Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-04-01 / 73. szám

FeLeiös szerkeszt« : Herb»ly Fereae. Szerkesztőség és kiarféhívatal : .Zafísegerszeg, Síéekenyi-fér 4. Teiefonszáiu : 128. POLITIKAI NAPILAP McgjeisBik hétköznap a bra (iéiuiáai érákba«. Előfizetési árak : egy hónapra ÍJÍH P., negyeíl' évre 4 p«agő. — Hirdetések díjszabás szerint. Az első Női Nap Zala­egerszegen. Grősz József püspök nagy beszéde. Beszámoló a katolikus egyesületek munkájáról. Fehérva sár na p ünnepnapjuk voll a zala­egerszegi katolikus nőknek. Ezen a napon a nagy nyilvánosság előtt hitet tettek kaloli- kusság ükről és beszámoltak arról az áldá­sos tevékenységről, amit az egyesületek ke­retében hitbuzgalmi, kulturális és jótékony­sági téren folytatnak. Az ünnep jelentőségét és fényét nagyban emelte az a körülmény, hogy megjelent Grősz József szombathelyi inegycspüspök is, a Női Napok védnöke. A püspök fogadtatása. Reggel fél 8 órakor a feldíszített Zaláhid kaszaházai oldalánál gyülekeztek a hatósá­gok, hivatalok, testületek és a helyőrség kép­viselői. Grősz József megyéspüspök fogadá­sára. Az iskolák növendékei és a hívek a ] Batthyány-utca kél oldalán helyezkedtek el. Kevéssel 8 óra előtt érkezett autón Kasza- háza felől Brand Sándor dr. alispán Czigány János dr. zalaegerszegi járási főszolgabíróval, akik a vármegye határáig mentek a püspök elé. Pontban 8 órakor megszólalt a plébánia- templom nagyharangja, ami jelentette, hogy a főpásztor a város határába érkezett s né­hány perc múlva már meg is állott a híd mellett az autó, amelyből Galambos Miklós dr. szentszéki tanácsos, püspöki titkár s utána Grősz József püspök szállL ki. A püspök né­hány lépést tett a fogadtatására megjelentek felé, amikor felhangzott Bedő Zsuzsika zár­dái IV. elem ista ajkáról : Nagy méltóságú és főtisztelendő megyéspüspök úr, kegyelmes atyánk — és csinos kis verssel köszöntötte a főpásztort, akinek szép csokrot is nyújtott ál. A püspök mosolyogva köszönte meg az első üdvözlést, szeretettel teljesen cirógatta, meg a kisleányt s azután fogadta vitéz Ta~ másy István dr. polgármester üdvözletét, amelyre hálás köszönetének kifejezésével vá­laszolt Isten áldását kérve a Női Nap részt­vevőire és az egész városra. Innen a püs­pök a diáksereg és a közönség sorfala kö­zött gyalog telte meg az utal a plébániatemp­lomba. Menet közben a térdelő hívekre ál­dást osztott. A plébániatemplom bejáratánál Bencsics Ilonka ugyancsak zárdái IV. osztályos le­ányka mondott üdvözlő verset és csokrot nyújtott át a püspöknek, aki azt hálával vette át. Azután a papság élén Pehm József prelátus üdvözölte a főpásztort, aki szentelt vízzel hintette meg a hívőket, majd a templomba lépett. Az egyházi vegyeskar az »Ecoe sacerdos magnus«-t énekelte, amely­nek hangjai mellett a püspök áldásoszlás köz­tien a főoltár elé vonult, rövid ima után mise- íj ruhát öltött és liturgikus szentmisét f I mondott. Evangélium után Littván Sándor j- <lr. hittanár a szószékről ünnepi beszédben í j szólott a hívekhez a Boklogságos Szűzről. Uram tatás után. a női egyesületek közös szent- áldozást végeztek. Mise alatt több szép ének­kel szerepelt a vegyeskar. Mise után a püspök a papság kíséretében a plébániába ment, on­nan 11 óra tájban indult A DÍSZKÖZGYŰLÉSRE, amelyet, a Kuitúrház nagytermében tartottak meg. A terein falait nemzeti zászlók és a női egyesületek ízlésesen elhelyezett jelvé­nyei díszítették. A virágokkal és a Szociális Missziótársulat keresztjével ékesített színpa­don nagy asztal állott, amely mellett, kö­zépen a püspök, jobbján Pehm József pre­látus, balra vitéz Tamásy István dr. polgár­mester foglalt helyet s tőlük jobbra és balra a résztvevő egyesületek vezetői ültek. A ter­met zsúfolásig megtöltötte a közönség. Igen nagy számban vonultak fel a város katolikus intelligenciájának női tagjai. A többek kö­zött ott voltak : vitéz gróf Teleki Bélánéj Majláth Mária grófnő, főispánná Edit leá­nyával, dr. Brand Sándorné, vitéz boldogjai Farkas Sándorné, özv. Czikó Jánosné, dr- Tomka Jánosné, dr. Szalay Gyuláné, Hedry Miklósné, dr. Takáts Dezsőné, Bentzik Mi- hályné, Suszter Oszkárné, dr. Samássá J'á- nosné, Dús Jen öné, dr. Mikula Szigfrid né, dr. Apáti Imréné, özv. Kádár Sándorné, Mi­ron Lajosné, Pirity Gáspárné, a női egyesü­letek vezetőségi tagjai és sokan mások -3 a fér­fiak közül : Brand Sándor dr. alispán, vi­téz Bozóky Gyula ezredes, Hussy Sándor törvényszéki elnök, Still Ernő dr. ügyészségi elnök, Apáti Imre dr. rendőrkapitány, Kiss Ödön rendőrfőfelügyelő, Bentzik Mihály és Suszler Oszkár gimnáziumi igazgatók, Szir­mai Géza dr. orvos. Az elhelyezkedés után Grősz József püspök mondott megnyitó: beszédet: Kedves jó hölgyeim ! Bernard Shaw, a híres, vagy inkább hírhedt angol író azt mon­dotta, hogy Matuzsálem kora, — aki Ádám ivadékai között a leghosszabb életű volt, a Szeníírás azt írja róla, hogy 969 évig élt — nem elég arra, hogy megtaláljuk a feleletet: van-e értelme a földi életnek és mi az, más szóval miért vagyok én a földön. Azért, hogy' itt leéljem azt a 20—30—50—70 évet öröm­ben, vagy sok munkában, sok szenvedésben ? Vagy van-e valami más értelme ? Azt monj- dotta, hogy még 300 év is rövid ahoz, hogy' meg tudjon felelni erre a kérdésre. Ennek a bölcselkedőnek és híres írónak, aki 70 évig élt, nem jutott eszébe, hogy megkérdezze Krisztust, nem volt ideje, hogy' a sok haszon­talan könyv mellett elolvassa az Evangéliu­mot s többek között a példabeszédet a szőlő- munkásról, amely egy' családapáról szól, aki munkásokat hívott a szőlőjébe s a munka végeztével kiosztotta igazságosan mindegyik­nek a bérét. A családapa isten, aki mindén időben hívta i az embereket munkára a szőlőjébe. 1161 van Istennek ez a szőlője t itt mibennünk, a nti, lelkünk az a szőlő, amelyet állandóan mű­velni, tisztogatni és öntözgetni kell, hogy. amikor eljön a munka alkonya, megkapjuk bérünket, az örök életet. A körülöttünk élő emberek lelke az a szőlő, amelyet ugyancsak: kötelességünk művelni, akiket nekünk kell segíteni, hogy eljussanak az örök céljukhoz, az örök élethez. Ha az ember néha fel tenné, a kérdést milyen volna a világ, ha én nem lennék, jelenlek-e én valamit a világ szá­mára, a legtöbb ember azt felelné : velem nem sokat veszített volna a világ. De rá­jövünk arra, ha gondolkozunk, hogy nem is olyan közömbös a világ számáraí hogy en vagyok-e, vagy sem. A kavics, akármilyen kicsi legyen is, ha bedobjuk a mély vízbe, hullámokat idéz elő henne, amelyek először kicsiny' körök, de növekednek cs mindig na­gyobbak lesznek, mindjobban kiszélesednek, Vegyünk például egy házaspárt, amelynek 4—5 gyermeke van. Mindegyik kap valamit a szülőktől. Ne a földre, vagy pengőkre gon­doljunk itt, hanem a benyomásokra, a jóra, vagy rosszra. Mint a tengerbe dobott kavics, úgyr az emberi életben, ez a jó, vagy rossz be­nyomás a gyermekek, az unokák, dédunokák, s a körülöttük élő emberek sorában, mind szélesebb körben jelentkezik. Kiss Szent Te­réz édesapja, amilyen szerény és alázatos volt bizonyára ugyanezt felelte volna, hogy' nem sokat jelent a világ számára. De, ha Ő nein lett volna, nem lett vo.na Kis Szent Teréz és nem találta volna meg annyi ember az utat Istenhez, akiket az ő bájos egyénisége vezetett hozzá. Mi valamennyien, ha nem j is sokat, de tettünk valami jót és ez mind eí- I maradna, iia mi nem volnánk. Felszárítatian maradt volna sok könny, elmaradtak volna azok a jócselekedetek, amelyekhez mi adtuk az első lökést, igaz, hogy elmaradlak volna azok a könnyek, ametyekel okoztunk, elma­radtak volna azok a bűnök, amelyeket mi követtünk el, vagy mi miattunk követtek el mások. Ha ezekre gondolunk, nem olyan mindegy a világ szempontjából, hogy va­gyunk. Az is bizonyos, hogy a világ fo­rogna nélkülünk is, de talán rosszabbul, vagy jobban. Az a fontos, hogy hűséges munkásai va­gyunk-e az Ur szőlőjének, vagy botránykő vagyunk-e ? Csillag vagyunk-e, aki az utat mutatja Isten felé, vagy lidércfény, amely má­sokat a mocsárba csal. Tétlenül nézzük-e, hogyan rohan vesztébe a halhatatlan lélek és mi semmit sem leszünk érlük ? Tétlen szemlélői vagyunk-e, hogy burjánzik a gaz, akkor jobb volna, ha nem születünk. Ha példakép vagyunk, ha hűséges munkásai va­gyunk Isten szőlőjének, magunkban, mások­ban, ha csak egyetlen halhatatlan léteknek megmeiitői, akkor jó, hogy itt vagyunk, ak­kor betöltöttük hivatásunkat és a'kkor foly­tatása lesz életünknek az örök hazában- Ezzel a néhány gondolattal megnyitom a díszközgyűlést abban a reményben, hogy Za­laegerszeg hölgyei csillagok, hűséges mun­kásai az Isten szőlőjének. \ A püspök nagyhatású beszéde után vitéz Tamási] István dr, polgármester szólalt föl. * i

Next

/
Oldalképek
Tartalom