Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-03-09 / 57. szám

1940. március 9 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 7 HÍREK IDÖJŐSLÁS : Mérsékelt szél, az északi me­gyékben néhány helyen kiscbtf eső nagy Im- vaseső. A hőmérséklet emelkedik. — A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYÉBŐL. Czapik Gyula dr. veszprémi megyés püspök a jövő hét elején Budapestre utazik a püspöki kar tavaszi konferenciájára és március 14-én a katolikus írók Pázmány Egyesületének ülé­sén mond ünnepi beszédet. A püspök néhai Vörös János kanonok helyett Engelhardt Fe­rencet nevezte ki penitenciárius kanonokká , Némon Jánost Memyéről Pápára, Koppányi Jenőt Pápáról Sümegcsehibe, Novák Istvánt pedig Sümegcsehiből Mennyére helyezte káp­lánnak. ZALA APÁTI A. C. MUNKÁJÁNAK ÉR­DEKESSÉGE, hogy az összes világnézeti elő­adásokat világiak önként vállalták, még pedig n község intelligenciája és egyszerű emberei, akik heteken át buzgón és lelkiismeretesen készülnek is áz előadásokra. A nagy' érdek­lődés mellett megtartott előadások után meg­induló vitában sokan és érdekesen vesznek részt, egymást buzdítják az apostolkodásra, — HIVATAL VIZSGÁL AT. Vitéz Teleki Béla gróf főispán ma délután a nagykani­zsai főszolgabírói hivatalban megtartotta a -szokásos vizsgálatot. A TISZTVISELŐNŐK LELKIGYAKOR­LATA ma, szombaton este 7 órakor kezdő­dik s folytatódik vasárnap délelőtt 9 és este 7, hétfőn és kedden reggel és este 7 órakor. Vezeti Galambos Miklós dr. szentszéki bíró, püspöki titkár. — AZ ALISPÁN BETEGSÉGE MIATT a gimnáziumban a vasárnapra tervezett pálya- választási előadás elmarad. ELŐADÁS A SZENTFÖLDRŐL Pilis­marót! Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes vasárnap délután 5 órakori a Kultúrház nagy­termében vetítettképes előadást tart a Szent­földről s vele kapcsolatban a katolikus saj­tóról. A kiválóan érdekesnek ígérkező elő­adás elé nägy várakozással tekint a város katolikus társadalma. f — ANYAKÖNYVI HÍREK. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban a Írét folyamán a következő bejegyzések történtek. Születés : özv. Gerencsér Ilona Béla fia rk. (András- hida). Köncöl Gábor napszámos és Zsupo- nics Erzsébet Mária leánya r. k., Donnán István földműves és Molnár Erzsébet halva- született fia. Viosz János jrékmester és Vánik Mária halvaszülelelt fia, Szabó Ferenc nap­számos és Makkos Rozália Imre fia r. k, Lé­ránt László OTI segédtiszt és Kulcsár Mária László fia r. k., Németh János kálybásmesLer és Kudich Irén Irén leánya r. k., Beliczky István kórházi kezelő és Léránt Ilona Ágnes leánya r. k., Szabó József napszámos és Rácz Mária Zsuzsanna leánya r. k. (Vitenyédszent- pál). Halálozás : özv. Politzer Miksáné Her- cog Róza 98 éves izr., özv. Still Nándorné Saucrwald Erzsébet 79 éves r. k.? Zalai Iván szabómester 53 éves r. k., özv. Szukics An- talné Gergálv Zsófia 83 éves r. k., ifj. Gálig Gábor 5 éves r. k.. Szabó Imre 1 napos (Te- kenye) r. k., Horváth Anna 67 éves r. k.„) Köncöl Mária 5 napos r. k. (Vitenyédszent- pál), Kürschner Adolf né Singer Júlia 60 éves izr., Jelenics István 6 hónapos r. 1c. Házasságkötés nem történt. A KAMARAI VEZETŐSÉG ÁTALAKÍ­TÁSA. Az iparügyi miniszter értesítette az ipari élet vezetőit, hogy rendeletet ad ki, amelynek értelmében az iparkamarák vezető­ségét is át kell alakítani a második zsidótör­vény szempontjának figyelembevételével. ÖNGYILKOSSÁG. xMóró Ferenc 78 éves taüándörögdi lakos felakasztotta magát és maghalt. ; j ; i | ANGLIÁBÖL MOST JÖTTEM HAZA, a za­laegerszegi gimnáziumban érettségiztem, diá­kok korrepetálását és az angol nyelv tanítását vállalom. Sz.ántó Margit, Hunyadi-utca 5. — A bélmüködés szabályozása, a gyomor- emésziés előmozdítása és a vér felfrissítése céljából ajánlatos időközimként néhány na­pon át reggel felkeléskor egy pohár termé­szetes »Ferenc Józsefe- keserű vizet inni. Kér­dezze meg’ orvosát! — KITILTOTT LAP. A kereskedelmi mi­niszter a Zürichben megjelenő és Magyaror­szágban meglehetősen elterjedt »Die Wclt- woche« című németnyelvű világszemle 1 réti- lap lói a postai szállítás jogál megvonta. . — PÖTVÁSÁR. Az alispán engedélyt adott, hogy Tűrje község február 24-re esett orszá­gos vásárja helyett, amelyet a vásár tartásra teljesen alkalmatlan idő miatt megtartani nem lehetett, március 27-én pótvásárt tartson. VETŐZAB nemesített lovászpaionai fehér kapható Krassovics László, Ságod. Székrekedés nemcsak az emésztést zavarja, hanem • vért is ártalmas anyagokkal szennyezi be. Követkézmónyei : émelygés, idegesség, fej- és derékfájás, tisztátalan arcbőr Ilyenkor szűkéig-c a kitűnő hashajtó : VZ^ ah — Kis befektetéssel nyerhet hatalmas össze­geket a m. kir. osztálysorsjáték húzásain. Szinte páratlan a maga nemében az a lehető­ség, amelyet az osztálysors játékba benne részt­vevők számára nyújt. Közel tízmillió pengő kerür kisorsolásra és ebből, a hatalmas összeg­ből minden második sorsjegyre jut kLcbb- nagyobb nyeremény. Hivatalos árak : egész P 28, fél P 14, negyed P 7. nyolcad P 3.50 KES1CAI GYÁRTMÁNYÚ mezőgazdasági gőzgép és egy piros cseplő-szekiény Doss­ier márkájú, 1940. március 19-én délelőtt fél 11 órakor Kerkabarabáson, nyilvános bí­rói árverésen eladatik. A kikiáltási ára a ket­tőnek 800 pengő. Bővebb felvilágosítást ad dr. Kecskeméthy Albert zalaegerszegi ügyvéd Az államvasutak igazgatósága közli, hogy az egy útra szóló szabadjegyekre, a mérsékelt árú hétvégi menettérti jegyekre, a turista és aj Magyar Sí Szövetség tagjainak' menetkedvezményére, a cserkészek kedvezmé­nyére és végül a sportversenyzők kedvezmé­nyére vonatkozóan fennállott személydíjsza- bási korlátozásokat március 11-ével érvényen kívül helyezi. A társasutazás! kedvezmények­re, a hazai tanulóifjúság1 kirándulásaira, a tanulók és turisták részére engedélyezett úgy­nevezett különkocsikedvezményre, a balaton- tavi és velencelavi állomásokra vonatkozó cso­portos utazási kedvezményekre és végül a különvonatok kedvezményére vonatkozó díj­szabási korlátozások azonban további intéz­kedésig érvényben maradnak. Ebbőt a rendelkezésből arra lehet következ­tetni. hogy a vasútforgalmi korlátozások ha nem is teljesen, de részben ugyanettől az időponttól megszűnnek. SIKERÜLT egy nagyobb mennyiségű kül­földi szövetet behoznom, most válassza ki az Önnek legjobban megfelelőt : Tóth Gyula úri és női szabónál. EGY JÓLMENŐ HENTESÜZLET azonnal kiadó. Bővebb felvilágosítást Laki István Bú- csúszentlászlón ad. ZALAEGERSZEGI KÖLGSÖNKONKVIAK LORD ROTHERHERE-UTCA 5. Újdonságok. Gáspár: Szonáta. Temple—Thucston: A csúnya férfi. Szituajai: A kegyelmes úr rokona v. Somogyváry: Ne sárgulj fűzfa Mowery: Kanadai őrjárat. Howard: Az „Elátkozott part.“ Havi előfizetési díj 1 20 P Asszonyok rovata. Rovatvezető ér. Dévainé Erdős Bős ke. Lezajlottak a pesti bemutatók Nagy izgalommal, kipirult arccal, dobogó szívvel ültünk le a hét elejétől lógva egész e bét végéig a {testi nagy szalonok divalbc- mutatóin, vártuk, hogy vájjon a furcsa pá­risi idei divatból mit tettünk magunkévá, miben fogunk tetszeni vagy nem tetszeni. Bizony, tetszeni, vagy nem tetszeni, ez itt a kérdés. Van kérem ebben a tavaszi divatkáoszbAn minden, ami szemnek, szájnak, erszénynek, alaknak ingere. Van itt kérem négyrészestől egész tizenkét részekből szabott gloknisszok­nya és azután, tekintve, hogy a nők a végle­tek között mozognak, rögtön utána bukj el szoknyákat mutattak, A szemünk káprázott, felszísszeniünk, nem, ezt nem akarjuk újra viselni. Mondóin, van gloknis, van berakott, van plissés és van egyenes, szükneszabott szoknya. A kabátok rendesen hőliátúak, magasan, bubigallérral csukódnak, két nagy zseb a két oldalon, három, vagy öt gombbal. A nyári kabátok \iszonl gioknisak. elől nyitottak és lapos sálgallérban végződnek, illelve kezdődnek. A kosztümök gyönyörűek, óriási divat az idén is a VoszH'im, ha lehet, még nagyobb, mint tavaly és tavaly előtt volt. A kabátok­ról nincs mit mondanom, ezek teljesen ango­losak, legfeljebb .^élesebb a reverjük, mint a tavalyiaknak, azután magasabban gombolód- nak és három-négy gombbal készülnek. Leg­sikkesebbek a négy, vagy legfeljebb hatrészes gloknis szoknyák ezekhez a kedves, tavaszi kosztümökhöz. Sok a kétszínű összeállítás, így például rozsdavörös szoknya, barna ka­bát, mustár blúz ; szürke szoknya, borvörös kanál, sötétszürke ruhára világos szürke ka­bát méregzöltd sállal és kalappal. A ruhák, azonban annyira bájosak, annyira Bundák mérték után, alakítá­sok, városi bundák tnikadók bélelése, muffok legolcsóbban ifjMiSándor szücsmesternéi készülnek. Zalaegerszeg, Bethlen G. u. 5. >mo<m

Next

/
Oldalképek
Tartalom