39 találat (0,285 másodperc)

Találatok

1. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
2. 1942-03-08 / 10. szám
[...] éjjeli ügyeletes szolgálatot i Antal István államtitkár városunk országgyűlési képviselője f [...] a régi idők­ből ismert Horváth István és Briglevich Gyula szereplőket akik [...] Kalmár József ügyész Dr Maurer Ist­ván pénztáros Jáhny József háznagy Kapa [...] PIROSKA magyar vígjáték sikere Férjet kerese k Március 13 14 péntek [...]
3. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
4. 1927-01-30 / 5. szám
[...] atása tárgyában 8 A Szövétnek kérése 9 Jelentés az országos gyűjtések [...] aa KER SZOC HÍREK Szeift István arcképének le leplezése a Ker [...] óhajják leróni a halott Szeift István iránt ki 25 év előtt [...] és önzetlen vezére volt Szeift István neve nemcsak Pápán és Budapesten [...]
5. 1931-11-22 / 48. szám
[...] a nőnevelő intézet díszter­mében Szaíhmáry István a Petőfi társEság tagjának közreműködésével [...] Rómában Irta és felolvassa Rab István 2 Liszt XIV rapszódia Zongorán [...] Markó Ilus Maróihi Ferenc Menyhárth Ist­ván Bálint Géza Willmann József Pillér [...] fűszer­üzletekben kapható Az Országgyűlési Muzeum kérése a közönségtől Az utóbbi években [...]
6. 1907-02-03 / 5. szám
[...] igazgató lett megbízva f Edvy István Ismét kevesebb a küz­dője a [...] nagyapa testvér és após Edvy István nyugal­mazott m kir honvéd százados [...] Beksits Alexandria Unokái Edvy Gyula István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke Győrött Széchenyi M [...] községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható De mikor oldják meg [...]
7. 1935-12-15 / 51. szám
[...] Miksa id Kumrner János Zakoís István Jelentősebb szavazatot kap­tak még mint [...] 31 póttagra történt Megválasztottak Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky [...] póttagra történt Megválasztottak vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal [...] zajában is Nem olyan a kérése hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk [...]
8. 1926-05-23 / 21. szám
[...] má­sodik Binder Ottó harmadik Szabad­hegyi István negyedik Haidekker László s ötödik [...] és Hatvany Endre bárókat Békeffy István Szabadhegyi Elemér Weszely Tibor Vécsey [...] Ákos vitéz Udvar­noky Tihamér Szabadhegyi István Haidekker László Grafi Frigyes Kintzig [...] nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl megvál­toztatja a gyakorlati életnek [...]
9. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Visi Józsefet Benkeő Jánosi Tóth Istvánt Szabó Mártont Németli Jánost Csurgai [...] 45 kr t fizetnek Csehi István Kovácsiból jön Pápára és az [...] súlyosan megbün­tettük özvegy Nemzet Mártonné kérése Az Alsóvárosi tanács előtt Nemzet [...] Antal szövőgyár tiílajdonosnak és Tóth Istvánnak akik a színpadi vászon és [...]
10. 1939-09-10 / 38. szám
[...] gyermekek számára 9 Légoltalmi Liga kérése A Légoltalmi Liga helyi csoportja [...] P Bérczy László vitéz Draskóczy István Fischer E le­mér Dr Frimml [...] Miklós 3 3 P Dragovits Ist­ván 2 50 P Czuppon Károly Erdős István Karlovitz Adolf Mohapel Béla Dr [...]
11. 1919-11-01 / 37. szám
[...] gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé Felkéretnek a malom és [...] iparos Mika Tivadar kereskedő Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak A devecseri vértanuk [...] Devecser nagyközség hős fiait Baják István tart hadnagyot Bönyi Gyula földmivest [...]
12. 1939-01-08 / 1. szám
[...] helyen megállapították hogy az al­kalmazottak kérése jogosult a mun­kaadók fizetni tartoznak [...] előadása a Város­háza tanácstermében Horváth István városi tisztviselő röviden összefoglalta a [...] kell gyakorlatilag is kipróbálnunk Horváth István szakszerű élveze­tes előadása után Szűcs [...] fogadott beszéde u án Horváth István ny polgáriskolai igaz­gató egyrészt köszönetet [...]
13. 1910-04-03 / 14. szám
[...] talán a megyében is Pedig kérése oly csekély Neki azon­ban élet [...] Bor­bála fia Gyula rk Kis István molnársegéd és neje Makai Anna [...] Vilma fia József rk Harsányi István iskolaszolga és neje Biró Margit [...] Juliánná leánya Józsa izr Plorváth István mk honvédfiUszár örmester és neje [...]
14. 1920-08-19 / 68. szám
[...] román kormány elismerje Azonban Wrangel kérése eredménytelen ma­radt Ennek következtében Románia [...] a hivek figyel­mét felhívja Szent István napján a nagy célt a [...] miniszter Desics József és Wohlmut István bajai állami taní­tóképző intézeti tanárokat [...] tagokul a termelök részéről Szabó István csizmadiát Koréin Ernő rőfös kereskedőt [...]
15. 1944-03-05 / 10. szám
[...] iskola igazgatója kép­viselte Az Állomásfőnökség kérése Városunk közönsége a többszöri fi­gyelmeztetés [...] ifjúság hon­védelmi vezetője dr Antal István nemzet­védelmi propaganda miniszter és Szinyei­Merse [...] Ágnes mindenes leánya hal­vaszületett Horváth István fonógyári munkás és Böröczky Lidia fia István ref Hoffer János szabó és [...]
16. 1917-12-02 / 49. szám
[...] visszatér székvárosába Személyi hir Preiner István vér­teskozmai plébános az elmúlt hét [...] Schönfeld Piroska Sztraka János Kovács István és Klein Szidike játszottak el [...] lehet esketni s ehez dis­penzáció kérése felesleges A pápai postahivatalnál a [...]
17. 1939-06-18 / 26. szám
[...] Ferenc és Ruip Jenő felvilágosítási kérése után a közgyű­lés egyhangúan hozzájárult [...] a jogügyi bizottságba dr Tóth István a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István a színügyi bizott­ságba pedig Fischer [...]
18. 1913-10-05 / 41. szám
[...] elzárkózott tisztviselőink méltányos sőt jogos kérése elől Nem ugy a törvényhatósági [...] Prodam Guidó Tóth ózsef Dobos István és Wittmann Pál­ mai Viktor [...] Pétek Károly Kiszelák Ferenc Pörs István és Zrácsnek Ferenc répamunkások Erősen [...]
19. 1913-08-31 / 36. szám
[...] szelleme Részvételi jegyemet Isten segélyének kérése mellett az idecsatolt 300 koronával [...] és neje Horváth Etelka fia István ev Horváth István napszámos és neje Kovács Anna [...]
20. 1920-07-24 / 46. szám
[...] bérletet továbbra is A tiszt­viselők kérése méltányos ennek teljesítése főúri cselekedet [...] 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök Felolvassa Debrecen város fel­iratát [...] területi integritását és hatalmat Szent István korondja biztosítja amig nem lehet [...]
21. 1941-03-30 / 13. szám
[...] pártunk országos elnöke mondta Antal István dr legutóbbi beszédeikben határozottan bejelentették [...] évezredes hivata­los imája a zsolozsmánknak kérése Deus in adiutorium menm intende [...] sarkánál fordulunk be a Márton István utcába A bejáratnál diákcsoport áll [...] otthonában I közlemény írta MOLNÁR ISTVÁN
22. 1942-12-13 / 50. szám
[...] Elnökség lemondása és a felmentvények kérése 5 Jelölő bizott­ság jelentése 6 [...] gyfa ebédlő olcsón eladó Szent István út 26 fatelep Hálanyilatkozat Mindazoknak [...] fia Sán ttor izr Ember István m kir ejtő­ernyős őrmester és [...]
23. 1911-05-14 / 20. szám
[...] a halott hozzátartozóinak minden jó kérése nemes ellenkezése a vörös dalárda [...] alelnök Csapó Gyula pénztáros Schlosszer István jegyző Pethő András ellenőrök Pilzl [...] oszlik meg Gróf Elemér Vincze István e t Báró Kényesi Németh [...]
24. 1936-05-03 / 18. szám
[...] fizető gazdákra A zöldségtermelő gazdák kérése gondolkodóba kell ejtse a fogyasz­tók [...] lelkesedés közepette vitéz deli­nai Draskóczy István altábornagyot a Kör diszelnökévé választották [...] választmány tagjai Goldstein Imre Soós István Hein­rich Simon és ifj Horváth [...]
25. 1914-08-09 / 32. szám
[...] önálló nem­zet voltunk hanem szt István utódjá­nak a fejét a pápa [...] s nincsen egy király Kinek kérése nálad helyt talál
26. 1935-12-15 / 51. szám
[...] végig a választó városatyákat támogatás kérése végett Végre egy radikális rendelet [...] számai után vitéz báti Berkó István ezredes a bu­dapesti bencés Diákszövetség [...]
27. 1923-11-18 / 46. szám
[...] nagy csoda hogy Nagyatádi Szabó Istvánt leszavazták vagyis nem fogadták el [...] ki őt s ha valami kérése van akár cukor tej rizsa [...] Lucián és Papp Zoltán Hábrik István veszprémi titkár vázolta aztán a [...]
28. 1943-12-26 / 52. szám
[...] is A Ló emlékek Múzeumának kérése a közönséghez Bánffy Dániel báró [...] leánya Zsuzsánna Katalin rk Kerepes István műtrágya­gyári munkás és Kpács Mária [...] és Horváth Ann fia Ferenc István rk K Németh Jn in [...] rk 74 éves szívhüdés Laki István ács rk 83 éves tüdőlob [...]
29. 1935-10-06 / 41. szám
[...] fel ezek között elsősorban kormánysegély kérése Nándor megyésfőpásztor vezetése alatt Németh [...] és berendezte Majd Dr govics István ker esperes Te Deum ot [...]
30. 1921-09-18 / 211. szám
[...] 17 Az albizottsághoz megérkezett Magyarország kérése hogy a szövetségbe való felvételének [...] egy hete annak hogy Gadó István dr törvényszéki elnök öt hónapi [...]
31. 1927-10-30 / 44. szám
[...] dr népjóléti miniszteré úgyszintén Hal­tér István v miniszter szavai voltak akik [...] a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni Munkaadók [...] 161 cm 2 Lam barth István VI Brg 156 cm 3 [...]
32. 1942-03-01 / 9. szám
[...] A szójabab fermeisSése Irta KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató O la [...] szórakoznivalója A sporthatóságoknak az a kérése hogy a közönség mind a [...] Sáros Mi­hály Moravecz Imre Horváth István 2 Ref kereskedielmi Nag y [...]
33. 1910-12-11 / 50. szám
[...] elzárkózni a ref egyházkerü­let méltányos kérése elől hiszen a ref egyháznak [...] dr Körös Endre és Barthalos István szólaltak fel pártolólag Az utóbbi [...]
34. 1924-06-29 / 26. szám
[...] a munkásság jogos és méltányos ké­rése meghallgatásra nem talált a gyár [...] Zimmermann utcai elemi népiskolá­ban Horváth István tanítóképző inté­zeti tanár
35. 1933-07-30 / 31. szám
[...] POLITIKAI HETILAP Felelős szerkesztő Németh István dr Pápa 1933 Julius 30 [...] mor­dul a koldusok zajának monoton kérése adjatok alamizsnát Tele van­nak sokszor [...]
36. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] Világrend illetve az A C kérése felett a felsőbb fórumok döntöttek [...]
37. 1932-08-07 / 32. szám
[...] pedig Körösi Albin és Auer István irt az új számba A [...] a segédi kar méltánylást érdemlő kérése kiegyenlítést nyer Ezután Tobler János [...]
38. 1943-03-14 / 11. szám
[...] szentélye a hazafias érzésnek MpLNÁR ISTVÁN A Lég oltalmi Liga kérése A napi hírek akár újságókban [...]
39. 1943-10-24 / 43. szám
[...] elsőosztályú tűzke­reszttel tüntette ki Anlal István a magyar kötelessé­gekről Városunk országgyűlési [...] s ezek közölt a legfontosabb kérése a munkásságnak hogy a központi [...]