri, egyike a be­avatottaknak, vagy legalább is azoknak, a kik beavatottnak akartak látszani. — De kétségtelen, hogy Pali eltűnése és Dénes öngyilkossága között okozati összefüggés van. Rekapituláljuk csak kissé a dolgot, — 1 folytatta Gyuri fontoskodva. — Mi is tör­tént? Hogyan is történt a dolog? Ami ed­dig megállapítható, azt a következőkben foglalom össze : Három nappal ezelőtt, — vagyis az elmúlt szerdán egyszerre várat­lanul az a hir terjedt el a városban, hogy Hárshágyi Pál, a város legnagyobb iparte­lepének, az „Egyesült szappanfőző és csont­lisztgy árnak.''-nak dúsgazdag tulajdonosa nyomtalanul eltűnt. Keddeíj^ste nem tért haza a lakására és szerdán reggel már a gyárban sem jelent meg. A rendőrség a leg­szélesebb körű nyomozást indította, de min­den hiába való volt, csupán azt tudták kon­statálni, hogy kedden este későig a gyárban maradt és a szobájában dolgozott. Hogy-a gyárat elhagyta-e, vagy nem, azt már-nem lehet tudni. De bizonyosan el kellett hagy­nia. meift ott nincs semmi nyoma, igaz, hogy másutt since, Pali, a mi kedves Pali barátunk, nyomtalanul eltűnt. Mi történt ez­után? Kz röviden elmondható. A gyár nem szüntethette be üzemét a titokzatos eltűnés ellenére sem s azért a vezetését az eltűnt Pál helyett rögtön átvette az öcscse, Dénes, a ki — valljuk meg — nem igen volt pe­dig alkalmas erre a szerepre. — Bizony nem, — hagyta rá a hall­gatóság. — Dénes, — folytatta Gyuri, — bár bátyja inaga mellé vette a gyár igazgatá­sában, sűrűbben forgatta a kártyát, mint a főkönyv lapjait s az a folyadék, a melyet leginkább kedvelt, nem tinta volt, hanem a bor. — Különösen a pezsgő ! — szólt közbe Pandúr Gábor, aki nem egyszer lakott jól abból a pezsgőből, a mit Hárshágyi Dénes fizetett neki. — Ugy van. Tehát Dénes átvette a gyár vezetését s két napig, ugy ahogy, el is végezte a dolgát. Tegnap pénteken dél­után a/cfyban egyszerre ott hagyta a gyár­ban lévő irodát, beizent a főkönyvelőnek, hogy rosszul érzi magát, hazamegy,,és csaík­ugyan haza is ment. Otthon bezárkózott a szobájába, az inasa a vacsorát íí hiába vitte haza neki s a mikor ma reggel sem nyitotta ki az ajtót, megijedt, betört hosízá 4 Yrq v On jó kávét inni ? fj f XBVCLV Akkor vötyen csak s 11111 ál R i Kapható Pápán minden jobb fűszer üzletben. Ára kgr. os" ként 4 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom