Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-02-22 / 43. szám

XXIÍI évfolyam. 43. szám Á«*a 8 fillér 1940. február 22. CSÜTÖRTÖK. ZALAWEGYF Felelős szerkesztő : Horbolv Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széelienyi-lér 4. Telefooszám : 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 1.50 P., negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. A vármegye díszközgyűlésén leplezik le a kormányzó arcképét Vitéz Teleki Béla gróf főispán a köveikező meghívót bocsátotta ki : Zala vármegye törvényhalósági bizottsága 1940. évi március hó 1-én. délelőtt 11 órakor Zalaegerszegen, a vármegyeháza közgyűlési termében rendkívüli díszközgyűlést tart, amelyre a törvényhatósági bizottság tag­jait, valamint a közhivatalok vezetőit ezennel meghívom. A díszközgyűlés egyedüli tárgya : London, február 22. Az angol sajtó a kau­kázusi csapatösszevonásokról ír és a moszkvai sajtóban Törökország és Irán ellen indítót! sajtóhadjáratot teszi szóvá. Ya ószínűnek tart­ja a lap, hogy Szovjetorcszország a finnor­szági csorbát egy délkaukázusi háborúval akarja kiköszörülni. A támadást elsősorban az iráni olajmezők ellen indítaná meg, de utána valószínűen Törökország jönne sorra. Helsinki, február 22. A Havas Iroda je­lenti, hogy az orosz vörös hadsereg alapításá­nak 22. évfordulója alkalmából az orosz had- vezetőség olyan utasítást adott ki, hogy min­denáron el kell foglalni Viipurit. Mindazon­által a finn hadsereg szívós ellenállása erősen csökkentette a szovjet hadvezelőség esélyeit. A finneknek a második védelmi vonalba való visszahúzódása koránt sem J jelenti a szovjet sikereket, mert a finn csapatok ezáltal rövi- debbre fogták vonalaikat és jelentősen meg­erősítették helyzetüket. Az orosz csapaLok Ta- lipálinál is erős akciókat kezdeményeztek a többi szakaszon harcoló csapatok lehermente- ífére. Szovjet hadijelentések szerin! két had­osztály szakadatlan tüzérségi előkészítő tűz után megtámadta a finn vonalakat. * A. finnek azonlmn új állásaikban meg támadhatatlannak bizonyullak és I öt közel engedett szovjet csapatokat g fedezékeikből gyilkos tűzzel fogadták. A finn csapatok által Viipurinál elfoglalt ál­arcképének leleplezése, kormányzósága húsz éves évfordulója alkalmából. Felavató ünnepi beszédei mond Gyömörey György örökös tvh. bizottsági tagi A felavatott képet megőrzésre a vármegye alispánja átveszi. Az ünnepi közgyűlés előkészítése céljából a kisgyűlés közvetlenül a közgyűlés előtt há­romnegyed 11 órakor tartja ülését. A közgyűlést megelőzően a rém. kát. plé­bániatemplomban 10 órakor szentmise, az ág. h. evangélikus templomban 9 órakor re­formátus, 10 órakor evangélikus istentisztelet lesz. tárnál a szovjet erős csapatösszevonásokat hajt végre. A szövetséges hatalmak^ figyelem­mel kísérik a helyzetet, semmit sem bíznak a véletlenre és felkészülnek az esetleges táma­dás kivédésére. A Temps szerint esetleg újabb orosz-török tárgyalások megindulására lehet számítani, lások sokkal erősebbek az előbbieknél. A szovjet repülők ismételten bombalámadásor kat hajtottak végre a finn városok és falvak ellen, amelynek során Rovaniemi városkában 20 kis munkásház rombadőlt és több kigyú- ladt. Egy amerikai repülő, aki ennél a légi­támadásnál finn vadászgéppel felszállott, el­mondta, hogy mintegy ezer bombát dobtak le a szovjet repülők erre a városkára és ilyen hadianyagpazarlást soha életében még ncra látott. Leningrád, február 22. A vezérkai* 21-én azt jelentette* hogy semmiféle fontosabb ese­mény nem történt. A továbbiakban azt jelenti, hogy 19—21-ig terjedő időben a szovjet csa­patok 170 erődöt, közöttük 36 tüzérségi be­tonerődül foglaltak el. A légierők repülő- támadásokat hajlottak végre és ennek során 16 finn gépet Lelőttek. Oslo, /ebruár 22. A finn hadszíntérről je­lentik, hogy szovjetorosz repülők a mur- manszki légi támaszpontról Ivaló és Rova- liemi városok ellen igen heves Iximbatáma­dást hajtottak végre. Magyarul írhatják a szlovákiai lapok a magyar helységneveket Szlovákiában pár héttel ezelőtt,rendelet je­leni meg, amely megtiltotta hogy a szlovákiai magyar lapok a helységnevekéi magyarul ír­ják ki. A Szlovákiából érkező, magyar lapok­ban mast már az ottani helységneveket isinél magyar nevükön olvashatjuk: Pozsony, Zsol­na, Nagyszombat, Nyitra, Eperjes ... Olajszállítmány Németországnak Bukarest, február 22. Ma reggel odaérke­zett Bakuból az első nagy diajszállítmány Németország részére. Ezt Constaívzán keresz­tül továbbítják Németországba Újabb földrengés Törökországban Ankara, február 22. Törökország középső részén ma reggel többízben erős földrengés volt. A földrengésnek 50 halálos áldozata és többszáz sebesüitje volt. Itt pusztított a mull havi súlyos földrengés is. Bucsuzkodás vitéz Pásztóhy csendőralezredestől Zalaegerszeg város úri társadalma egyik rokonszenves tagját veszítette el vitéz Pásztóhy; Ernő csendőralezredes, osztályparancsnoknak Győrbe történt áthelyezésével. Jóbarátai, tisz­telői, ismerősei szerdán este a vasúti étterem­ben rendezett társasvacsora keretében veitek búcsút tőle. Hogy milyen tiszteiéinek és sze­retetnek örvend Pásztóhy alezredes Zalaeger­szegen, az kitűnt most is, mert a vacsorán résztvevők száma jóval meghaladta a százat. Ott volt vitéz Teleki Béla gróf főispán, Brand Sándor dr. alispán, vitéz Tamásy István dr. polgármester, az egyházak képviselői, Gauder- nák báró és Bozóky honvédezredesek. Szé­kely Jenő alezredes, Hussy Sándor dr. tör­vényszéki elnök, Kalith András pénzügyigaz­gató, Bentzik Mihály gimnáziumi igazgató,, Szeliánszky Nándor árvaszéki elnök, vitéz Botos Gábor műszaki tanácsos, a vármegyei és városi tisztikar és nagy számban a társada­lom vezető rétegéből. Vacsora alatt Brand Sándor dr. alispán in­tézett igazán szívből fakadó beszédet Pász- tóhy alezredeshez, aki most második hazáját hagyja el, de magával viszi az egész Zalaeger­szegnek szeretetét. Kívánta, hogy új állomás­helyén is érezze az a tisztelet és szeretet, amelynek itt örvendett s ne feledkezzék meg azokról, akik ezután is sokat gondolnak reája, V. Pásztóhy alezredes mély raeghaloí-tsággal A Kormányzó Ur öfÖméltósága A szovjet a finnországi kudarc sátán Kaukázus vidékén prébál szerencsét A keleti török határ mentén! és az iráni ha­A finnek a második védelmi vonalban megtámadhatatlanok V

Next

/
Oldalképek
Tartalom