Zalamegyei Ujság, 1933. január-március (16. évfolyam, 1-73. szám)

1933-03-25 / 69. szám

1933 március 25, 5 Zalamegyei Újság —aa——mbbbbsbc—BawaBEBBBtE: -naasnmMHäacf sffisnmaraiBSHranaa nun ta és kárpitosárut min­den illésnek és igénynek megfelelőt óriási választékban, legolcsóbban és leg­kedvezőbb feltéte­lekkel szállít díjmen­tesen és felelős­séggel -­^Ispitwsi 1887-ben — A miniszter engedélyezte a murakereszíuri gr ógyszertár felállítását. A belügyminiszter értesítette a vármegye alispánját, hogy engedélyezte a murakeresz- t:iri önnálló személyjogu gyógy­szertár felállítását, A pályázatot április 30-iki határidővel kiírták. Vitás az a kérdés, hogy az ado­mányozás a megyei közigazga­tási bizottság egészségügyi al­bizottságának vagy a belügymi­niszternek jogkörébe tartozik-e ? — Zimay titkár visszahe­lyezését kéri. Ismeretes, hogy a keszthelyi gazdasági akadémiáról eltűnt 30 ezer pengő miatt a minisztérium fegyelmi bizottsága Zimay Győző akadémiai titkárt állásvesztésre Ítélte. Megindult a bűnügyi nyomozás is, de a vizs gálóbiró Zimay ellen megszüntette az eljárást. A titkár most ezen az alapon kéri fegyelmi ügyének ujrafel vételét és állásába való visszahelyezését. , . — Böjti konferenciák Nagy­kanizsán, A kanizsai ferences plébánia fehértermében március 28-án este 6 órakor Pehm József apátplébános, április 4-én szintén este 6 órakor P. Rónai György előadásában böjti konferencia lesz.-- A nagykanizsai városi Ze­neiskola tanárainak hangver­senye. Április 3-án este 9 órakor a városi zeneiskolában az iskola tanáraiból alakult e g g y ü 11 e s Brahms-hangversenyt rendez. A hangverseny-iránt, melynek sike­rén Vannay János zeneszerző, a városi zeneiskola igazgatója fá­radozik, — nagy az érdeklődés. —a A Keszthelyi Katolikus j Férfi Tábor március 26 án, vasárnap délután 6 órai kezdettel a kát. Legényegylet nagytermében rendezi a negyedik nagyböjti kulturelőadását. Műsor: 1. Judás Várad! Antal költeménye. Szavalja: Veigl Emil. 2. Istent akarjuk . .. Énekli a Legényegylet férfikara. 3. Jézus az Olajfák hegyén. Élő­kép. 4. pilismaróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes, katolikus közéletünk vezére ünnepi beszé­det mond: „Őszinte beszéd a házasságról“ címmel. 5. „A csa­lád apostola“. Tanulságos törté­net egy felvonásban. Előadják: Balogh Imre, Mei,linger István, Tüske Ilona, Nyirő Jani. 6. Pápai Hymnus. Az április 2-i kulíurelőa- j dáson _ dr. Marcell Mihály pápai j kamarás, szent Imre kollégiumi ! igazgató beszél. j . ^ — Samu L^jos kamarai al- elnök jelölt. A soproni kereske­delmi és iparkamara március 27-én választja meg elnökét és alelnökét, A zalai iparosok Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi ] elnököt kívánják kamarai alel- j nőkké megválasztatni. — Gazdag ember! A mai világban fogalom. Próbálja ki szerencséjét, hátha önből is gaz­dag ember lesz. Vegyen részt az Osztálysorsjáték XXX. húzásán j és egész életében áldani fogja szerencséjét.- Előadás a Gazdakörben, Folyó hó 25-én, szombaton este 7a8 órai kezdette! Lengyel Arid rás járási és Szekeres Márton városi állatorvos együttesen is­mertetik az új állategészségügyi törvényt. Ä zalaegerszegi Notre Dame r. kath. ianítőnőképző I. év­folyamára április 30-ig lehet folya­modni. A főtisztelendő Egyházi Főhatósághoz címzett kérvényt az iskola igazgatóságánál kell beadni s a következő okmányokkal fel­szerelni: 1. keresztlevél és szüle­tési anyakönyvi kivonat, 2. isko­lai bizonyítvány a polgári iskola vagy középiskola III. osztályáról s a IV. osztálybeli félévi értesítő, 3. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó éptestü s érzékszervei egészségesek, 4. a lelkésztől vagy a hittanártól aján­lás. Az intézettel kapcsolatos in­ternátusba való felvételről az in- ternátus vezetősége ad felvilágo­sítást és kívánságra tájékoztatót küld. — A Vármegyei Bank iS' folyósít termelési hiteit. Isme­retes, hogy a kormány a mező« gazdasági munkálatok, magbeszer- zések előmozdítására a hitelakció megindítását határozta el, A hi­telnyújtásban a zalaegerszegi Vár­megyei Bank is részívesz. A köl­csön általában csak kisebb ösz- szeg lehet, s azt csakis a tava­szi munka megindításával járó kiadások (magbeszerzés, stb.) fedezésére lehet felhasználni. A kölcsönt felvevő félnek tehermen tes ingatlannal kell rendelkeznie.. Ezekre a kölcsönökre a földbir­tokrendező bíróság védelme nem vonatkozik. A kölcsönök 3 hóna­pos váltókra föl>ósilhatók és a mezőgazdák részéről 1933 de­cember 27-ig, a bortermelők ré­széről 1934 február 27-ig visz— szefizetendők. — Folynak a tihanyi partvé­delmi munkálatok. A tihanyi kikötő körül még a múlt évben megkezdődtek a partvédelmi mun­kálatok. Ezeket a munkákat most folytatják. A munkálatok megte­kintése céljából most kiszálott Tihanyba Kutassy Ferenc közúti kerületi felügyelő, aki azután Za­laegerszegre is ellátogatott és megszemlélte az államépitészeti hivatal ügyvitelét. — Itt említjük meg, hogy Tihanyban a hegy- csuszamlással kapcsolatos vízte­lenítési munkálatok teljesen be­fejeződtek és megszüntették a veszélyt, amit sárgeizir feltörése okozott. kA LEGSZEBB SZÖVETEK’ TÓTH GYULA angol úri szabónál ►Telefonsz. 191. Telefonsz. 191.' 5776 — Holííányilvánitás. A keszt­helyi kir. járásbíróság holttá nyíl- vánitotía Vajdai József, egerara- csai földművest, aki a 20. hon­védgyalogezredtől az orosz harc­téren fogságba került és 1915-ben eltűnt. — Tűz Nagykanizsán. Csü­törtökön a késő esti órákban ki- gyuladt Stern Mór nagykanizsai gőztéglagyárának nagykéménye. Az erős szél nagyon megnehezítette a közben kivonuK tűzoltóknak több órán át tartó megfeszített munkáját, amellyel sikerült a tüzet a késő éjjeli órákban eloltani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom