Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-08-21 / 34. szám

— A Pápa és Vidéke Ipartestület veze­tősége tudomására hozza az érdekelteknek, hogy a legutóbbi illeték-emelés a „Mester­vizsga" dijait is érinti és pedig: a mestervizsga kérvény bélyege az eddigi 2 P helyett 3 P, a vizsgadíj az eddigi 20 P helyett 21 P, az ismétlő vizsgák díjai: az egész vizsga ismétlése kérvényre 3 P bélyeg, vizsgadíj 18 P, félvizsga ismétlése esetén kérvényre 3 P, vizsgadíj 11 '40 P. A kérvények a szeptemberi vizsgákra augusztus hó 20-ig nyújtandók be. Elnökség. x Grafológus: Megmondja jellemét, s értékes élettanácsokat ad. Elemzéshez az írás­tulajdonos neme és kora szükséges. A 4 pengő elemzési díj bélyegben is elküldhető. Máté József; Szil, Sopronmegye Város-u. 69. — A sertéspestis elleni védekezés biz­tosítása. A Köztelek lap legújabb számában ilyen címmel Konkoly-Thege Sándor földmíve­lésügyi államtitkár tollából tanulságos cikk je­lent meg, amely ismerteti a sertéspestis elleni védekezés szempontjából oly fontos szérum ter­melésének nehézségeit és felhívja a gazdaközön­s.éget a szérumtermelés támogatására. A cikk megnyugtatja a gazdaközönséget arról, hogy a földmívelésügyi kormányzat a sertéspestis elleni eredményes védekezéshez nélkülözhetetlen szé­rum termelése érdekében minden lehető intéz­kedést megtett, de elegendő szérum csak akkor állhat rendelkezésre, ha ennek a termeléséhez a gazdák a megfelelő számú süldőt rendelkezésre bocsátják. A jövőben elsősorban azok a gazdák fognak szérumot kapni, akik annak termelését lehetővé teszik. — Lezuhant a létráról. Piszker József 23 éves ugodi fiatalember Bakony sztorii batí-í helyen cséplés közben a létráról oly szeren-* csétlenül zuhant le, hogy oldalán súlyos sé-t rüléseket szenvedett. Pápa város hivatalos közleménye. A polgármester felhívása. Felmerült ese­tekből kifolyólag, a m. kir. belügyminiszter vo­natkozó rendelkezése alapján felkérem Pápa m. város lakosságát, hogy légiriadó, vagy berepü­lési veszély esetén, telefonon, főleg kíváncsiság­ból fakadó érdeklődéseikkel a hatósági légoltalmi szerveket ne terheljék. Ugyanis ezek az érdek­lődések rendszerint, de természetszerűleg is majdnem egyidőben történnek és ezáltal az amúgy is túlterhelt távbeszélő vonalakat veszik igénybe feleslegesen, és ezáltal szinte lehetet­lenné teszik, hogy a hatósági légoltalmi szervek a sürgős és feltétlenül szükséges telefonbeszél­getéseket lefolytathassák. Hazánkból s a nagyvilágból. Két főpapi beszéd keltett országos fi­gyelmet a héten. Az egyiket Serédi Jusztinián hercegprímás mondotta Nagyboldogasszony napján az esztergomi bazilikában. Megemlé­kezvén a történet során nemzetünk iránt meg­nyilvánult hálátlanságokról, kifejezést adott azon reményének, hogy a jelen világháború után a békekötő nemzetek meg fogják érteni azt a fé­lelmet és felelősséget, amely ítéletükért Isten és ember előtt őket terheli majd. Megtévesztő pro­paganda alapján nem fogják jövendő világháború magvát elvetni s az emberiséget évszázadokra megnyomorítani. A másik beszédet Ravasz László püspök tartotta a fővárosi Kálvin-téri templomban. Krisztus egyháza nem akarta a háborút, s szigorúan elitélte, ha bármelyik fél áthágta a lovagiasság szabályait. Az „egyetlen" Budapest esetleges légi bombázásával kapcso­latban rámutatott larra, hogy minél kisebbet ér és minél igaztalanabb a sérelem, annál súlyo­sabb a roppant túlerő történelmi felelőssége. Nem új Európára, új Ázsiára, hanem új em­berre és új lélekre van szüksége a világnak. Könyörgött a püspök a békességért és a győ­zelemért, olyan győzelemért, amelyben ne az ember, de Isten győzzön. A magyar honvédelmi miniszter, vitéz Csatay Lajos, mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, az eddigi szokásoknak megfelelőleg, a német hadvezetőség meglátogatására a héten Berlinbe utazott. Békésen nagy lelkesedéssel fogadták a Délibáb nevű gőzhajót, mely a Körös folyó hajózhatóvá tétele óta a békési kikötőbe be­futott. A hajózható Körös által az Alföld szíve került közvetlen összeköttetésbe messze ten­gerentúli országokkal. Az ellátatlanok tüzelőszükségletéről úgy fog gondoskodni az idei télen a kormány, hogy szükségutalványokat kapnak, amelyeket a tüzifanagykereskedők kötelesek beváltani. A tá­rolásért, beszáradásért a nagykereskedők meg­iérítést kapnak. Viszont, ha kötelezettségeiket nem teljesítenék, nagykereskedői igazolványukat elveszítik és készletüket hivatalosan igénybe veszik. A közelebbi háború hírei: Keleten még változatlan erővel tombol a csata. Charkov és Brianszk környéke óriási arányú ütközetek szín­helye. A szovjet hihetetlen arányú veszteségei ellenére nagy tömegek harcbavetésével meg­újítja támadásait. A németek szintén friss tar­talékok bevetésével hősiesen hárítják el a tá­madásokat és ellentámadásaik által jelentős si­kereket érnek el, Bjelgorodnál egy nagyobb harci csoportot bekerítettek. — Délen a szicíliai csata során a német és olasz csapatok több je­lentős helységet a túlerő nyomása folytán kény­telenek voltak kiüríteni. Angol csapatok Taor­minába, amerikaiak pedig Messinába vonultak be, úgy hogy Szicilia teljes egészében a szö­vetségesek hatalmába került. Igen erős volt e héten is a légi harc. Olaszországban Milano, Torino, sőt Róma is szenvedtek az ellenséges repülőtámadásoktól, nyugaton francia kikötő­városok és Páris voltak a célpontok, a németek London fölött jártak és Portsmouth kikötőjében okoztak súlyos károkat. — A németek nagy, sikert értek el a tengeren, Gibraltár közelében egy hajókaravánból 170.000 tonnányi hajóteret süllyesztettek el. Rómát, melyet a mult hét végén újból bombáztak az angol-szászok, az olasz kormány nyilt városnak nyilvánította. Az ellenség részé­ről még nem érkezett válasz, hogy ezt a dek­larációt elismeri-e, illetve hogy az elismerést milyen feltételekhez — előreláthatólag a főváros teljes katonai kiürítéséhez — köti. Norvégiában a német főparancsnokság megszüntette a tiszteknek a hadi fogság alól való mentességét, a rendőrséget pedig beolvasz­tották a katonai alakulatokba. E szigigorú in­tézkedésekre a norvég tisztek ellenséges maga­tartása és az a körülmény adott okot, hogy az oslói rendőrfőnököt parancsmegszegés miatt a német katonai hatóság kivégeztette. A távolkeleti háború. Japán részről cá­folatot adtak ki Munda új-georgiai támaszpont állítólagos amerikai elfoglalásáról. A támasz­pontot — mondja a cáfolat — a japánok az ellenséges légi fölény ellenére is tartják. Ugyan­csak hivatalosan megcáfolták azt a híresztelést is, mintha Japán részéről Csunkingban béke­tapogatózások történtek volna Kínának a hábo­rúból való kikapcsolódása érdekében. SPORT. Sportdélután Pápán. Mult vasárnap délután kitűnő rendezés mellett közel kétezer néző előtt nagy tetszés­sel fogadott sportünnepélyt tartott a Pápai Sport Club. A Perutzgyár lelkes tisztikara és munkássága a hétköznapi robot mellett szentel időt arra is, hogy a nemzet jövő nem­zedékének, a fiatalságnak gyarapítsa testi és iszellemi téren ismereteit. Ilyen célt szolgált a vasárnapi sportdélután is. Áldozattól vissza nem riadva a vezetőség lehozatta a magyar tornászvilág két kiválóságát 'Pataki Ferenc iés Börcsök Jenő többszörös magyar bajno­kokat és ezek mellé csatasorba állította ven­dégekként a komáromi férfi és női tornász-* csapatot, valamint városunk jeles tornász fiait. A ligeti sporttelep előkelő közönséggel telik meg, mire kezdetét veszi az ünnepély. Első számként a m. kir. vitéz Bertalan Árpád ejtő­ernyős zászlóalj harmadik százada és a ke­rékpárszázad kézilabda döntő mérkőzése sze­repelt. Salamon játékvezetése mellett izgalmas csatában a harmadik század a megjelent ka­tonaság hallatlan buzdítása közben 4:3 arány­jyi ban így őz a kerékpárosok ellen. Mindkét csa­pat ádáz küzdelmet folytatott és a valamivel jobbik győztes csapat megérdemelten vívta ki a sikert. 10X50 m. váltóban Perutzgyár lieventelánycsapatainak »A« együttese 1.26.2 p. idővel győzött. Sugár Ernő a motornélkuli repülőszakosztály jelentőségét méltatta. Ke­gyeletes szavakkal emlékezett meg v. Horthy István kormányzóhelyettesről, aki úttörője volt a vitorlás-repülésnek. Beszámolt arról, hogy a gyár fiatalságában milyen kedvet öntött és ambícióval dolgozik a motornélküli repülő'-í gépen. Bejelentette, hogy a fennállása óta mű­ködő vitorlás repülőszakosztály aktiv tagjai 3548 alkalommal szálltak magasba és 132 órát töltöttek odafent. A vitorlás beszámoló közben kis-imodell gépek repültek fel a leve­gőbe, igazolva azt az alkotó munkát, mely immár éveken keresztül megállás nélkül folyik. A szakosztály igazi magyaros akarással dolgo-» zik, mert csakis így tud eleget tenni nemzeti* hivatásának. 80 méteres női síkfutásban 1„ Bakonyi. 2. Boldis. Női kosárlabda mérkőzés eredménye 2:2. Legszebb szám következett ezután. Komárom város férfi és Pápa várás férfi tornászcsapata léptek a porondra, majd 1 kivonult Pataki és Börcsök tornászkitűnősé­gek és .pompás gyakorlatokkal örvendeztették meg a közönséget. Pataki, Börcsök, Kerekes, Birschicz (Komárom) müszabadgyakorlatai ex­tázisba hozták a publikumot. A komáromi női csapat zenés gyakorlatai kétszer is igen nagy sikert arattak. Neqj kevésbbé maradtak el a Perutzgyár 70 tagú női tornászcsapatának pom^­pás gyakorlatai a többiektől. Sajnos, a köz­ben beállott eső miatt abba kellett hagyni az ünnepélyt. Perutz SC—Sárvár 2:1 (1:0). Magyar Kupa. Sárvár. Vezette: Koltai. Nehezen szü­letett meg a győzelem Sárváron. A pápai csa­pat valahogy még nem talált magára és a lel­kes sárváriakkal szemben sokszor meleg per­ceik akadtak. Végül is győzött a nagyobb rutin. Bolla és Antalfi, illetve Sánta voltak gólszerzők. Pápai SC közelebbi ellenfele az ETO. A mérkőzés Pápán lesz. KER AKTOSz—Marcaltő 3:2 (1:2). Marcaltő. Barátságos. Marcaltő szeretett volna győzni, de ebben megakadályozta a Keraktosz lelkes legénysége. Propaganda úszóverseny. Aug. 29-én a strandfürdőn propaganda ifjúsági és szenior úszóversenyt rendez a Pápai Sport Club. Nevezni lehet Horváth Géza titkárnál az uszodá­ban. Nevezési díj számonként 50 fillér. kerese k. Cím a kiadóhivatalban. Kuni József ASZTAE.OSÜ3EEME Pápa, Jókai-utca 57. Telefon 1672 ÉpUleímunlcáK B utorm unKálc Famegm unRálás HAJÓPADLÓKÉSZITÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom