Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-02-22 / 43. szám

f?UO. február 22. ZALAMEGYE1 ÚJSÁG 3 '« M volt. Az emelkedést kizáróan az élelmezés kö­rébe tartozó néhány cikk árának szilárdulása 'idézte elő. A budapesti tőzsdén jegyzett részvények ár­folyamindexe, az 1926. évi árfolyamokat 109- íal véve egyenlőnek, a december végi 111.5-lel szemben, január Író végén 120.9 volt. A Postatakarékpénztár központja és köz­vetítői január hó folyamán 4.5 millió pengő új zálogkölcsönt folyósítottak, a kiváltások összege pedig 4.4 millió pengő volt. Az összes Zálogálladók így január hó végén 22.1 millió pengőről 22,2 millió pengőre emelkedett Az új fizetésképtelenségek száma január Íróban 35 volt, az! előző havi 39-oel szemben, á passzívák összege pedig 0.8 millió pengőről 2.2 millió pengőre emelkedett. A kir. járásbíróságoknál és a kir. közjegy­zőknél január Író folyamán 2.611 darab váltó került óvatolásra 2.1 millió pengő érléklien. i Ezekben az adatokban már benlfoglalLatnak a visszacsatolt Felvidék, valamint a visszatéri Kárpátalja adatai is, miért is az előző hónap­pal való összehasonlításra nem alkalmasak. A. Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó budapesti pénzintézeteknél és a -postatakarék­pénztárnál elhelyezett összes betétek álladélca január hó végén 1.583.2 millió pengő volt, amely összegből a takarékbetétekre 739.1 mil- laó, a folyószámlabetétekre pedig 844.1 millió pengő esett. Az előző hóhoz képest a takarék­betétek álladéka 12.9 millió pengővel emelke­dett, míg a iölyószámlabetétek álladéka 28.3 millió pengővel csökkent. Száz esztendővel ezelőtt !üég pogány istenek« nek áldoztak a finn halászok Maiitsinsaari, kis sziget a tengernek is be­illő Ladoga-tavon. Csak pár halász lakója van és turista sem igen vetődik arra. Nincs oka rá. Az idegenforgalmi szervezetek nem irányítják ide a vándort, a civilizációjukra rendkívül sokat tarló finnek nem szeretnek beszélni árról, hogy ezen a kis szigeten él­tek Európa utolsó pogányái. MauLsinsaari egyetlen nevezetessége ugyanis, hogy ke- --ménygerincű karéüai halászokból álló lakói még a mull században sem voltak hajlandók - elismerni a keresztény hitet és titokban po­gány istenei Ívnek áldoztak. A sziget kóze- ;pén egy kis erdei tisztáson most is ott áll még a primitív kőollár, amelyen a Tápió istennek feláldozott állatokat megölték és el­égették. Ez Maiitsinsaari egyetlen nevezetes­sége, más emlék nem is maradt itt a regi időkből. ló és is a Darmol hashajtó. Beváltja, amit ígér. Nincs vele kényelmetlenség, bajlódás, teafőzés, keserüizü anyagok nyelése, Kitűnő izü hashajtó a --rrTirri fóár 54 fillérért is mindeo gyógyszertárban kapható. V* « " tamk áj >mO«( Munkában a repülők A Stefani Iroda jelenti Londonból : Több angol repülőgép, amelyek Németország el­len végrehajtott repülőtámadásról tértek vísz- . £za, átrepültek Hollandia feleit. Holland; lég- elhárító ütegek az angol repülőgépekre tü­zeltek. Hága, február 22. Lenharden feleLL a hol­land figyelőőrsök német gépet vettek észre, amelyet azonnal üldözőbe vettek, majd tü- i I zellek rá. NémeL hivatalos helyen ezzel szem­ben kijelentették, hogy német repülőgép eb­ben az időpontban nem repülhetett ál Hol- } landia felett. I Brüsszel, február 22. Liege felett keleti irányban távozó repülőgépet figyeltek meg, amelyet a belga vadászgépek azonnal üldö­zőbe vettek és lövéseket adtak le rá. »]>> o «<« U S 03t 1SAAcs? «*9» J mos Mm mmI Üss ellen tett följelentéseknél A legutóbb több vidéki kereskedő ellen eljá­rást indítottak árdrágítás miatt. A tárgyaláson ezekei a kereskedőket felmentették, mert ki­derült, hogy a feljelentés alaptalan volt. Most azután a kereskedelmi érdekképviseletek in­tézkedései folytán arról folynak tárgyalások, hogy ezentúl csak az árkormánybiztosságj jó­váhagyásával emeljenek vádat a feljelentett kereskedő ellen. Ha, ez a jövőben így lesz, nem zaklathatják a kereskedői alaptalan fel­jelentésekkel haragosai és gálái vetnek majd minden tévedésnek, mert csak akkor emel­nek vádat a kereskedő ellen, ha a legújabb rendeleteket is jól ismerő árkormánybiztos a vádemelést jóváhagyta. Uj érdekes tervvel foglalkoznak beavatott helyen a kereskedők védelmére. Valulaügyek- hen már egészen nagyszerű, úgynevezett gaz­dasági rendőrség nevelődött fel. Ennek a gaz­dasági hatáskörét akarják kiterjeszteni most az áremeléssel kapcsolatos ügyekre is. Mi­vel a vidéki delektívteslületek rendszerint nem rendelkeznek az egészen speciális szak- képzettséggel, amelyet egy ilyen árdrágítási ügy megkíván, gondolnak arra is, hogy a gaz­dasági rendőrség hatáskörét kiterjesztik az ország egész területére. köszönetnyilvánítás. ! Köszönetét mondunk mindazoknak„ akik drága jó Feri fiamnak halála alkalmával fájdalmunkat koszorúk­kal és viráigokkal igyekeztek enyhí­teni. | HORVÁTH FERENC és családjai A KORDA RT. könyvkiadványait és kegyszereit állan­dóan raktáron tartjuk. Eredeti kiadói árak ! Legújabb havi- és szezondivalla- pok állandóan raktáron ! ZRÍNYI R. T. könyvkereskedése. HÍREK IDÖJÓSLÁS : Délnyugati szél, több helyen, köd, a nyugati megyékben egyes helyeken hu w zás. A hideg' csökken. — NAGYBÖJTI KONFERENCIABESZÉD lesz pénteken fél 7-kor Zalaegerszegen a Kultúrházban. Mondja Littván Sándor dr gimnáziumi hittanán — NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Czettfoffer Má­ria, Ferenc, Ilonu János, Anna és József nagykanizsai lakosok Széplakira, Davidovics Ferenc nagykanizsai lakos ítomporaira, Kia- nec Ilona nagykanizsai lakos Kőfalvira változ- tatta családi nevét belügyminiszleri engedélv- lyél. “ . — AZ AZONOSSÁGI SZ.MRA VONAT­KOZÓAN a következőket közöljük : Az azo­nossági szám tíz számjegyhői áll. Az első négy számjegy az anyakönyvi kerület sorszáma (Zalaegerszegé 2787), a következő két szám a születés bejegyzését tartalmazó évfolyam kél utolsó számjegye, az utolsó négy szám a szü­letési anyakönyvi bejegyzés folyószáma. Ha az első és utolsó számcsoportnak megfelelő szám négynél kevesebb számjegyből áll, úgy azl a szám elé Írandó »0« számjegy alkalma­zásával négy számmá kell kiegészíteni, UJ ORGONA NAGYKANIZSÁN. á‘pia­risták nagykanizsai templomában 12 ezer pengőn két jálszóasztalos, 11 változatos orgo­nát építenek, amelyet szeptember elején) szen­telnek föl. , , — HELYES NYELVHASZNÁLAT. Nem­régiben készítette el mull évi működéséről az Országos Ügyvéd Szövetség beszámolóját. Be­számolójában többek között foglalkozik a. he­lyes magyar nyelv használatával is. A tör­vényszékek -elnökei elrendelték a hivatalos nyelvben elburjánzott helytelen nyelvhaszná­lat kirívó hibáinak összegyűjtését. A közel­jövőben a Tudományos Akadémia, valamint a jogi nyelvművelődés terén kiváló .szakférfiak támogatásával olyan táblázatokat helyeznek iel a bíróságok tárgyalótermeiben, amelyek a helyes nyelvhasználatot lűntelik föl, hogy úl- miitatásuk nyomán a világos értelmű hiva­talos értelmű magyar nyelvhasználat juthas­son érvényre. A ZALAEGERSZEG ÉS VIDÉKE IPaR- TESTÜLET február 25-én és folytatólagosan március 3-án délelőtt 10 órakor tartja évi rendes közgyűlését. Február 25-én a kikül­döttek, március 3-án pedig az ipar testületnek szavazattal bíró összes tagjai vesznek! részt a közgyűlésen. A március 3-i gyűlés napirend­jén csak a tisztújUás és az ipartestületi Szék választása szerepel. Hivatalos kimutatás sze­rint a zalaegerszegi tagok száma 533, a vidé­kieké 500. Ha március 3-án a közgyűlés határozatképtelen lenne, akkor a közgyűlést a megjeleni tagok számára tekintet nélkül már­cius 10-én tartják meg. — NAGYKANIZSA TESTVÉRKÖZSÉGÉVÉ fogadta annak idején a felvidéki Francai ka községet. Most a Francsikáva! határos Ti- szasásvár is kérte, fogadja szintén testvér- községévé a város. Nagykanizsa teljesítette a kérési és egyúttal 300 pengőt juttatott a köz­ség szegényeinek. TELÜLFIZETÉSEK. A MANSz jelme­zes táncestélvén a következő felülfizetéseket eszközölték : Holczer Ernő 15, Festetics Sán­dor gróf, Samassa János dr., Telman Sán­dor dr., Briglevics Károly dr., Vármegyei Bank, Udvardy»Jenő dr., és Takács Tászló dr. 10—10 pengő, Kovács Károly, Barthelmes Valterul, Apáti Imre dr., Tomka János dr., Mikula Szigfrid dr., Gaudernák Emil báró, vitéz Bozóky Taszító, vitéz Oitay Jenő, Dús Jenő, Szeliánszky Nándor, Németh József, Nagy András 5—5 pengő, Czigány János dr, 4, Andráskay Müller István 3, Pirity Gábor 2 pengő. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom