Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-06-23 / 140. szám

f *. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. június 23» 'külön Cili, külön leány polgári iskoktí. De rosszul is mondtam!' Nem mi akarjuk,; az élet követeli tőlünk, mi csak mcgpldjpk az elénk adott jerkét. , —j S látom, szívvel-telekkel jól akarjátok .megoldani! ^ 1 —— .Jól! Itt a magyarság' fontos végvár- helyéit nem lehet kísérletezgetni, de ráhibázni sem. A mi jelszavunk a honvédek jelszava; előre! A szebb jövőért! — Igen. Azért akarjuk megmenteni a régi Bánfív-várat is a pusztulástól. Jó fesz az .fiúpolgárinak. És örök figyelmeztetőnek, hogy állni kell a harcot! — De az épület maga még átépítéssel sem felel meg modern iskolának —- vélekadek. — Modern iskolának bizony nem. De is­kola fesz. és ki leszünk segítve — a nyűgöd- tahb,;Épí t esi j d oki g. • _.-or -rr-'És ha e szép milleneuini épület mellé huZíVthátók. még négy tantermet?-.yoó'-T- Terveztük azt is. De a tulajdonos! sem szívesén..'válik meg a telektől. A vak! ügye sem oldódik meg, romlik tovább. S' rom feszi Elbeszélgetünk még, tervek, szép nagy akarások villannak fel. Kérem a jó Istent, adjon erőt a kivitelükhöz s egyszer a várt időt is hozza el a nagy magyar célok meg- ' oldásához. Az alédemlva polgári iskola tej- lődőképéaj az élet dörömböl kapuján, . köveiéi kultúrái, segítséget, fejlődést. A vidék szeme bízón, könnyesen is re­ménykedően tekint ezen iskola felé. Szomjas lelkek erőt áhííanak, fényt a világosodni akaró lelkek, több fényt, melegei, a magyar kultúra áldott biz­tonságát, megtartó erejét sóhajtják. Adja Isten, hogy meg. is kapják. 11. S, mwAAWwwwAmmmmwwwwwww — Elaludt az égő pipával a píadlásón. Nem mindennapi tüzeset fordult elő Nagygörbő köz­ségben. Az egyik kültelken . lakik ugyanis a présházban Sél lei Ferenc gazda, aki ilyenkor, nyáron a padláson szokott aludni. Most este felballagott és égő pipával a szájában lefe­küdt a padláson. Az öreget a napi munka fáradalmai hamarosan elnyomták és elaludt. A pipa kiesett és a széna meggyulladt. Sebei­nek sikerült hamarosan lemenekülni a pad­lásról, de az épületet nem lehetett már meg­menteni. mire a két kilóméterre lévő község­ből az emberek kiérkeztek a mentéshez. ERDŐGAZDASÁG házi tóglaégetéshez téglaincstert vagy szakértőt keres. Cím a ki­adóba küldendő »Erdőgazdaság« jeligére. — Felhívás. Kérem a tűzharcos baiíár- sakat, hogy Űrnapján a körmenetben lehe­tőleg formaruhában, a kijelölt beosztási he-' lyen megjelenni szíveskedjenek. — Pályázat. A vármegye alispánja Mura- csárív község segédjegyzői állására pályázatot hirdetett. — Ballon kabátok és kész női ruhák nagy választékban érkeztek raktárainkba. TÓTH DIVATHÁZ. * — Balesetek. Sormás községben Kele György né 38 éves asszony létrán felment a fára cseresznyét szedni. Közben egy vékony ágra lépett, amely eltört és az asszony olyan szerencsétlenül zuhant le, hogy hátgerince el­tört. — Hajdú József gelséi uradalmi kocsis társaival bort szállított az állomásra. Egy vá­ratlan zökkenőnél a kocsiból kizuhant és a kerekek keresztülmentek rajta. —- A sérülteket a nagykanizsai kórházban ápolják, ZALAMEGYI ÚJSÁG (Politikai napilap) Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ktlaegenzeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128. Vdizétés: egy hóra 2.50, negyedévre 7.20 F. Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztár! cekkszámla: 49.368. Megjelent a Gyönyörű kivitel. Számtalan kép. Ara 50 fillér. — Kapható dohánytözsdékben és lapárusítóknál — Alaposa a ráfi/tteíí a csirkedrágításra* özv. Malek Andrásné 69’ év es bajcsi -asszony csirkét vitt be Nagykanizsára és az egyiiíf háznál két párt 17 pengőért adott el. Éppen arra járt a szolgálatos rendőr, aki érdeklődni kezdett a vételár után, lemérte a csirkéket, majd az asszonyt azonnal előállította a' tör­vén) széki uzsorabírólioz, aki Maíeknét 100 P pénzbüntetésre ítélte. A csirkéket és a vétel­árat elkobozta. Az ítélet jogerős. — Eltört a parsai szé'gaMrő 'lába. Dr. Bittera Béla parsai szolgabíró teniszezés köz­ben olyan rosszul ugrott, hogy a lábszára el-' tört. Beszállították a zalaegerszegi kórházba. JOeumíe Sport —o— , Leventék! Holnap, Űrnapján reggel 8 órakor az ösz- szes ifjú vezetők, valamint az 1925. és 1926. évfolyamú leventék tartoznak megjelenni\ a Levente-pályán. Öltözet: polgári ünneplő ruha, levente sapka és felségjélvénnv. Miseigazolvány elhozandó. Ezen felhívásról azonnal értesítsd a legközelebb lakó lev ente-ba j társadat! 1 jo v e írt e par ancs a oks á g ■■ Kerékpáros kirándulás Keszthelyre A zalaegerszegi járási gv oiislev ente csapat a tartós jó idő beköszöntése után, az egyik vasárnap, kerékpáros kirándulást rendez Keszt­helyié. Jelentkezni helyből és vidékről nyár most lehet, Szabó főoktatónál, a Cserkész­boltban, a jelentkezőknek hete tel nyitnak cs apránként lehet összegyűjteni a borravalókból a szükséges költséget. Részletes felvilágosítás is ott kapható. Vendégeket szívesen viszünk magunkkal. Indulás reggel 4 órákor 14 kilóméi eres menetűténimel. Szentmise 8 órakor Keszthe­lyen lesz. Utána reggeli. 9— léi 11-ig csónak - kirándulás a Balatonon. 11 órakor múzeum- látogatás, majd sétakerekezés Keszthely ne­vezetességeihez. J. órakor ebéd a »hazaiból.«, 2—3-ig fürdés a Balatonban, majd kerék­páros kirándulás Hévízre. 4—5-ig fürdés a Hévízben. 5—6-ig szórakozás Hévizén. 6-kor indulás Zalaapátiba, ahol vacsorázunk. indulás hazafelé fél 8 órakor, Zalaegerszegre ■ érkezés este 10 óra körül. öltözet: kényeljnes sportruha, levente­sapka (esetleg ing is) felségjel vény, fürdő­nadrág. Szombaton délután: Postás—Pénzügy A bajnoki küzdelmek után már csak ba­rátságos mérkőzésekben gyönyörködhet; a za­laegerszegi közönség. A barátságos mérkőzések között szerepelnek a »hivatalok összecsapásai«. Már több ilyen »összecsapásban« volt részünk, hiszen a Vasutas—Pénzügy, továbbá a Ban­kosok és Pénzügy mérkőzés is nagy »küz­delmet« hozott. Most a Postások, és a Péniiz- ügy csapatai készülnek a nagy mérkőzésre, mert szombaton délután a zöld. gyepen talál­kozik a két hivatal legjobb tizenegye. A Por­tások komolyan készülnek a mérkőzésre es már a taktikai megbeszélés is arra engejd! következtetni, hogy a nagy küzdelemből a Pos­tások csapata kerül ki győztesen. A Pénzügy csapata is »kompig edzésen« készült a. nagy- szerű küzclelmét és poriipás játékot íVvű jíó< mérkőzésre. A labdarúgó csapat töhh tagja ko n d í ci ó x javitag ieé I j á búb; 3(^40- - kiló méter t* kerékpározoff á liájpokbánf'$iógy a mérkőzést végig bírja és az erős iramú helyi rangadón a játékosok- az utolso. perci g küzdőkébe s lagj ai legyenek a csapatnak. V mérkőzés nemen építi szolgál, hiszen a bevételt a hadik ő má znak' juttatja a rendezőség. A csapatok összeállí­tása még ismeretlen és azt mindkét helyen; »szigorúan bizalmas«. Annyit azonban sike­rült megtudnunk, hogy a Postásoknál több kitűnő játékos szerepeltetéséről is van szó. A Pénzügy is erősíti a Bankosok ellen játszott csapatát. A mérkőzés délután negyed 7 órakor kez­dődik a Move líorthv-téri sporttelepén. cRádió-műsor CSÜTÖRTÖK, június 24. 8.00: kohász. — Szózat. — Reggeli zene. 8.45: Hírek. 9.00: Szórakoztató zene. 10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a Szent István Bazilikából. 11.15: Keletmagyarország felé. Közvetítés., 12.20: Időjelzés. 12.30: A Székesfővárosi Zenekar. 14.00: Hanglemezek. 14.45: Orvosi előadás. 15.10: Kórus-művek. 15.35: »Krisztus zászlója Amerika föld­jén.« Nyiszter Zoltán dr. pápai prelátus elő­adása. 15.55: Magyar indulók. 16.10: Felolvasás. 16.30: Hírek. 17.00: Cigányzene. 17.30: Hangképek a színészek és újság­írók labdarúgómérkőzéséről. 17.45: Ké.tzongorás számok. 18.10: Előadás. 18.30: Halk melódiák. 18.50: Hírek. 19.00: Kamaraegyüttes. 19.30: Székely vasútállomást avatnak Bácska földjén. Közvetítés. 20.50: Operett bárom, felv onásban. 21.40: HÍiek, sporteredmények. 22.15: Cigámyzene. 22.50: Zenekari művek. 23.45: Hírek. PÉNTEK, június 25. . ^ 10.15: Szórakoztató zene. 11.15: Bozóky Magda énekel. 11.40: Felolvasás. 12.10: Melles Béla-zenekar. 13.30: Honvédeink üzennek. 15.05: Táncszámok zongorán. , 15.30: Ifjúsági rádió. 15 55: Cigányzene. 17.00: Rádiúzenékar. 17.45: Verseket mond Ujlaky László. 18.00: Néniét hallgatóinknak. 18.20: »Magyar ének — magyar lélek.«; 19.00: Felolvasás. 19.10: Grieg-hangverseny. 20.35: Sportközlemények. 20.45: Tánczene. Közben 21.10: Légoltalmi előadás. 22.10: »A nagyanyó táncrendje.« 23.05: Zenekari művek. cflprófíirdeiésefi Az üzlet, az ipar és a mai kereskedelmi élet lelke a hirdetés. Hirdesse minden el­adni-, vagy v ennivalóját a Zalamegyei Új­ságban. Négy középiskolát, 'agy kereskedelmi szaktanfolyamot végzett őskeresztény leány jú­lius havi belépéssel állandó alkalmazást nyer­het Fuchs és Grosz cégnél. Elveszett egy drapp-barna összetételű női kötöttkabát. A becsületes''megtaláló illő ju­talmat kan. Cím a kiadóban. Kénült a Zrínyi Nyomdaipar Kt gépein, Zalaegerszeg, Saéchenyi-tér 4. Nyamdabérlő: Gafl István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom