Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-01 / 147. szám

/ XXIII. évfolyam. 147. szám. As*a 8 fillér1 1940 július 1. HÉTFŐ.' Felelős szerkesztő : Herboly Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Tclefonszám : 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 1.50 P., negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Magyarország az olasz sajtó tükrében. Róma. július 1. A MTI jelenti : Az olasz sajtó a délkeleteurópai helyzettel kapcsolatl ban különösen kiemeli Magyarország nyu­godt magatartását- A magyar kormány hang­súlyozza, hogy a tengelyhatalmak számíthat­nak a magyar nemzet nyugalmára. Csáky kül­ügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar revízió európai probléma. Magyarország kö­veti a tengelyhatalmak tanácsait. Nincs szán­dékában Délkeleteurópai háborúba sodorni. A magyar csapatokat csak védelmi intézke­dés képén viszik közelebb a román, határhoz. A közvélemény is egye tér L a kormány politi­kájával. Magyarország állásfoglalásával pár­huzam o-; Bulgáriáé. Bulgária is békés utón akarja megoldani a kérdést. Az ország közi- véleménye nyugodtan várja a helyzet alaku­lását­Svájci lapok a magyar igények jogosságáról. Genf, július 1. (MTI) A Neue Züricher Zeitung közli római tudósítójának * cikkét, Magyarország magatartásáról. Budapest — mondja a többi között a cikk — hír szerint újabban igényt emel Erdélyre, de ennek az igényének teljesítését nem kötötte határozott határidőhöz. A Neue Züricher Zeitung mi­lánói táviratot közöl, amely a többi közölj így szói : Magyarország továbbra is bízik a tengelyhatalmak befolyásában, amelyek egyedül vannak abban a helyzetben, hogy fenntartsák a békét a Balkánon. A békéi azonban román részről ve!- szélije zt étik, mert esetleges heves visszahatások a magyar kisebbségek­kel szemben, nagyon hamar háború­ra vezethetnének. '■ A Suisse vezércikkben foglalkozik a román kérdéssel és többek között ezeket írja : Mivel a román határok felülvizsgálásának elvét el­ismerték és ez a revízió 'a Szovjetunió ré­széről a tengelyhatalmak beleegyezésével ment végbe., i ielengedhetetlen,, hogy ezt az elvet ia magyar és bolgár követelésekre is kiterjesszék. Csehszlovákia precedense bebizonyította, hogy a széthullást — ha egyszer megindult —, nem lehet elhatárolni- Románia — hatmár egyszer Moszkva előtt meghátrált — legjobban 'teszi, ha enged a magyar és bolgár követeléseknek is. A Courier de Geneve szerint a háborúi nem felel meg a magyar vezetők ízlésének. Magyarország kinyilvánította, hogy követeléseit háiború nélkül is ki tud\ ja elégíteni. A berni Bund megállapítja, hogy Romániát valamennyi szomszédja valamennyi határán fenyegeti Ennyi állammal szemben harccal nem boldogulhat c« kénytelen lesz tárgyalá­sok útján keresni velük a megegyezést. Miért megy Weygand Szíriába. Róma, július 1. A NTI jelenti, hogy a fran­cia kormány Weygand tábornokot Szíriába küldi. Weygand Damaszkuszba repül, hogy Mittelhauser tábornokkal tárgyaljon az ot­tani csapatok leszereléséről. Weygand utazá­sának igazi oka, hogy a Szíriái feszültséget; elsimítsa és kivigye, hogy az úgynevezett Weygand hadsereg többé ne harcoljon Nagybrilannia mellett. Angliának hír sze­rint 200000 katonája van Egyiptomban és Szíriában. 1 >»iO <<< Hősi halált halt Balbo tábornagy­Valahol Olaszországban, július 1- Áz olasz főhadiszállás 19- számú rendkívüli hivatalos ’hadijelentése : Az a repülőgép, amelyet Tobruk felett június 28-án maga Italo Balbo vezetett, az ellenség tüzelése következtében lángbaborult és lezuhant Italo Balbo és a repülőgép sze­mélyzete életéi vesztette. Az olasz haderő lo­bogóit meghajtották az Italo Balbo emlékének szóló hódolat és tisztelet jeléül. Balbo, akii alpesi vadász volt a világháború alatt, tagjai volt a forradalom quadrumvirátusának, átre­pülte az Óceánt, — elesett a harc mezején. A Stefani Iroda beszámol arról a mélységes megdöbbenésről, amelyet Balbo tábornagy ha­lála okozott Magyarországon s tudósításában ezeket írja : Balbo tábornagy hősi halála mély fájdal­mai kelteti Magyarországon, nem csupán ka­tonai és repülő körökben, hanem a szélcsi közvéleményben is. Egész Magyarország osz­tozik a fasiszta Olaszország gyászában. A bu­dapesti magyar íascio este megemlékezelli Italia Balboról. Kiemelték, hogy hősi halála Magyarországon mély fájdalmat kelt. Balbo mint politikus és katona, a fiatal olasz nem­zedék egyik legnemesebb alakja volt. Azok! a magyarok, akik hivatalos vagy nemhivata­los érintkezésben megismerkedtek Balboval, tudták róla, hogy őszinte és igaz barátja) Magyarországnak. Magyarországon mindenki visszaemlékezik nagysikerű óceánrepüléseire, amelyek újabb dicsőséget hoztak az olasz! repülőknek. 1 Ujmise Zalafárnokon. P. Takács Gyárfás szenlferencrendi áldozó­pap Péter és Pál ünnepén mondotta első szentmiséjét a zalatárnoki plébániatemplomá­ban. *Az újmisés a papsági ikíséretében délelőtt 10 órakor indult a szülői háztól körmenetbenj a templomba. A papság élén P. Hársligethyi Vinkovics Viktor ferences tartomány főnök haladt, aki a kézvezetői tisztet töltötte he. A templomban a szívgárdisták, a leánykor tag­jai és a leventék sorakoztak föl. Szentmisét alatt a zalatárnoki dalosok Schubert-mis éti • adtak elő négy szólamban- A szentmisén a szerpapi tisztet az újmisés testvérbátyja, P. Takács Ince teológiai tanár, tartományfőnök- helyettes töltötte be. Evangélium után P Kovács Rajnér feh rencrendi teológiai tanár mondott ünnepi be­szédet a papi hivatás fenségéről és a szülők szerepéről a papnevelésben. Az újmisés szü­leit példaként állította a hívek elé, mert má­sodik gyermeküket adták az Ur szolgálatára. Az újmisés a szentmise köreiében megáldotta édesatyját, rokonságát, de a hívek is nagy számban járultak az újmisés előtt a szent­áldozáshoz. A primícia uLán szűkkörű ebéden az uj- misés köszöntötte a vendégeket és köszönetét mondott mindazoknak, akik áldozat kés zsé- • gükkel elősegítették őt céljának elérésében. P. Hársligethy Viktor örömének adott kife­jezési, hogy a Takács-család már második ér­tékes tagjával gazdagítja Szent Ferenc rend­jét. Utána Horváth István zalatárnoki plébá­nos az újmise jelentőségéről szólott s köszön­tötte az újmisés édesatyját, aki legszebb név­napi ajándékot kapott abban, hogy most már második pap fia léphetett az Ur oltára elé a legszentebb áldozat bemutatására. Fel­olvasta Grősz József miegyiéspüspöknek az; újmisés édesatyjához intézett levelét, amely­ben megemlékezik Takács Péter csáládjáról, amelynek immár második tagját láthatja az Ur oltáránál. A családot mint ragyogó példát állítja oda, amely istenfélelemben, jámborság­ban nevelte gyermekeit, ragyogó példát adva másoknak is arra, milyennek kell lennie a kai- tolikus hitvestársaknak, Isten akarata szerint való szülőknek. Végül főpapi áldását küldi a püspök az újmisés egész családjára. Köszöntötte ezután az újmisés rokonságá­ból Tuboly Péter egyházközségi pénztárost

Next

/
Oldalképek
Tartalom