Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-07-26 / 166. szám

2 I ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. július 2®.f If Aae olasz király kiáltványa a lakossághoz (MTI) Az olasz „király és császár a következő kiáltványt intézte a néphez: — Olaszok! Ma átveszem a jvéderő valamennyi részének parancsnokságát. Abban /az ünnepélyes tórában foglalja el .mindenki ismét a kötelesség, kitérést és panaszt ;nem hallgatunk meg! Mindenki (a hit .'és fi harc által megszabott helyét. Semmiféle Az 1943/44. évi terményértékesítési rendszer­ben tudvalévőkig a mezőgazdasági termények for- galmájl a közellátási kormányzat az újonnan életre- bivott áruközpontok útján szabályozza. Ennek kö- jvetkeztébsn a gabonaforgalom hatósági jellegű irá­nyítását és ellenőrzését a Gabonaforgalmi Központ tyeszi át a Hombártól. Két élvvel ezelőtt alakult a Hombár olyatén- képpen, hogy a Közellátási Minisztérium — saját Szervezet híjján —(a kötött gabonaforgalom irányí­tására és ellenőrzésére igénybevette a Fiftura terményosztályának szervezetét és személyzetét és azt »Hombár» gabonagyűjtési főosztály néven a maga közívetlen vezetése alá helyezte. Már annak­idején Ivilágos volt, hog}' ez csak átmeneti meg­oldás, mert — amint a szakemberek már akkor js előre látták — a háború folytán szükségessé vált adminisztratív feladatok végrehajtása inkább a hatóságok, mint a kereskedelem ügykörébe tar­tozik, s a »Hombár» létesítése határozottan eltá­volodást jelentett a Fulurának attól a ienalláSá tóta követett, közel negyedszázados célkitűzéseitől, amely elsősorban a termények felvásárlásának és értékesítésének mindenkor a termelő érdekei sze­rint (való lebonyolítására irányult. A kormány előrelátó politikája folytán a központi és vidéki közellátási szervezet kiépítő?- séjvel párhuzamosan , most Végre sor kerülhetett a gabonáét ' látás közigazgatási és kereskedelmi jel- / UyjH munkakörének szétválasztására. A gabonakészletek központi nyilvántartását ős szétosztását — mint bevezetőben említettük — az új gazdasági évben már a Közellátási Minisz­térium kebelében megszervezett Gabonaforgalmi Központ a tényleges készietgyűjtés és értékesítés munkáját pedig az erre feljogosított gabonake­reskedelem látja el. Ezzel a szétválasztással aztán megszűnt az átmenetileg adminisztratív leendők­kel is megbízott Hombár különállásának és fenn­tartásának a szükségessége is. A Hombár ténykedésének megszűnésével egy­idejűleg a Budapesti Közlöny folyó évi július hó 21., 161. számában 3.820/1913. M. F. sz. rendele­tével hajoljon meg azok előtt a sebek előtt, amelyeket hazánk szent földjén ütöttek, Olaszok! Ma még jinkább elválaszthatatlanul egy vagyok veletek a haza .halhatatlanságába vetett hitben— fejezte be az olasz király és császár a néphez intézeti kiáltványát. maradandó érdemeket szerzett e kivételes időszak közellátási nehézségeinek leküzdése és az ország gabonaneműekkel való folyamatos ellátásának biz tosítása érdekében. Értesülésünk szerint a Hombár megszűnése folytán a Futura gabonagyűjtési főosztálya, amely a jövőben ismét csak értékesítési tevékenységet fejt ki, tekintélyes bizományosi hálózatával l.ová'hb folytatja működését a g^zdaérdekekcl szolgáló eredeti! hivatá- ' > sának megfelelően. Fz a kétezres létszámot meghaladó bizomá­nyosi kar, amely a keresztény magyar gabona-» A Keszthelyen már évről-évre szokásossá vált Nyári Egyetemi előadásokat a háború ellenére az idén is megrendezik dr. Óriás Nándor pécsi egyetemi tanár igazgatása mellett. A Nyári Egye­temi előadásaikat vasárnap fél egy órakor a a keszthelyi Georgikon nagytermében, nyitja dr. Schaurek Ráfáel, a pécsi egyetem rector magni- ficusa. Majd az előadásokra érkező vitéz József királyi herceg, tábornagy, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szólal fel, akit a vármegye ne­vében dr. Brand Sándor alispán fogad ünnepé­lyesen Keszthelyen. A főherceg egyébként Tihanyból érkezik a városba, ahol a pécsi egyetem tanácsa és a ree- tora fogadja és kíséri templomba, ahol dr. Szerecz Imre premontrei szerzetes, Keszthely apátplébá­nosa mond szentmisét és szentbeszédet. Augusztus 19-ig tartó előadások pereiében társadalomtan, társadalompolitika, közegészségügy, közgazdaságtan, gazdasági jog, közjog, közijgaz/ga- tási jog, politika, nemzetközi jog. magyarság­FERENCJÓZSEF KESERÜVIZ kereskedelem legjobban megalapozott képviselője, a Futura két és fél évtizedes céltudatos szervező tevékenysége, továbbá messzemenő támogatása mellett ismételten bebizonyította nélkülözhetetlen­ségéi nemcsak most, az irányított gazdálkodás, ha­nem már a szabadkereskedelem idején is. A Futura bizományosai ezentúl is mindenkor közvetlenül a helyszínen állnak a termelők ren­delkezésére és gondoskodnak arról, hogy a gazdák úgy a beszolgáltatási kötelezettség keretében fel­ajánlandó, mint pedig a pontkötelezettségen felül forgalomba hozható terményeiket a vonatkozó ha­tósági árszabályok szerint elérhető legelőnyösebb árakon és legkedvezőbb feltételek mellett érté­kesíthessék. A Futura a Hombár megszűnése folytán igen sok hatósági jellegű adminisztratív teendőtől men­tesül, tehát most már kiterjedt üzlethálózatát tfcs sokszorosan bevált munkakészségét ismét kizárólag a gazdaközönség érdekeinek szolgálatába tudja állítani I tudomány és történelem kerül előadásra. Az elő- • adásokat dr. Krisztics Sándor, dr. Prőhle Károly, dr. Vasvári Ferenc, dr. Vécsy László, dr. Mans­feld Géza, dr. Oravetz Pál, dr. Stitz János, dr. Szüle Dénes, dr. Zsindely Sándor, dr. .Angyal Lajos, dr. Bozóky Géza, dr. Sipos Sándor, dr, Schaurek Ráfáel, dr. Bölöny József, dr. Falu- helyi Ferenc, dr. Hunyady-Búzás Endre, dr. Mol­nár Kálmán, dr. Baranyai (Béla. dr. Nagníno Leo, dr. vitéz N$tgy Iván egyetemi tanárok, dr. vitéz Pölánkay László OTI aligazgató, dr. Donáth György országgyűlési képviselő, dr. Gárdonyi La­jos helyettes városbíró tartják felváltva. Az elöi- adások közben pedig kirándulásokat tesznek a Balaton-part nevezetes helyein. A záróelőadáson dr. Vargha Daniján Szent Lászlóról, mint a ma­gyar lovag eszményéről beszél. Szent István nap­ján pedig ünnepélyes istentiszteletekein búcsúz­nak Keszthelytől mindazok, akik a Nyári Egyetem előadásain résztvettek. Megszűnik a Hombár József főherceg is megjelenik a keszthelyi Nyári Egyetemen megszünteti a Futurához kirendeli kor­mánybiztos megbízatásai is. Ezt a megbízatást tudvalevőleg Faltinger Sándor dr. ny. államtitkár töltötte be, aki rendkívül nehéz viszonyok között látta el közérdekű fel­adatát és önfeláldozó, fáradhatatlan munkájával Ternák Miklós gyümölcsfeldolgozó üzeme Zalaegerszeg, régi Vágóhid-utca 3. D u z á r féle vendéglő melleit működését megkezdte. B arackot minden mennyiségben telepre szállítva átvesz kilónként, válogatott, szép barackot 80 fiElér, apróbb szemű egészségeset 70 fillr Anyakönyvi hírek A zalaegerszegi anyakönyvi hivatalban az elmúlt héten a következő bejegyzések történtek: Születés: Farkas Ijíándor mészárosmester és Pausa Margit halvaszülctetl leánya, Kéner Imre Máv szertármunkás és Bognár Júlia Imre fia rk., dr. Győrffy Sándor kórházi szemészfőorvos és Mihályi Ilona Katalin leánya rk., Jakabfy József kisbirtokos és Beck Margit Anna leánya rk. (Pa- . kod), Viosz Ferenc földbirtokos és Marthon Er­zsébet Judit leánya rk. (Andrúshida), Kiss János villanyszerelő és Sípos Ilona Zoltán fia rk., Ruzsiös József cipészmester és Gsalló Mária halvaszületett fia (Padár), Mészáros József kőművesmester és Salamon Mária Erzsébet leánya rk., Parragi Ist­ván napszámos és Németh Anna halvaszülctetl leánya (Nova). /Halálozás: Boa Pál kisbirtokos 73 éves rk, Németh Pélcrnlé Balaicz. Mária 63 éves rk. (Fendva- jakabfa), Orbán Sándor 37 éves rk., özv. Guncz Jánosné .lobágy Rozália 69 éves rk. (Máhomfa). Az Actio Catholica filmkritikája »Mfivcszszarelem*» Meglehetősen kezdetleges svéd film, több helyen bántó és ízléstelen be­állításával a házaséletnek. — í 1 »Az élei megy tovább*» Ugyancsak svéd film, amely egyaránt játszik Afrika forró levegőjében és Skandinávia havas telében forró, de lélek­tanilag meg nem indokolt szerelemmel egy fiatal leány és egv öregedő beteg férfi között. »Az áruló nyom.» Svájci detektivfilm a szo­kásos bonyodalmakkal egy gyilkosság körül. : »A bűn árnyékában.» A tiszta szerelem di­cséretének szándékával készült ez az olasz film, de a bűnös élet túlerős hangsúlyt kapott btpnne. »Orient express.» Könnyű meséjű, jó leve­gőjű. de itt-olt bántó mondanivalóval kacérkodó magyar vígjáték. FIZESSEN ELŐ A ZALAMEGYEI ÚJSÁGRA 1 J

Next

/
Oldalképek
Tartalom