31 találat (0,143 másodperc)

Találatok

1. 1883-01-21 / 3. szám
[...] a dalárda akkori buzgó tagjainak Bozóky János reáliskolai tanár Exner Alajos [...] vendéglős Kondor József és Joachimsthal István iparos uraknak köszönheti 1866 évi [...] pénztárnok Mojzer Józsi i titkár Bozoky János és 22 tanácsnok kikre [...] Péter pénztárnok Mojzer József titkár Bozóky János lett Ezután az egylet [...]
2. 1933-12-12 / 279. szám (280. szám)
[...] VII a fűszerkereskedő és Bejczi István VI o t a cipőtisztító [...] Nagy Bálint Csányi Ká­roly Mayer István VII Fangler Imre VI és [...] Meskó Z l tán képviseletében Bozóky Lajos dr az országos politikai [...] közben köszöntötte a ven­dégeket Utána Bozóky Lajos dr or­szágos politikai főnök [...]
3. 1936-06-18 / 138. szám
[...] hagyja el Ezt követte Pleidell István dr subpriorrá való megválasztása és [...] intézett beszédet a növendékekhez és Bozóky M Augusztával a polgári leányiskola [...] Jancsó Bene­dek dr Zalaegerszeg Kajtár Ist­ván dr Gelse König József dr [...] múltkor a képzősök Velők ment Bozóky M Auguszta igazgató Zencz Péter [...]
4. 1940-03-06 / 54. szám
[...] azonnal kiadó Bővebb felvilágosítást Laki István Bú csúszentlászlón ad Róma március [...] diadalmas katolikus világnézethez való ra­gaszkodást Bozóky Gyula ezredest mint kedves is­merősünket [...] végén el­maradt törvényhatósági választások Pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes előadása a [...]
5. 1892-03-13 / 11. szám
[...] másod elnök Mojzer József jegyző Bozóky János pénztáros szintén Mojzer József [...] Fazekas Jakab Horváth József Joákiuisztáll István Kaufman Ede Kondor József Kohn [...] meg is teleljen i Ezután Bozóky János terjedelmes ünnepies beszéd J [...]
6. 1892-03-13 / 11. szám
[...] képzettségű első szülött fiának Csáky István gróf országgyűlési képviselőnek szép reményekre [...] a füldmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg Molnár István budapesti állami vincellériskolái igazgatót gyümölcsészeti [...] elnök lett Mayer Ferenc jegyző Bozóky János pénztáros Mojzer József könyvtáros [...] díszokmányt Bindcr Péter Mayer Ferenc Bozóky János Mojzer József Eitner Sándor [...]
7. 1940-12-16 / 287. szám
[...] Bődy Zoltán dr vitéz Tamásy István dr Bozóky Tasziló Hedry Mik­lós 4 4 [...] alkalmas sportolóhely Internálás Gerő Grünfeld István 31 éves nagykanizsai magántisztviselőt fogolyszöklelés [...] vonyarcvashegyi pász­tort 10 P Laci István egregyi Papp József sár­melléki Táncsics [...] Széchenyi tér 4 Nyomdavezető Gaál István
8. 1936-03-31 / 75. szám
[...] kamarát kérjék fel közbelépésre Pálvölgyi István megjegyezte hogy ennek alig lesz [...] József bor­bizottság Bedő Károly Horváth István Beczők József Fábiánfi István választmányi tagok Bő röndy József Horváth István id Horváth Ferenc Vizsy Károly [...] rk polgári leányiskola igazgatá­sával pedig Bozóky M Auguszta szerzetestanárnőt bízta meg [...]
9. 1937-11-10 / 254. szám
[...] vezetőket Szerecz László kereskedösegédet Kőszegi István s abóssgéd t Varga József [...] nép­szerű elnöke megnyitója után Kiss István esperes tanácsos plébános nagy beszédben [...] országos einök meg­nyitóbeszédé után Szelecsényi István a Tapolcai Újság fő munkatársa [...] Bíján György dr orvos és Bozóky Gyula ezredes A be­ lépés [...]
10. 1933-09-30 / 221. szám
[...] kerület Kommunisták alkonya A Szent István Kortörténete A negyedik hittudományi est [...] várhegy fűzve 5 kötve 8 Bozóky A szentföld lelke fűzve 15 [...] szigorú volt Barátot szerzett Szent István A roubaixi Szent István Körnek megható története van Magyar [...] ke­gyeletből mint mondotta felkarolta Szent Istvánnak idegen­be szakadt népét A Szent [...]
11. 1935-02-26 / 47. szám
[...] amelyen ifj Eitner Sándor Árviy István dr Eilner Ákos és Helmeczi István dr mondottak beszédeket Délu­tán 800 [...] Itt ifj Eilner Sándor Árvay Ist­ván dr Helmeczi István dr to­vábbá Budapestről dr Dücső Jánosné és Bozóky Lajos dr be­széltek Jól szórakozhat [...]
12. 1940-03-09 / 57. szám
[...] Koppányi Jenőt Pápáról Sümegcsehibe Novák Istvánt pedig Sümegcsehiből Mennyére helyezte káp­lánnak [...] elmarad ELŐADÁS A SZENTFÖLDRŐL Pilis­marót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes vasárnap [...] Mária leánya r k Donnán István földműves és Molnár Erzsébet halva [...] Irén leánya r k Beliczky István kórházi kezelő és Léránt Ilona [...]
13. 1892-03-20 / 12. szám
[...] Czech­meiszter József Varga Ferenc Ebedli István Németh Lajos Vizlendvay Károly Szabó [...] alelnök Nagy Antal jegyző Gombás István pénztárnok Hajik István ügyész dr Isoó János orvos [...] mert az nem más mint Bozóky János kiben körünk egykor nagyban [...] meg a tiszteletre méltó kör Bozókyt kit éltébén szeretett holta után [...]
14. 1940-09-30 / 223. szám
[...] óra után érkezett vitéz Tamásy István dr polgármester Apáti Imre dr rendőrkapitány Bozóky Tasziló ezredes állomásparancsnok Messner József [...] majd követték többen­Üdvözlések Vitéz Tamásy István dr polgármester üd­vözölte a zászlóalj [...]
15. 1933-03-25 / 69. szám
[...] Olajfák hegyén Élő­kép 4 pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes katolikus [...] Előadják Balogh Imre Mei linger István Tüske Ilona Nyirő Jani 6 [...]
16. 1940-09-26 / 220. szám
[...] herceg Fes­tetics Győrgynével HALÁLOZÁS Hajmássy István 81 éves zalaegerszegi hentesmestert tegnap [...] 3 Brand Sándor dr 2 Bozóky ezredes 2 Kultúra nyomda 2 [...] Lq wenstein Jenő ifj Puer István Antal Lajos Szűcs Andor dr Meszner József Sbüll Ist­ván 1 1 pengőt Székely Érni [...]
17. 1940-02-22 / 43. szám
[...] Sándor dr alispán vitéz Tamásy István dr polgármester az egyházak képviselői Gauder nák báró és Bozóky honvédezredesek Szé­kely Jenő alezredes Hussy [...]
18. 1940-04-01 / 73. szám
[...] azután fogadta vitéz Ta másy István dr polgármester üdvözletét amelyre hálás [...] József pre­látus balra vitéz Tamásy István dr polgár­mester foglalt helyet s [...] Brand Sándor dr alispán vi­téz Bozóky Gyula ezredes Hussy Sándor törvényszéki [...] nagyhatású beszéde után vitéz Tamási István dr polgármester szólalt föl i [...]
19. 1943-07-26 / 166. szám
[...] Sándor dr Angyal Lajos dr Bozóky Géza dr Sipos Sándor dr [...] ma­gyar lovag eszményéről beszél Szent István nap­ján pedig ünnepélyes istentiszteletekein búcsúz­nak [...] Mária Erzsébet leánya rk Parragi Ist­ván napszámos és Németh Anna halvaszülctetl [...]
20. 1945-02-05 / 28. szám
[...] A gazdag irodalmi részében Eszterhás István el­beszélése magaslik ki Bő színházi [...] érdekes A bevezető cikket dr Bozóky Lajos a lap főszerkesztője írta [...] Nemes József főtörzsőr­mester és Barna István rendőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett [...] Széchenyi tér 4 Nyomdabérlő GAÁL ISTVÁN I