Zalamegyei Ujság, 1939. július-szeptember (22. évfolyam, 149-226. szám)

1939-07-01 / 149. szám

L Felelős szerkesztő : H e r b o I y Ferenc. Szerkesztőség és Széehenyi-tér 4. kiadóhivatal; Zalaegerszeg, —■------ Telefonszám 128. PO LITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 1*50 pengő, negyed« évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Grősz püspök köszöntő levele Mikes gróf püspökhöz. Grősz József megyéspüspök Mikes János gróf püspökhöz pappászentelésének 40 éves jubileuma alkalmával a következő levelet in­tézte : Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Ur, Kedves Barátom ! Isten kegyelméből e hó 29-én elérkezel pap- pászentelésed negyvenedik évfordulójához. Ezen alkalomból örömmel köszönllek nemcsak a magam, hanem annak az egyházmegyének papsága és hivőserege nevében is, amelynek 24 éven át főpászíora voltál. Búcsúleveledben arra kérted papjaidat, hogy éljenek tiszta papi életet és odaadó lélekkel szeressék híveiket, különösen a gyermekeket, betegeket és szegényeket. örömmel tanúsíthatom, hogy az egyházme­gye papsága teljesiti búcsúzó főpásztorának kérésiét. — A Mikes család hagyományos hű­ségével példát adtál az Isten, Egyház és Haza iránti hűséges, önfeláldozó szeretetre. Min­denkor nagy 'römmel tapasztaltam, hogy ez a ezeretet él * munkálkodik a szombathelyi egyházmegye lapjainak szivében. A búzgón ápolt lelkiélet és a szociális érzés csakúgy, A képviselőház mai ülését negyed 12 óra­kor nyitotta meg Darányi elnök. Pár perccel a megnyitás után Putnoky Móric, vezetésével bevonultak a Házba a behívott felvidéki és kárpátaljai képviselők, akik zsinóros fekete ruhában jelentek meg. A házelnök üdvözölte a megjelenteket, örö­mének adott kifejezést, hogy húsz évi távoliét után újra együtt lehet részben a megnagyob­bodott haza országgyűlése. Ebben a magasztos hiinít a képzett, emelkedett szellem ismertető* hetessé ,kedvessé teszik a vele való együtt­működést. jegyei az egyházmegye papságának és örven- Tanusithalom azt is, hogy a szombathelyi egyházmegye hívei is teljesítik bucsuzóleve- ledben hozzájuk intézett kérésedet. Eleven "kap csol-at áll fenn a papság és a hívek közötti, ami meleg, közvetlen egyéniséged munkás­ságának eredménye. Látom főpásztori utaimon, hogy a papság munkássága az Általad felállított kuráciák és különféle kulturális és szociális intézmények révén eleven erővel jut el oly helyekre, ame­lyek előbb távol estek attól. örömmel és szeretettel tolmácsolom az egy­házmegye papságának és hívének jókíván­ságait és velük együtt kérem a jó Isten bősé- séges áldását Reád, hogy még -osszú éveken át jó egészségben láthasd atyai szívvel végzett apostoli magvetésednek százszoros gyümölcsét. Krisztusban testvéred : GRÖSZ JÓZSEF püspök, apostoli kormányzó. pillanatban hálát ad a magyarok Istenének és kéri a képviselőket, hogy a Haza dicsőségére dolgozzanak. "Király József felelt az üdvözlésre, majd Kadlesz Antal a szlovák, Bródy András a rutén képviselők nevében mondott köszönetét a meleg fogadtatásért. Végül Teleki miniszter- elnök üdvözölte a meghívott képviselőket, aki- jket a Ház tagjai hosszan ünnepeltek. —-o — háj át. Ezután következik az aprólékos tudo­mányos munka. Kisérlelek utján megállapít­ják a szunyogíajták életmódját, életfeltételeit, Melegségeit és csak ezek alapos ismerete után1 kerül sor a védekezési eljárások részletes ki­dolgozására. A Szunyogkisérleti Állomás meg­adja a reményt arra, hogy néhány éven belül hírmondója sem marad a Balaton környéke kellemetlenkedő állatkáinak. Kipusztitják a Balaton másik »közellensé­gét« is. A Biológiai Intézet a balatoni fövény éleshéju kagylóiról nyomban feltűnésük után1 megállapitotta, hogy az apró csigák a Volga vizéből kerültek a Dunába és Sión keresztül a Balatonba. A Dreissensia Poiymorpha — mert ez az apró kis kagyló pontos neve — a Biológiai Intézet szerint a Balatonon mái kiveszőiéiben van. Az intézet ugyanis még évekkel ezelőtt különleges biológiai védeke­ző eljárást dolgozott ki ellenük. Azokat ai kagylóhéj-tömegeket, amelyek jelenleg még a Balaton homokjában vannak — nagyobb­részt csak üres héjak — a viz lassankinfj kisodorja és újak már nem igen jelentkez­nek. Az intézet munkájának eredményeképen egy-két év múlva már hírmondója sem lesz az éleshéju kagylócskáknak ! 2V. G. Napközi tanoncüdültetés. Az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatósága egészségvédelmi okokból és a szabadidő helyes felhasználására nevelés cél­jából ez évben is elhatározta, hogy azokat a fiatalkorú biztositottakat, akik az elküldésed gyógyüdültetésben nem vehettek részt, nap­közi üdültetésben részesíti. Á napközi üdültetés július és augusztus hö­rn.; ókban lesz és azokon vasárnaponként 50— 50 olyan 18 évet még be nem töltött! fiatalkorú biztosított (tanonc) vehet részt, aki a folyó évben nem jelentkezett elküldéses üdültetésre. Jelentkezni ezekre a napközi kirándulásokra! minden szombaton délelőtt 10 óráig lehet a kerületi pénztárnál. Az első kirándulás júliusi 2-án lesz. A tanonooknak épp úgy érdeke .mint gaz­dáiknak a vasárnaponkénti szórakozás és fel­frissülés, miért is fontos lenne ,h!a a tanonco- kat tartó munkaadók — akiknek mindegyike az intézettől külön felhívást is fog kapni — ne akadályozzák meg alkalmazottaikat abban, hogy az egészségükre annyira fontos soroza­tos kirándulásokon résztvehessenek. A felvidéki és kárpátaljai képviselők bevonultak a képviselőházba. Szunyogvizsgáló intézetet létesítettek Tihanyban. A csatarendek! Legényegylet zászlószentelése. A Balatonon nyaraló fürdővendégek régi pa tíasza a magyar tenger partjainak szúnyog- inváziója. Alkonyaikor, ha szélcsendes az idő,, megjelenik a szUnyoghad és mire a többnyire lengén öltözött és érzékeny bőrű városi ember észreveszi, már egész teste csupa csípés. A Balaton faunájában a szúnyognak az utóbbi években egy hasonlóképpen kellemellen társa akadt- Ez az új ellenség nem a levegőből, hanemha vízből fenyegette a fürdöző testi ép­ségét. Borotvaéles héjjú, apró kis fehér csiga volt a »támadó«. Ez a csigafaj az utóbbi néhány évben gyorsan elszaporodott, egy-ket­tőre ellepte az egész Balaton környékét. Az azelőtt bársonyos homokjáról ismert Balaton strandfürdőiben csak vastagtalpu fürdőcipő­ben merészkedtek a vízre a nyaralók. A Tihanyi Biológiai Intézet keretén belül most Szunyogvizsgáló Állomást állitoltak fel. A szunyogvizsgáló állomás dr. Mihályi Fe­renc vezetésével kezdi meg a szúnyogok elleni hadjáratot. Dr. Mihályi évek óta foglalkozik a balatoni szunyogkérdéssel. Vizsgálódásai so- ni védekezési egészen új alapokra kell fek­tetni, mert az eddig használatos módszerek kipusztitottak ugyan sok szunyogfajtát, de ép­pen azok ellent, a fajok ellen, amelyek a kelle­metlen csípéseket okozták, az eddigi eljárá­sok nem jelentettek eredményt. A szúnyogok tudósa most munkatársaival bejárja az egész Balaton környékét, szúnyoglárvákat gyűjt és megállapítja a Balaton pontos szunyogfau­Péter és Pál napján rendezte zászlószente- lési ünnepélyét a csabrendeki Katolikus Ag- rárií'jak Legényegylete. A szentmisét Szabó Gyula sümegi -esperesplébános mondotta. Aj zászlóanya várbogyai Bogyay Jánosné volt, A pompás agrárzászló megáldása után a templom előtt diszközgyülés kezdődött. A meg­nyitó után Tremkó Ferenc dr. vármegyei fő­állatorvos beszélt a férfi vallásosságáról, majd az országos központi kiküldött intézett nagy beszédet a hallgatósághoz. Az agrárifjak da­lárdája szebbnél-szebb énekekkel, a "levente- zenekar pedig szépen kidolgozóit zeneszámok­kal tarkította a műsort. A zászlószegek beverése után diszebédvolt a legényegylet helyiségeiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom